Oppstart og høring om kommuneplanens arealdel

Varsel om oppstart av planarbeid samt høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel i Frogn kommune.

Innhold

I medhold av plan og bygningsloven (pbl.) § 11-12 varsles oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel med konsekvensutredning. Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 11-13.

Vi vil gjerne ha innspill til planprogrammet og/eller det kommende planarbeidet. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 1. november 2021.

Dokumentene er også tilgjengelige i papirversjon for gjennomsyn etter timeavtale på Servicetorget på Rådhuset, og på Frogn bibliotek i åpningstid.

Plandokumenter og informasjon om hvordan du kan komme med innspill finnes på www.frogn.kommune.no/revidering-kommuneplanens-arealdel.