Undersøker mikroplast i drikkevannet

Glitre vannverk informerer om at deres drikkevannsforsyning deltar i det nasjonale kartleggingsarbeidet som skal gi svar på hvordan det står til med mikroplastinnholdet i vannet. Det betyr at også Frogn kommunes vannforsyning er omfattet av undersøkelsen. Det er i utgangspunktet ikke grunn til å tro at mikroplast utgjør et problem i drikkevann fra våre vannkilder.

Utfordringen vedørende mikroplast i drikkevann har vært mye omtalt i media den siste tiden. Vannbransjen og myndighetene tok umiddelbart fatt i utfordringen og det er etablert et prosjekt som har som formål å kartlegge forekomsten av drikkevann. Prosjektet ledes av bransjeorganisasjonen Norsk Vann i nært samråd med relevante myndigheter. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er faglig rådgiver i arbeidet.

Vann-prosjektet skal ha som formål å

«Kartlegge omfang av mikroplast i drikkevann ved prøvetaking og analyse av råvann, behandlet vann og kranvann fra et utvalg vannverk».

Glitrevannverket, der Frogn kommune henter sitt drikkevann, deltar altså i dette prosjektet. Det innebærer at drikkevannet vil bli analysert etter en forsvarlig metodikk som blir utviklet i prosjektarbeidet. Neste trinn i kunnskapsutviklingen vil være å utrede om de eventuelle mikroplastforekomstene som eventuelt påvises, utgjør noen helsefare. Først da har man grunnlag for å vurdere om det er behov for å sette inn tiltak i vannbehandlingen og i så fall hvilke type tiltak.

Den foreløpige vurderingen fra Norsk Vann/VAV/Mattilsynet/HOD er

«…at forekomst av mikroplast sannsynligvis er størst der hvor det er tilførsel av avløpsvann, eller annen avrenning fra tettbebygd strøk (vei) til kilden. Men omfanget og dermed betydningen ift helsemessig risiko vet vi svært lite om. Det er bekreftet av Vidar Lund. Vi har behov for kartlegging i første omgang.»

Vår kilde Glitre er en godt skjermet kilde uten avrenning fra avløpssystemer og med liten menneskelig aktivitet. Det er derfor i utgangspunktet ikke grunn til å tro at mikroplast utgjør et problem i vårt råvann. Eventuelle analyser av hele produksjonskjeden gi et klarere svar på om vannet på noen måte påvirkes gjennom behandling og transport av vannet frem til forbrukere.

Les mer om utfordringen med mikroplast i drikkevann her og i vedlagte lenker

https://www.aftenposten.no/verden/i/72Lz4/Mikroplast-funnet-i-springvann-i-hele-verden

https://www.dagbladet.no/mat/store-funn-av-plast-i-drikkevann---vi-setter-igang-umiddelbart-sier-miljoministeren/68671868

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2017/09/07/195330574/fant-mikroplast-i-83-prosent-av-provene-fra-drikkevannet