Barnevern

Innhold

Hvem kan få hjelp?

Alle kan kontakte barnevernet for å få råd og veiledning i forbindelse med barn i alderen 0-18 år. Barn kan også ta kontakt selv.

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta ansvaret for eget barn. Foreldre kan ha behov for hjelp i korte eller lengre perioder fordi de selv ikke klarer å gi barnet den omsorgen og tryggheten det trenger.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenestens ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

Dersom ungdommer samtykker, kan tiltak opprettholdes eller erstattes av annet tiltak inntil fylte 23 år. Gravide som ønsker det, kan få hjelp fra barneverntjenesten under graviditeten.

Bekymret for et barn?

Er du bekymret for et barn eller ungdom skal du kontakte barneverntjenesten. Du kan ringe eller sende oss en bekymringsmelding. Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står fram er det lettere for oss å gjøre de nødvendige undersøkelser. Offentlige ansatte og helsepersonell har meldeplikt ved mistanke om omsorgssvikt.

Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra.

Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er vår oppgave å vurdere alvoret i meldingen.

Hvordan melde bekymring?

Du kan ringe eller skrive (se meldeskjema under).

På kveldstid og i helgen kan du kontakte Follo barnevernvakt. (se Barnevernvakten for kontaktinformasjon)

Hva skjer når jeg melder bekymring?

Vi vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for er noe som må følges opp og undersøkes.En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lengre enn tre måneder. Om det er behov for hjelp, finner vi sammen med barnet/ungdommen og foreldrene tiltak som skal bidra til positiv endring i familien.

Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, familieråd, barnehageplass o.l. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet informerer familien om innholdet i meldingen og foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

Får jeg beskjed dersom saken henlegges?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

Tiden går og jeg er fortsatt bekymret. Bør jeg melde fra en gang til?

Ja. Selv om vi ikke kan fortelle deg hva vi har gjort siden sist du meldte fra, eller om vi fremdeles har kontakt med familien er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor du fremdeles er bekymret.

Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?

Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:

www.barnevernet.no

www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern

www.bufetat.no/barnevern

Skjema for å melde bekymring 

Meldeskjema privat melder      Klikk her for meldeskjema i word-format

Meldeskjema offentlig melder  Klikk her for meldeskjema i word-format

Hvordan kontakte oss?

Du er velkommen til å besøke oss på Bølgen.

Belsjøveien 2

1443 Drøbak

Telefon
Barneverntjenesten 474 68 530
Servicetorget 64 90 60 00
Åpningstider
1. september - 31. mai kl 08.00 - 16.00
1. juni - 31. august kl 08.00 - 15.30
Postadresse

Frogn kommune, Barneverntjenesten

Postboks 10, 1441 Drøbak

Barnevernvakten

Follo Barnevernvakt er en akuttberedskap for barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

Telefon
Telefon  917 19 615
Du kan også nå oss via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800
Åpningstider

Alle dager fra kl 15.00-08.00.
I helger samt i høytider er vi døgnbemannet.

Adresser
Besøksadresse Follo Politistasjon, Vestveien 16, Ski
Postadresse P.b. 3390, 1402 Ski
E-post follobarnevernvakt@ski.kommune.no
Vi yter øyeblikkelig hjelp ved

• Omsorgssvikt
• Atferdsvansker
• Rusproblematikk
• Kriminalitet
• Innbringelse til politiet
• Familiekonflikter
• Vold i nære relasjoner
• Mobbing og vold

Vakten kan bistå med

• Råd og veiledning
• Krisehåndtering
• Konflikthåndtering ved familiekonflikter
• Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
• Tiltak når barn og unge er uten omsorg

Andre aktuelle telefonnummer
Politiet 02800, 64 85 16 00 eller 112
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Du kan forvente

  • Å bli møtt av ansatte med høy kompetanse
  • Å bli møtt med respekt av de ansatte i barneverntjenesten
  • At det er fokus på brukermedvirkning
  • Bruk av familieråd som prioritert tiltak
  • At hjelpetiltak utformes i nært samarbeid med barnet og familien
  • At informasjon om rettigheter, plikter og vurderinger av barnets situasjon skal være forståelig
  • At viktig informasjon samles og arkiveres slik lovverket forutsetter

Du har krav på

  • Innsynsrett i egen sak når du har partsrettigheter i saken
  • At den lovbestemte taushetsplikten overholdes
  • Å kunne klage dersom barneverntjenesten ikke oppfyller sine forpliktelser. Ved behov vil barneverntjenesten være behjelpelig med å utforme klagen

Saksgang

Barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding. Meldingen skal være gjennomgått innen en uke. Det avgjøres om saken skal undersøkes videre. Vedtak om frivillige hjelpetiltak fattes av barneverntjenesten. Vedtak om tiltak uten samtykke fra foreldre/barn fattes av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Behandlingstid

Hvis det besluttes at saken skal undersøkes videre, skal barneverntjenesten i løpet av tre måneder ha vurdert om det skal iverksettes hjelpetiltak eller ikke. I enkelte tilfeller kan saksbehandlingstiden forlenges til seks måneder.

Klage

Frivillige hjelpetiltak

Klage på vedtak om frivillige hjelpetiltak rettes til barneverntjenesten, som kan omgjøre sitt vedtak. Hvis du ikke får medhold kan klagen oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Midlertidige tvangsvedtak

Fylkesnemnda er klageinstans ved midlertidige tvangsvedtak.

Fylkesnemndssaker

Fylkesnemndsaker påklages til rettsapparatet

Nyttige lenker

Regjeringens informasjonssider https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-ogbarn/barnevern/id1058/

Barn, ungdom og familieetatens informasjonssider http://www.bufdir.no

Landsforeningen for barnevernsbarn http://www.barnevernsbarna.no

Voksne for barn http://www.vfb.no

Barneombudet http://barneombudet.no

Fylkesmannen http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Barn-og-foreldre/Barnevern/