Alvorlig skolefravær

Ungdomslosen var 2014-2017 prosjektorganisert i Familietjenesten under enhet for barn unge og familier (BUF) og har i oppgave å jobbe både på system- og individnivå for å hjelpe skoletrøtte ungdommer. Med dette menes at arbeidet både skal føre til mer samordnede og tilrettelagte tilbud for ungdom i målgruppen og bidra til bedre skoleprestasjoner, en bedre skolehverdag og bedre tilknytning til skole for ungdom som mottar oppfølging.

Ungdomslos i treårig prosjekt

Frogn kommune søkte midler fra BUF-etat og fikk høsten 2014 ansatt en ungdomsLOS for en periode på tre år. Dette er et prosjekt som jobber opp med skolefravær, både på individ og systemnivå. Det innebærer at losen har et svært tett samarbeid med ungdomsskolene i kommunen for å:

• Utvikle gode rutiner for direkte oppfølging av ungdom i målgruppen.
• Utvikle gode rutiner for koordinering av arbeid med ungdom i målgruppen
• Utvikle og implementere en modell for å oppdage og intervenere i fht målgruppen. 
• Utvikle plan for implementering av los funksjoner i kommunens ordinære tjenester.

Sluttrapport

Et av prosjektets formål har vært å utvikle en plan for implementering av los funksjoner i kommunens ordinære tjenester.

Prosjektet i Frogn har vært spennende og givende. Kommunen har fått til mye både på system- og individnivå. Å forebygge alvorlig skolefravær er et langsiktig arbeid. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket kraft. Det blir satt fokus på fravær i hele Frognskolen, 1.-10. trinn. Skoler vil etter all sannsynlighet i fremtiden bli målt på fravær, på lik linje med målinger av på sosialt skolemiljø, mobbing og faglig utvikling. Et felles ønske for alle involverte er å fortsette å arbeide strukturert og målrettet med temaet skolefravær.

Målet er stadig å nærme seg prosjektets visjon:

Kommunens skoleelever opplever skolehverdagen som meningsfull og givende

Les hele sluttrapporten her