Spennende saker på gang

Er du spent på hva kommunen foreslår som navn på det nye Flerbrukshuset? Eller hva som skal skje på Grande? Les her og se alle de spennende sakene de folkevalgte skal ta stilling til i neste møterunde. Og forslaget på navn på vårt nye kulturhus? Smia!

Navn til flerbrukshuset

Det har blitt gjennomført en offentlig navnekonkurranse for å skape lokal identitet omkring Frogns nye flerbrukshus. Rådmannen inviterte alle innbyggerne, lag og foreninger til å komme med forslag til navn. Konkurransen ble markedsført gjennom kommunens ulike sosiale medier og nyhetsbrev. I tillegg til artikler i Akershus Amtstidende. Innkomne forslag har blitt vurdert av flerbrukshusets brukerstyre.  Rådmannen foreslår at flerbrukshuset skal hete «Smia».

Rådmannens innstilling

Flerbrukshuset gis navnet «Smia».

 

Reglement for flerbrukshuset

Rådmannen foreslår i foreliggende sak å sette noen ytre rammer for bruk av flerbrukshuset. Rammene er i all hovedsak basert på tidligere retningslinjer for bruk av kommunale bygg som er vedtatt i kommunestyre tidligere. Endringene i reglementet for flerbrukshuset er i all hovedsak dette:

-       Økt utleietid på alle dager året, året rundt.

-       Andre betalingssatser (Selvkostprinsippet).

-       Rådmannen gis myndighet til å tillate alkoholservering på arrangementer som ikke er tilrettelagt for barn.

-       Utleie av bygget blir styrt av brukerstyret, unntatt kapellet som er eksklusivt for kirken.

-       Brukerstyret kan gis mulighet til å dispensere fra dette reglementet ved enkelte arrangementer.

-       Utleien er ment for alle leietagere. Utleie av bygget kan kun gjøres ved at «husets mann» er tilstede.

Rådmannens innstilling

 1. Følgende rammer legges til grunn for bruken av det nye flerbrukshuset på Dyrløkke:
 • Fellesarealer er mulig å leie for alle.
 • Kirken har eksklusiv bruksrett på sine lokaler
 • Leiesatser settes slik at momskompensasjon ikke berøres.
 • Åpningstider er alle dager som hovedregel fra 0700 til 2200
 1. Rådmannen gis anledning til å tillate servering av alkohol i lokalet der arrangementet er beregnet for voksne.
 2. Brukerstyret gis fullmakt til å utarbeide ytterligere retningslinjer for bruk av lokalene.

 

Samarbeidsavtale med Frogn kirkelige fellesråd om flerbrukshuset

Historien til flerbrukshuset startet da Frogn kirke brant i 1994. Etter den tid har det vært flere engasjerte diskusjoner som resulterte i at flerbrukshuset ble bygget på Dyrløkke. Det var også i den prosessen navnet på bygget ble vedtatt forandret fra flerbrukskirke til flerbrukshus.

Rådmannen erfarer at det er et godt samarbeid mellom Frogn kommune og kirken i planleggingsarbeidet når det gjelder bruken av flerbrukshuset. Begge parter ser likevel nødvendigheten av at det første året blir et år hvor all aktivitet i spesielt storsalen prøves ut, før bruken av huset vil fungere maksimalt for både kulturenheten, kirken samt lag- og foreninger i kommunen.
Flerbrukshuset skal romme kontorer for kirke og kulturenheten, og begge parter vil derfor daglig kjenne på hvordan huset fungerer, og høste de nødvendige erfaringer som skal til for at det benyttes på best mulig måte. Det er viktig å peke på at kirken har eksklusiv rett til bruken av kapellet og sine egne kontorer. Bruk av storsalen til kirkelig aktivitet var også en forutsetning for biskopens godkjenning av bygget som erstatning for den planlagte flerbrukskirken.

Den daglige ledelsen av aktivitetene i flerbrukshuset er delegert til brukestyret for flerbrukshuset. Dette består av fire medlemmer, to fra kirken og to fra kommunen (kulturenheten og eiendomsforvaltning).

Rådmannens innstilling

Revidert avtale mellom Frogn kommune og Frogn kirkelige fellesråd vedtas.

 

Trafikksikkerhetstiltak parkering Flerbrukshuset

I forbindelse med utbyggingen og ferdigstillelsen av Flerbrukshuset i Frogn er det behov for en enkel skiltplan. Hovedmål med planen er å føre trafikken til området inn fra Dyrløkkebakken. Det etableres avgiftsfri parkering på p-området og et stort antall sykkelparkeringsplasser (175 stk)

P-plassene forbeholdes ansatte og besøkende i kontortiden (07-17) på hverdager. 

Rådmannens innstilling

1. Skiltplanene vedtas i sin helhet

 1. Det etableres parkeringsplasser, elbilplasser, handicapplasser og sykkelparkering ved flerbrukshuset med innkjøring fra Dyrløkkebakken.
 2. Parkeringsplassene forbeholdes ansatte og besøkende med parkeringsbevis fra 7-17 på hverdager.
 3. Henvisningsskiltet til Flerbrukshuset (nr. 5 i kartet) bestilles først når Flerbrukshuset har fått et offisielt navn.

2. Dersom det innføres betalingsparkering belastes kostnadene midler avsatt til trafikksikringstiltak, dersom det innføres avgiftsfri parkering med begrensninger i kontortiden belastes kostnadene Prosjekt Flerbrukshus.

3. Det forutsettes at vedtaket og skiltplan sendes politiet for uttalelse, før den sendes Statens vegvesen for godkjenning.

 

Asylmottak i Frogn

Kommunene i Norge oppfordres til å opprette mottaksplasser og rådmannen har vurdert tre alternative lokaliseringer for etablering av asylmottak i Frogn. Rådmannen anbefaler at kommunen jobber videre med to alternativer: Skiphelle fjordhotell og Grande sykehjem for å avklare hvilke av disse alternativene som er best egnet. I begge tilfeller er det snakk om ordinære asylmottak, enten i privat eller kommunal drift. Rådmannen mener asylmottak i sykestua kun er aktuelt som midlertidig løsning dersom strømmen av asylsøkere økes dramatisk.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for å etablere asylmottak på Grande sykehjem etter at sykehjemsdriften er avviklet i 2017. Rådmannen skal vurdere egnetheten av å beholde dagens bygningsmasse og bruksendre bygget til asylmottak. Både kommunal og privat drift av mottak skal vurderes.

Rådmannen bes opprettholde dialogen med Norsk folkehjelp angående etablering av mottak på Skiphelle.  Det er ikke ønskelig å etablere to mottak i Drøbak på det nåværende tidspunkt. Mottaket som er best egnet legges frem som egen sak.

Dersom kommunen mottar søknad om bruksendring av sykestua til asylmottak bes rådmannen fremme midlertidig forbud mot tiltak for eiendommen som egen sak.

 

Temadiskusjon i kommunestyret om bevillingspolitikk (skjenke- og salgsbevillinger for alkohol) i perioden 2016-2020

I kommunestyrets møte den 15. februar vil det bli avholdt en temadiskusjon om bevillingspolitikk i perioden 2016-2020. Temadiskusjonen starter ca. kl. 18.00. Publikum har anledning til å delta i diskusjonen.

Belsjø terrasse 19 og 21- Detaljregulering - 2. gangsbehandling

Planforslaget «Belsjø terrasse» tilrettelegger for å bygge to leilighetsbygg. Det ene vil romme 17 boliger for personer med nedsatt funksjonsevne, det andre bygget vil romme inntil 6 leiligheter for ordinært salg. Naturmiljøet i området tas vare på samtidig som området blir mer og bedre tilgjengelig enn i dag. Planforslaget har vært på høring og kommunen har vurdert mottatte innspill. Rådmannen fremmer planforslaget for endelig vedtak i kommunestyret. Endringer fra høringsforslag til endelig planforslag er små, plankartet er justert og enkelte bestemmelser er endret.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Frogn slutter seg til rådmannens vurdering og vedtar planforslag for Belsjø terrasse, planID 067-0100.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Prinsipper for kulturstøtte

Frogn kommune tildeler i dag støtte til lag og foreninger og til enkeltarrangementer innenfor kultur, etter ulike tilskuddsordninger. Støtten bidrar til å skape et rikt kulturliv i Frogn. Denne saken inneholder rådmannens forslag til nye og forenklede retningslinjer for kommunal kulturstøtte som kan gjelde fra 2017.

Videre inneholder saken en oversikt over de kulturarrangementene der Frogn kommune er arrangør, med rådmannens vurderinger.

Rådmannens innstilling

Retningslinjer for kulturstøtte vedtas og gjøres gjeldende fra 2017.

Frogn kommune viderefører de kulturtilbudene der kommunen selv er arrangør, som er beskrevet i saksfremlegget.

 

Kommunedelplan for Nordre Frogn - førstegangsbehandling

Frogn kommune ønsker å styrke Dal-Brevik som tettsted i Nordre Frogn. Målet er å øke befolkningstallet i Dal skolekrets og øke elevtall på Dal skole med minst 30 elever. Veksten skal konsentreres rundt Dal-Brevik. I forslag for kommunedelplan for Nordre Frogn legges det ut to nye områder for boligbebyggelse, Dalsbekken og Kjøya. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring.

Rådmannens innstilling

Forslag til kommunedelplan for Nordre Frogn med arealplankart, bestemmelser og beskrivelse, datert 8.1.2014, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

 

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017- 2029

Før kommunen starter selve arbeidet med kommunedelplanen for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap for Frogn, skal et forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet.

I forslag til planprogram angis formål og opplegg for planarbeidet og det er viktig å få drøftet hvilke utfordringer og rammer som skal være sentrale i arbeidet. Rådmannen anbefaler at det nå varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap for Frogn og at vedlagte høringsforslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanlegging er hjemlet i kommunelovens § 5 og i plan- og bygningslovens kapittel 3.

Rådmannens innstilling

Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til vurdering i saksframlegget

og varsler oppstart av planarbeid for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap for Frogn. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 legges forslag til

planprogram, datert 06.01.2016, sammen med varsel om oppstart av planarbeid ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er 6 uker.

 

Revidering av forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Frogn kommune - endelig behandling

Etter høringsrunden der det kom inn mange innspill til nytt ordensreglement, har rådmannen gjennomgått alle høringsinnspill. Rådmannen har etter innspillene endret noen av punktene og deler av teksten for å møte innspillene, og foreslår at revidert forslag vedtas som felles ordensreglement for de kommunale skolene i Frogn.

Rådmannen foreslår at det nye ordensreglementet gjelder fra 1. mars 2016. Det er også utarbeidet en veileder for reglementet som er vedlagt saken.

Rådmannens innstilling

1)Forslag til nytt ordensreglement vedtas for de kommunale skolene i Frogn kommune, og gjøres gjeldende fra 01.03.2016. Fra samme tidspunkt blir forskrift om ordensreglement i Frogn kommunen av 22. mai 2012 opphevet.

2) Skolene kan lage egne trivsels/samværsregler som vedtas av hvert enkelt samarbeidsutvalg (SU). Disse kan ikke brukes som grunnlag for sanksjoner, eller vurdering av elevenes orden eller oppførsel. Dette gjelder også ved fastsettelse av karakterer i orden og oppførsel på ungdomstrinnet.

Læringsbrett i Frognskolen – erfaringer fra pilotskolene

Pilotene ved Dal skole og Seiersten ungdomsskole har vist at læringsbrett synes å være en viktig metode for variasjon i opplæringen, økt motivasjon og mestring. 

Bruk av digitale læringsmåter kan gi muligheter for økt læringsutbytte på sikt.

Elevene melder at motivasjonen for skole- og leksearbeid har økt. Så langt i pilotene kan det se ut som de minst motiverte elevene har fått det største løftet med innføringen av nettbrett som læringsverktøy.

Læringsbrettene gjør at undervisningen blir mer effektiv. Det blir mindre sløsing med undervisningstiden. Metoden øker mulighetene for økt kvalitet og flere tilbake-meldinger fra lærer på hva som er bra og hva som kan forbedres i elevarbeidene (vurdering for læring). Digital skole gir mulighet til økt læring på sikt. Motiverte elever lærer mer. Satsingen kan også sees i sammenheng med forebygging av den store Drop-Out-prosenten som vi ser på videregående skole, særlig på fagutdanningene.

I tillegg til det ordinære ordensreglementet i Frognskolen har pilotskolene utarbeidet detaljerte nettbrett-regler. Det er viktig med opplæring til alle i etisk bruk av digitale hjelpemidler, slik at de brukes til formålet og følger norske lover og bestemmelser.

Erfaringene fra pilotprosjektet ved Dal skole og Seiersten ungdomsskole vil komme de andre grunnskolene i kommunen til gode når de skal inn i prosjektet fra 2016 og 2017.

Rådmannens innstilling

1) Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tar status for prosjektet med  læringsbrett i skolene til orientering.

2) Læringsbrett utrulles ved Dyrløkkeåsen skole i 2016 og Sogsti, Heer og Drøbak skoler i 2017.

 

Prosjekt Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7 - Godkjenning av konkurranseprogram i forbindelse med gjennomføring av plan- og designkonkurranse

I forbindelse med planlagt utbygging av Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3, 7 og 9 foreslås det å gjennomføre en begrenset plan- og designkonkurranse (ref. forskrift om offentlige anskaffelser» (FOA) Del IV, Kapittel 23 Plan- og designkonkurranse) etter en åpen prekvalifiseringsfase.

Flere alternative forslag til løsninger vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for etablering av ny bebyggelse på eiendommene. Oppgavens utfordring ligger i å knytte ny bebyggelse til den eldre urbane bebyggelsen i Drøbak. Eiendommen ligger som introduksjon til trehusbyen Drøbak.

Det er forutsatt utbygging av ca. 4 000 kvm bolig og næring som fordels med 1/3 til næring og 2/3 til bolig. Mulig parkeringsareal på ca. 7 000 kvm er videre anslått å kunne gi 180 parkeringsplasser for disse eiendommene og Drøbak sentrum forøvrig.

Frogn kommune er oppdragsgiver og Embro eiendom AS samarbeidspart.

Rådmannens innstilling

Vedlagt konkurranseprogram for gjennomføring av plan- og designkonkurranse i Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3,7 og 9 godkjennes. Gjennomføring av konkurransen finansieres gjennom den bevilgning som er avsatt til boliger i økonomisk handlingsprogram 2016-2019.

 

Tour of Norway 2016

Frogn kommune har mottatt en søknad om støtte til Tour of Norway 2016 som arrangeres av Cycling Event Norway. Arrangementet er et sykkelritt over fem dager, hvor flere av verdens beste syklister deltar. Rittet er blitt arrangert de siste årene med stor suksess, og med betydelig mediadekning i norsk TV2 og en rekke utenlandske TV-stasjoner. Også i 2014 startet rittet en av etappene fra Drøbak torg.

Rådmannen foreslår i å avslå søknaden om økonomisk støtte på kr 150.000, men signaliserer at kommunen vil bidra med menneskelige ressurser til arrangementet og på den måten bidra til at starten fra Drøbak blir gjennomført på en god måte.

Rådmannens innstilling

Søknaden på kr 150.000,- avslås

 

Organiseringen av 17. mai

Det er ønsket at organiseringen av 17.mai skal revideres. Det er en stor utfordring hvert år å få med representanter fra skoler, lag og foreninger til å stille i 17.mai komiteen.

I dag blir leder for 17.mai komiteen valgt av OOK., mens øvrige medlemmer blir rekruttert ved at det årlig sendes ut følgende brev:

«OPPNEVNELSE AV MEDLEMMER TIL 17. MAI KOMITEEN
Etter et politisk vedtak i utvalgsmøte 28.februar 2002 ble oppnevnelsen av medlemmer til 17. mai komiteen vedtatt delt mellom barnehager, grunnskoler, Frogn Kulturråd og Frogn Idrettsråd etter følgende fordelingsnøkkel:

Barnehager                                     1 representanter fra hver barnehage

Grunnskoler                                   2 representanter fra hver skole, ekskl Dal skole

Kulturrådet                                     5 representanter                                                                             

Idrettsrådet                                    5 representanter

I barnehagene og på grunnskolene Drøbak, Heer, Sogsti, Dyrløkkeåsen, Montessori og Seiersten er det FAU-leder som har ansvaret for å skaffe representanter til 17.mai komiteen. De kommunale og private barnehagene har ansvar annethvert år. Videre er det leder av Frogn Kulturråd og leder av Frogn Idrettsråd som har ansvaret for å skaffe representanter til 17.mai komiteen fra sine medlemslag».

Rådmannens innstilling

Frogn Kulturråd og Frogn Idrettsråd bes om å utnevne leder for 17.komiteen og lederne for de forskjellige underkomiteene fra egne lag og foreninger.  Komitemedlemmene sitter i 3 år for å skape kontinuitet. 

Leder kan først være medlem ett år og leder det neste året.

Komiteen suppleres med representanter fra skoler og barnehager.

 

Vurdering og prioriteringer av søknader om midler via Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Ordningen er et av flere tiltak som inngår i Barn som lever i fattigdom, regjeringens strategi (2015 – 2017).

Søknader om midler sendes via ALTINN til Bufdir. Bufdir videresender innkomne søknader til de aktuelle kommunene.

Det er sendt to søknader om midler fra Frogn kommune, begge to fra Enhet for kultur og fritid.

Kommunene/bydelene skal deretter foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.

De to søknadene fra enhet for kultur og fritid som det skal foretas en vurdering og prioritering av er:

 1. Sommeraktivitet.
 2. Aktivitets/treningspark

Rådmannen foreslår oversendelse av søknader om midler fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i prioritert rekkefølge:

 1. Sommeraktivitet
 2. Aktivitets/treningspark

Rådmannens innstilling

Søknad om midler fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom oversendes Bufdir i prioritert rekkefølge:

1) Sommeraktivitet

2)Aktivitets/treningspark

Knutepunktfunksjonen i kommunen ivaretas av Enhet for barn, unge og familier

 

Skjenking i Gamle gymsal

Rådmannen ønsker at det dispenseres fra utleiereglementet i Frogn kommune fra forbudet mot å nyte alkohol i kommunale bygninger. Initiativet til dispensasjonen kommer fra rådmannen som ønsker å tilrettelegge for og bygge opp under sommerscenen som kulturell arena. Ønsket om dispensasjon gjelder for perioden 1. juni til 31. august 2016 for gamle gymsal ved arrangementer Sommerscenen som er rettet mot et voksent publikum. Forutsetningen for dispensasjon fra forbudet er at forestillingene ikke er egnet for barn.

Rådmannens innstilling

1) Det innvilges dispensasjon (for skjenking i den gamle gymsal) fra lokalt reglement om forbud mot å skjenke alkohol i kommunale bygninger, punkt 6.4, i forbindelse med at lokalet blir brukt som kultur arena for Sommerscenen i hjertet av Drøbak.

2) Dispensasjonen gjelder for bygningen gamle gymsal i Drøbak sentrum i perioden 01.06.16 til 31.08.16 i forbindelse med teaterforestillinger og konserter rettet mot et voksent publikum.

3) Ekstern bevillingshaver vil være ansvarlig for skjenkingen. Bevillingshaver som velges vil måtte fremme ordinær søknad om skjenkebevilling til kommunestyret.

 

Oppfølging av rapport om evaluering av politisk organisering 2015

En politisk arbeidsgruppe la høsten 2015 frem evaluering av den politiske organiseringen i Frogn kommune.  Kommunestyret behandlet gruppas rapport og fattet vedtak 7.9.2015.  Kommunestyrets vedtak legges nå frem til ny behandling for å sikre forankring i det nye kommunestyret og presisering av enkelte punkter.

Rådmannens innstilling

1) Dagens utvalgsstruktur opprettholdes

2) Det opprettes en saksforberedende kommunestyrekomité, jf. kommuneloven § 10 a 1), til å revidere kommunens klima- og energiplan.

3) Rådmannen gjennomfører en kartlegging av tidstyver i skolen og fremmer en sak for Oppvekst, Omsorg og Kultur.

4) Hovedutvalgene og formannskapet ivaretar kommunens eierfunksjoner for de kommunale og interkommunale selskapene innenfor sine områder.

5) Årlige dialogmøter videreføres mellom hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og kommunalt foreldreutvalg.

6) Antallet medlemmer i utvalgene endres ikke.

7) Det legges frem en egen sak om intern klageordning.

8) Ordningen med at rådmannen innstiller til utvalgene videreføres.

9) Rådmannen bes om å arbeide videre med forbedring av saksfremleggene, herunder omfang, bruk av alternativer og vedlegg.

10) Saksforberedende politiske komiteer, jf. kommuneloven § 10 a) 1, kan opprettes.

11) Ordningen med temadiskusjoner opprettholdes som i dag.

12) Det delegeres ikke mer myndighet til utvalgslederne.

13) Dagens ordning med kun én heltidspolitiker (ordfører) videreføres. Rådmannen bes om å påse at ordningen med refusjon for stedfortreder i hjemmet og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste gjøres bedre kjent blant de folkevalgte.

14) Fokuset i folkevalgtopplæringen bør ligge på følgende temaer:

a) Bevisstgjøring av roller: Beslutningstaker eller vanlig borger, utvalgsleder, gruppeleder, mening medlem.

b) Forholdet mellom folkevalgte og administrasjon og rådmannens rolle.

c) Gjennomgang av fagområdene til utvalgene.

d) Møteledelse – de som velges som utvalgsledere bør få særskilt opplæring.

15) Delegeringsreglementet revideres innen utgangen av 2016.

16) Reglement for folkevalgte organer revideres samtidig som delegeringsreglementet.

17) Utgår

18) Utgår

19) Rådmannen bes utrede opprettelse av mobbeombud eller mobbeombudsutvalg. Ombudet/ombudsutvalget skal følge samme retningslinjer som vedtatt for ombudsutvalg for helse og omsorgstjenester 8.12.1. Ombud eller ombudsutvalgsmedlemmer består av folkevalgt/-e valgt av OOK ellerkommunestyret.

20) Det innføres videooverføring av hovedutvalgene og formannskapet på lik linje med kommunestyret. Hensikten er å informere bedre fra utvalgenes behandlinger både for befolkningen og for videre politisk behandling.

 

Sak fra kontrollutvalget: Rådmannens oppfølging - forvaltningsrapport vann og avløp

Kontrollutvalget behandlet den 8.12.2015 Sak 44/15 Rådmannens oppfølging – forvaltningsrapport vann og avløp. Saken er nå oversendt kommunestyret til behandling. Kontrollutvalget anbefaler å ta rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp i Frogn kommune til orientering.

 

Sak fra kontrollutvalget: Rapport om selskapskontrollen 2015

Kontrollutvalget behandlet den 8. desember sak 46/15 Rapport om selskapskontrollen 2015. Saken er nå oversendt kommunestyret til behandling. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret er å be sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

Kontrollutvalgets innstilling

1) Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

2) Kommunestyret understreker at selskapene selv må vedta relevante retningslinjer for at de skal bli formelt gjeldende.

 

Ytterligere delegering på landbruksfeltet

Kommunestyret vedtok 8.12.2014, sak 133/14, et nytt delegeringsreglement, som også omfatter lover innenfor landbruksfeltet. Landbrukskontoret i Follo har i ettertid meldt om behov for delegering av myndighet etter tre forskrifter. Delegeringsreglementet skal behandles på nytt i 2016, men Landbrukskontoret har gitt uttrykk for at det haster å få delegering av forskriftene på plass. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen etter disse forskriftene allerede nå.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret delegerer myndighet etter følgende bestemmelser slik:

Forskrift om organisk gjødsel.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, hjemlet i jordloven, forurensningsloven og matloven.

Kommunens myndighet etter forskriftens Del III, bestemmelser om lagring og bruk delegeres fra kommunestyret til rådmannen.

Forurensningsforskriften.

Forskrift om begrensning av forurensning, hjemlet i forurensningsloven.

Kommunenes myndighet etter forskriftens del I, kap.4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt delegeres fra kommunestyret til rådmannen.

Forskrift om plantevernmidler.

Hjemmel i matloven. Kommunens myndighet delegert fra Mattilsynet etter kap. III Autorisasjonsbevis, kap VI Særlige krav ved spredning fra luftfartøy og kap.VII Generelle krav ved spredning, delegeres fra kommunestyret til rådmannen.,

 

Rådmannen gis anledning til å delegere myndighet innenfor de tre forskriftene videre til rådmannen i Ås.

 

Barn og unges interesser i planlegging - valg av representant

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jf plan- og bygningsloven § 3-3. Rådmannen mener Mariann Hansen, helsesøster under enhet for barn, unge og familier, fortsatt bør ha dette ansvaret. Det innebærer bl.a. møte- og talerett i alle utvalg som behandler saker, hvor barn og unges interesser er involvert og samarbeid med saksbehandlere i aktuelle planprosesser.

Rådmannens innstilling

Frogn kommune velger Mariann Hansen til å representere barn og unges interesser i planlegging. Representanten gis møte- og talerett i alle utvalg som behandler saker som angår barn og unges interesser. Representantens høringsuttalelse skal følge sakspapirer i sin helhet.

Rutinen for involvering av barn og unges representant skal gjennomgås årlig med rådmannen.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 3-3

 

Forberedelse til valg av meddommere, lagrettemedlemmer og skjønnsmedlemmer

Valgkomiteen foreslås å tildeles oppgaven med å forberede valgene av meddommere, lagrettemedlemmer og skjønnsmedlemmer. Kommunestyret skal foreta valgene innen 1.7.2015.

Rådmannens innstilling

Valgkomiteen oppnevnt i kommunestyret 12.10.2015, sak 164/15 forbereder valgene av:

-          Lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett

-          Meddommere til Follo Tingrett

-          Jordskiftemeddommere til Akershus og Oslo Jordskifterett

-          Skjønnsmedlemmer til skjønnsutvalget for Akershus

 

Valg og supplering - rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet

Kommunestyret behandlet den 9. november sak om valg til råd, nemnder, utvalg m.m. Noen valg ble ikke gjort fordi det manglet kandidater. Saken ble tatt opp igjen den 7. desember, men valgene ble heller ikke gjort i dette møtet. Rådmannen fremmer derfor saken på nytt og anmoder kommunestyret om å fremme forslag i møtet på bakgrunn av navn på kandidater som foreligger.

Prosessen frem mot økonomisk handlingsprogram 2017-2020

Rådmannen foreslår å videreføre arbeidet med den politiske medvirkningen i tråd med vedtatt plansystem. Erfarings- og dialogseminaret vil være en viktig arena for informasjonsutveksling og avklaringer i arbeidet med Handlingsprogrammet. 

Rådmannens innstilling

Det legges opp til følgende prosess for Handlingsprogrammet 2017-2020:

Formannskapet onsdag 20. april – Resultater 2015

a)       Regnskap 2015

b)      Årsmelding 2015

c)       KOSTRA 2015

Formannskapet onsdag 8. juni

a)       Kommuneproposisjonen

b)      Økonomiske rammer 2017-2020

Erfarings- og dialogseminar juni med for eksempel følgende innhold (lunsj til lunsj)

a)       Drøfting av hovedprioriteringer 2017-2020

b)      Styringsindikatorer 2017-2020

c)       Omprioriteringer

d)      KOSTRA-analyse Frogn kommune

Utvalgsbehandlinger av utkast til rådmannens forslag 5, 6 og 7 september

a)       Styringsindikatorer og strategier for måloppnåelse

b)      Økonomiske prioriteringer

c)       Rapportering på verbalforslagene 1, 2 og 3:

 1. Samfunnsutvikling
 2. Demens
 3. Skole

Presentasjon av rådmannens forslag torsdag 20. oktober

a)       Informasjon, presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020

Budsjettkonferanse torsdag 3. november

a)       Heldagsseminar med formannskapet og administrasjonen. De partier som ikke er representert i formannskapet gis også anledning til å delta.

Utvalgene 14. – 16. november

a)       Utvalgene får rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 til orientering

Formannskapet onsdag 16. november

a)       Partienes forslag til Handlingsprogram 2017-2020 legges frem

b)      Partienes forslag til verbalvedtak legges frem

Formannskapet mandag 28. november

a)       Flertallsforslag til Handlingsprogram vedtas, og legges ut til offentlig ettersyn

Kommunestyret mandag 12. desember

a)       Kommunestyret behandler Handlingsprogrammet 2017-2020

 

KS-strategikonferanse. Debatthefte – hovedtariffoppgjøret 2016

KS sender hvert år ut et hefte med spørsmål / problemstillinger som de ønsker tilbakemelding på. Rådmannen har utarbeidet forslag til svar på spørsmålene og anbefaler at formannskapet vedtar dette som innspill fra Frogn kommune.

Rådmannens innstilling

Frogn kommune har følgende tilbakemelding på spørsmålene KS stiller i debattheftet 2016:

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

Innspill til drøfting: Frogn kommune mener det bør gis en viss lønnsøkning gjennom sentrale tillegg, men at det avsettes noe midler til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i 2016 (minst 1 %).

2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg?

Frogn kommune mener stillingsgruppen «Stillinger med krav om høgskoleutdanning» bør prioriteres sammen med «Fagarbeiderstillinger». Fagarbeiderstillinger bør prioriteres for å stimulere ufaglærte til å ta utdannelse, og for å øke differansen mellom minstelønn for ansatte med 20 års ansiennitet og Fagarbeider på topp.

Ledere bør prioriteres med generelle tillegg.

3. Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet?

Frogn kommune ønsker å benytte deler av disponibel ramme for å ivareta utilsiktede skjevheter som har oppstått grunnet nytt lønnssystem.

4. Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?

Frogn kommune mener partene bør se nærmere på momenter som gir begrensninger på arbeidstidens lengde for ansatte i turnus. Dette i tillegg til oppjustering av satsene i § 5.2., tillegg for lørdags- og søndagsarbeid.

5. Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket?

Frogn kommune mener at hovedtariffavtalens bestemmelser om sykelønn må samordnes med rettigheter i Folketrygdloven slik at dette blir lettere å forstå og praktisere. Dette gjelder særskilt for medarbeidere over 67 år.

6. Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så tilfelle hvilke?

Frogn kommune ser ingen særskilte områder der Hovedtariffavtalen kan bygge opp under økt nærvær, men er positive til økt fokus på nærværsarbeid fra sentrale parter.

7. Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunens/ fylkeskommunens synspunkt?

Ja, Frogn kommune mener det er viktig med en tilpasning av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP til folketrygdloven slik som fremstilt i debattheftet.

8. Ser kommunen/ fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløpt i 2016? I så fall – hvilke endringer?

SFS 2302 – FYSIOTERAPITJENESTEN

Frogn kommune ønsker at partene sentralt ser på fastsatt arbeidstid for fysioterapeuter i SFS 2302. Tjenesten anses ikke for å være vesentlig tyngre enn øvrige kommunale helserelaterte tjenester med 37,5 timers arbeidsdag, da utøvelsen av yrket har endret seg over tid.

For øvrig ser ikke Frogn kommune noe behov for særskilte endringer i særavtaler som har utløpt i 2016.