Toppkarakter til Ullerud helsebygg

Ullerud helsebygg har fått energimerke GRØNN A som er toppkarakter. Det årlige energibehovet er 101,36 kwH per kvm per år, noe som må betegnes som svært lavt.

65 % av byggets energibehov er dekket gjennom energibrønner, varmepumper og gjenvinning av allerede tilført energi. I hele prosjektet har høye miljøambisjoner, energieffektivisering og iverksettelse av tiltak for å sikre lave livsløpskostnader hatt stor prioritet. Til sammenligning vil Ullerud helsebygg samlet sett bruke mindre strøm per år enn hva som var tilfelle på Grande selv om bygget er fire ganger så stort.

For Ullerud helsebygg har de viktigste tiltakene for å oppnå energimerke A vært:
- Valg av passivhusstandard
- Bruk av bergvarme som hovedenergikilde med varmepumper
- Byggets kjølebehov dekkes gjennom lading av energibrønner
- Varme fra kjølerom brukes til forvarming av forbruksvann i bygget ved hjelp av CO2 varmepumpe
- Temperaturkontroll ved hjelp av sentralstyrt solavskjerming
- All temperaturstyring på romnivå settes i byggets sentrale driftsstyringsanlegg (SD- anlegg)
- All energitransport i bygget er basert på vannbårne systemer
- Utstrakt bruk av VAV styring i ventilasjonsanleggene (behovsstyrt ventilasjon i alle fellesarealer)
- All belysning er basert på Led teknologi med DALI styring
- Forsterket kontroll i byggeperioden av byggets tetthet

Energimerket sier noe om hvor energieffektivt et bygg er, og hvilke energikilder som blir brukt i bygget. Formålet med energimerking er å øke bevisstheten om energieffektivisering og valg av energikilder. Energimerket består av to deler, en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energiattest__Dato_00010101_Adresse_Ullerudveien 25-26.pdf