Utlysing: tilskuddsordning barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Søknadsfrist er 4. desember

Innhold

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester.
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Hvem kan søke via kommunen?
Lokale ledd av kor, korps, frivillige organisasjoner og idrettslag, Organisasjonsformene AS, SA, DA, ANS, enkeltmannsforetak og lignende.

For mer info klikk her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Selve utlysningen finner dere her: https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludere_barn_og_unge__utlysning_for_2021/

Vi minner om at søknadsfristen er 4. desember.