Tilsyn på mindre avløpsanlegg

Hva er tilsyn på mindre avløpsanlegg, hvorfor har vi det og hva betaler man for?

Innhold

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 12 om mindre avløpsanlegg og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak i dette kapittelet følges.

Alle eiendommer i spredt bebyggelse med innlagt vann skal ha godkjent utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Dersom eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsnett skal du ikke ha dette gebyret.

Generelt er mindre renseanlegg enkle i drift og krever lite tilsyn og vedlikehold i forhold til den viktige jobben anleggene utfører. Men det er også slik at uten tilsyn, som dessverre ofte er tilfelle, virker ikke renseanleggene som forutsatt. I forrige tilsynsrunde var det kun en tredjedel av anleggene som renset i henhold til kravene i lokal forskrift, dette viser at tilsynet er nødvendig for å sikre optimal effekt av renseanleggene.

Les mer her