Vil møte fremtidens krav

I løpet av året har vi mange tilsyn i kommunens tjenestetilbud. Resultatene av disse tilsynene forteller mye om arbeidet som løpende skjer i kommunen vår og hjelper oss å sikre best mulig kvalitet. Nå er det gjennomført forvaltningsrevisjoner innen IKT Sikkerhet og drift og Etikk og habilitet.

Frogn kommune vil være en transparent kommune og ønsker å synliggjøre det gode arbeidet som hver dag gjøres i organisasjonen. Men da må vi også vise frem det vi kan bli bedre på. Forvaltningsrevisjonene innen IKT Sikkerhet og drift og Etikk og habilitet viser at mye av arbeidet som gjøres er bra, men det er også ting som kan forbedres slik at kommunen best mulig kan møte fremtidens krav.

- Rapportene gir et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid, og vi vil støtte oss på rapportenes konklusjoner og anbefalinger i det videre arbeidet med å imøtekomme kravene som stilles i fremtiden, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Hva er tilsyn?
Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av hvordan kommunens administrasjonen utfører sine oppgaver sett opp hva kommunestyret har vedtatt. I en forvaltningsrevisjon kan man for eksempel vurdere om ressursbruken samsvarer med politiske vedtak og forutsetninger, om ressursbruken er effektiv og om regelverket følges.

Kontrollutvalget i Frogn foreslår hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres, men det er kommunestyret selv som fatter vedtak om gjennomføring.

Tilsyn betyr at en instans innenfor offentlig forvaltning undersøker om kommunen overholder lov- og regelverk og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. For Frogns vedkommende er det ofte Fylkesmannen i Oslo og Akershus som utfører tilsynet, men det kan også være Arbeidstilsynet eller andre statlige instanser.

Ved å klikke her, finner du informasjon om de to forvaltningsrevisjonene omtalt over, men også andre forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommunen. På nettsiden vil vi legge ut de viktigste dokumentene. Dokumenter i en tilsynssak som er unntatt offentlighet, vil ikke bli publisert på denne nettsiden.