Spennende saker på gang

Ikke før ett kommunestyremøte er unnagjort, strømmer det flere saker på. Neste utvalgsrunde er allerede i gang, og her kan du få et lite innblikk i stort og smått som skjer i kommunen din. Disse sakene er blant dem som skal opp i kommunestyret 7. og 14. desember.

Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag

Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for 2016-2019. Rådmannen har for fireårsperioden foreslått å videreføre et høyt nivå på det kommunale tjenestetilbudet og et ambisiøst investeringsprogram. Forslaget til handlingsprogram har et godt driftsresultat i 2016 og 2017, mens det i årene 2018 og 2019 er noe svekket blant annet som følge av det høye investeringsnivået. Det vises til rådmannens forslag til handlingsprogram med tilhørende vedlegg for detaljer. Forslaget ligger på www.frogn.kommune.no

Samarbeidsplattformen om næringsutvikling i Follo: For at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i Folloregionen skal bli utløst, er det viktig at flere aktører bidrar i fellesskap. Det er særlig viktig å legge til rette for at kunnskapsmiljøet på Ås i større grad kan bli en drivkraft for utvikling av næringslivet i Folloregionen og bidra til å skape flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Follo. Derfor foreslås det at Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune og NMBU inngår en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for felles satsinger for utvikling av næringslivet i Follo i et langsiktig perspektiv. Samarbeidsavtalen er vedtatt politisk av Follorådet, Akershus fylkesutvalg og Ås kommune. Rådmannen legger nå avtalen frem til godkjenning for kommunestyret.

Rådmannens innstilling: 1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune og NMBU om næringsutvikling i Follo godkjennes. 2. Frogn kommune vil gjennom Follorådet bidra til å realisere målene i samarbeidsavtalen. 3. Frogn kommune legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom konkrete handlingsplaner.

 

Frogn kommunes rolle i næringsutviklingen

Frogn Næringsråd (FNR) har på oppdrag fra kommunestyret og rådmannsgruppa levert rapporten «Rammeverk for en markedsplan for Drøbak», og foreslår at kommunen oppretter et KF for å markedsføre og profilere Drøbak. Rådmannen mener at dette ligger utenfor kommunens rolle og at vi i stedet bør utrede hvordan kommunen, som forvaltningsnivå, best mulig kan bidra til næringsutvikling.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune mener profilering og markedsføring av Drøbak overfor turister ligger utenfor kommunens naturlige ansvarsområde. Frogn kommune mener at disse oppgavene bør ivaretas av næringslivet selv.

Frogn kommune ønsker økt innsats for næringsutvikling med utgangspunkt i kommunens muligheter og begrensninger som forvaltningsnivå, og rådmannen gis i oppdrag å utrede hva dette bør innebære og hvordan det best mulig kan organiseres.

Invitasjon til å bli en Oslo Brand Partner

Formannskapet behandlet den 3. juni sak vedrørende høring om en profileringsstrategi for Osloregionen. Profileringsstrategien ble godkjent av styret i samarbeidsalliansen den 16. juni. Samarbeidsalliansen inviterer nå alle medlemmer, blant dem Frogn kommune, til å bli Oslo Brand Partners fra 2016. Bidraget i 2016 er kr. 1,- pr. innbygger. Rådmannens anbefaling at Frogn kommune takker nei til invitasjonen.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune takker nei invitasjonen fra samarbeidsalliansen Osloregionen om å bli en Oslo Brand Partner. Frogn kommune ønsker i stedet å konsentrere innsatsen om samarbeidsplattformen mellom Akershus fylkeskommune, NMBU, Ås kommune og Follorådet om næringsutvikling i Follo.

 

Forsterket omsorgsbolig for vanskeligstilte – alternative lokaliseringer

Det er behov for 8 nye bemannede boenheter for mennesker med ruslidelser frem til 2020. For å møte behovet for ivaretakelse av et tilfredsstillende boligtilbud, samt helse- og omsorgstjenester for denne målgruppen, må det etableres et bofellesskap med heldøgns bemanning senest i løpet av 2019. I denne saken legges frem alternative lokaliseringer for etablering av et slikt bofellesskap, samt tjenestetilbudet som skal gis i boligene. Husvikveien 5 vurderes som best egnet lokalisering ut ifra valgte vurderingskriterier (størrelse/tomtens egnethet, lokalisering, realisering og solforhold). Rådmannen tilrår at det settes i gang reguleringsarbeid med mål om etablering av forsterkede omsorgsboliger i Husvikveien 5.

Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å iverksette reguleringsarbeid med mål om å etablere forsterkede omsorgsboliger i Husvikveien 5.

 

Vestbyveien fra Skogveien til Odalen i Frogn - Reguleringsplan - førstegangs behandling

IN’BY har på vegne av Frogn kommune utarbeidet et forslag til detaljregulering for Vestbyveien fra Skogveien til Odalen i Frogn kommune. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre myke trafikanter langs denne delen av Vestbyveien, etablere en på- og avstigningsplass sør for Sogsti skole samt legge til rette for boligutbygging på eiendommer mellom Vestbyveien og Sogsti skole. Rådmannen anbefaler at forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling: Utkast til detaljregulering for Vestbyveien, med plankart av 02.10.2015, bestemmelser av 14.09.2015 og planbeskrivelse, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - dispensasjon fra krav til utarbeidelse av reguleringsplan - dispensasjon fra kommuneplanens arealformål - Gnr 86 bnr 935 Vindfangerveien 12 og 14 - Bruksendring og rehabilitering

Saken gjelder rehabilitering og bruksendring av mannskapsbrakka på Kopås. Saken er en oppfølging av formannskapets vedtak i sak 41/15 der det ble satt av midler til en rehabilitering av mannskapsbrakka.  Eiendommen det gjelder har adresse Vindfangerveien 12-14. Det etableres to nye bruksenheter. Dette utløser etter kommuneplanens bestemmelser krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Det søkes om dispensasjon fra kravet. Etablering av nye boligenheter er i strid med gjeldende arealformål i kommuneplanens arealdel. Eiendommen er i dag avsatt til fremtidig næring. Det søkes om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra krav til utarbeidelse av reguleringsplan som følger av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for etablering av nye boenheter i Vindfangerveien 12 og 14. Utvalget finner at hensynene bak krav om reguleringsplan ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.

Det legges vekt på at det vil være naturlig å se på området i en større sammenheng senere ved framtidig regulering.

 

Områderegulering Kolstad, Klommestein skog og Odalen - Valg av trasé for Nordre tverrvei

Detaljert trasé for Nordre tverrvei, mellom Åsv. og Vestbyv., vil fastsettes gjennom Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen. I henhold til planprogram skal valg av trasé fastsettes i egen prosess, før endelig forslag til områdeplan tegnes ut. Kommunen og utbyggerinteressene er enige om at denne prosessen bør omfatte høring. Tre alternative traséer er utredet og anbefales lagt ut på høring.

Rådmannens innstilling: Delutredning datert 3.11.2015 anbefaler traséalternativ C for Nordre tverrvei. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker legger alle tre utredede alternative traséer for øvre del av Nordre tverrvei ut på begrenset høring i tre uker. Etter høringen vil hovedutvalget fastsette hvilke trasé som skal legges til grunn for videre arbeid med Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen.

 

Veilys langs Glenneveien

Kommunestyret fattet følgende verbalvedtak i sak KS 20/15 av 9.2.2015: «Rådmannen legger fram egen sak om lys i Glenneveien». Rådmannen har utredet saken og fremmer den her til politisk behandling.

Rådmannens innstilling:

1- Frogn kommunes etablerer ikke veilys langs Glenneveien nå.

2- Det forutsettes at saken vurderes på nytt etter behandling av kommunedelplan for Nordre Frogn.

 

Skiltplan - Seiersten og Rådhuset

I forbindelse med utbyggingene og ferdigstillelsen av Seiersten idrettsanlegg er det behov for en omfattende skiltplan. Hovedmål med planen er å føre trafikken til området inn fra Osloveien og opp Belsjøveien. Besøkende til Rådhuset ledes ned Rådhusveien, som på sikt gjøres enveiskjørt. Det etableres avgiftsfri parkering på de to nederste p-områdene langs Belsjøveien, til innfartsparkering er på plass ved «gropa» (Osloveien 154) eller ved Måna. P-området syd for Rådhuset forbeholdes ansatte og besøkende i kontortiden (07-17) samt at det innføres parkeringsforbud i Belsjøveien og Rådhusveien.

Rådmannens innstilling:

1- Skiltplanene vedtas i sin helhet

a. Det etableres parkeringsforbudssoner i Rådhusveien og hele Belsjøveien fram til Skanseveien.

b. Det innføres enveiskjøring i Rådhusveien ved ferdigstillelse av badeanlegget.

c. Det etableres midlertidig avgiftsfri parkering på p-områdene i Seiersten til pendlerparkering er på plass ved «Gropa», Osloveien 154 eller ved Måna.

d. P-området syd for Rådhuset forbeholdes ansatte og besøkende i kontortiden.

2- Kostnadene belastes eksisterende bevilgete midler for trafikksikkerhetstiltak

3- Det forutsettes at vedtaket og skiltplan sendes politiet for uttalelse, før den sendes Statens vegvesen for godkjenning

 

Frogn kommunes VA-norm

En vann- og avløpsnorm (VA-norm) angir hvordan et kommunalt vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres, bygges, testes med videre før overtakelse av kommunen. Norsk vann har tidligere utarbeidet en va-norm som fleste kommuner i Norge følger. Dette er tilført noen særkrav tillegg til malen som er tilpasset Frogn kommune. Per dags dato stiller rådmannen krav om at Norsk vanns va-normen skal følges ved utbygging av kommunalt va-anlegg. Rådmannen stiller normen til politisk behandling.

Rådmannens innstilling:

1- Med virkning fra 1.1.2015 vedtas Frogn kommunes vann- og avløpsnorm som gjeldende ved utbygging av kommunalt vann- og avløpsanlegg

2- Rådmannen gis myndighet til å oppdatere normen ved behov.

 

Tilskuddssats for private barnehager 2016

I henhold til forskrift 29. oktober 2010 nr. 1379 om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til private barnehager, bør kommunen før 31. oktober i budsjettåret underrette de private barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader for tilskuddsåret. Frogn kommune har ingen kommunale familiebarnehager. Ved beregning av tilskudd til private familiebarnehager for 2016 utbetales 100 % av nasjonale tilskuddssatser, slik forskriften krever.

Rådmannens innstilling: 1. Følgende satser for tildeling av tilskudd (driftstilskudd, eksklusive kapitaltilskudd) til private barnehager i Frogn vedtas for 2016:

Ordinære barnehager:

Barn under 3 år: kr. 179 244,-

Barn over 3 år: kr. 85 490,-

Familiebarnehager :

Barn under 3 år: kr. 172 873,-

Barn over 3 år: kr. 135 166

 

Evaluering av endring av kommunale vedtekter barnehage - utvidet åpningstid

Endringen av vedtekter for kommunale barnehager med en utvidelse av åpningstid med en halv time fra 16.30 til 17.00 har nå vært gjeldende i 1 år. Personaltettheten har gått noe ned, dette er det som blant personal og foreldre påpekes som mindre heldig med ny åpningstid, sammen med at det kan bli lengre dager for noen av barna som kommer tidlig og blir hentet sent. Utvidelsen har medført høyere brukertilfredshet og fleksibilitet i barnehagetilbudet, uten store negative konsekvenser for barn og ansatte.

Rådmannens innstilling: Evalueringen av den utvidede åpningstiden i de kommunale barnehager tas til orientering.

 

Kvalitetsmelding for grunnskolen i Frogn kommune 2014-2015

Rådmannen legger i år en kvalitetsmelding for Frognskolen, som er en utvidelse av en tilstandsrapport. Vi beskriver forskjellen på rangering mellom skolene, og kvalitetsarbeidet i skolene. I del A, henvises det til forskning og teori, i del B viser vi resultatene til Frognskolen, og vi beskriver en svært ambisiøs skole med kunnskapsbaserte mål og tiltak. Del C viser frem sentrale resultater for hver enkelt skole. Frogn har elever som i hovedsak trives godt og som har gode resultater. Likevel har vi store utfordringer knyttet til rus, psykiske lidelser, mobbing som er et stort problem for de få det gjelder og dermed for skolen og nærmiljøet, og vi har alt for mange unge uføre og elever som ikke fullfører videregående skole.

Rådmannens innstilling: Kvalitetsmeldingen for grunnskolene i Frogn kommune 2014-2015 tas til orientering.

 

Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen - "Ingen ut av rekka går"

Det er gjennomført en revidering av Frogn skolenes plan for et godt psykososialt miljø. Det regjeringsoppnevnte «Djupedalsutvalgets» rapport, «Å høre til» er lagt til grunn for flere av endringene i planen. Hva regjeringen vil gjennomføre av tiltak fra Djupedalsutvalgets rapport, vil innarbeides i planen når det er klart.

Det nye i planen er en tydelig oppdeling av tiltak, avhengig av situasjoner. Det er også lagt vekt på de utfordringene som sosiale medier skaper for barn og unge.

Skoleledelsen har et klart ansvar som er beskrevet. Foreldrenes deltakelse og påvirkning i elevmiljøet er systematisert i en årsplan.

Rådmannens innstilling: Planen for et godt psykososialt miljø i Frognskolen sendes ut på høring til aktuelle aktører

 

Valg av 2 representanter fra Frogn kommunestyre som skal være bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre og de folkevalgte 2015 - 2019

Kommunestyret vedtok den 26. mai 2014 i sak om revidering av UKS retningslinjer å utnevne 2 representanter som skal være veiledere og bindeledd mellom Ungdommenes kommunestyre (UKS) og Frogn kommunestyre. Rådmannen legger frem saken for valg og anbefaler at medlemmene som velges innehar denne funksjonen i valgperioden 2015 – 2019.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret utnevner 2 medlemmer som skal være veiledere og bindeledd.

 

Drøbakfestivalen - søknad om skjenkebevilling og om å benytte parkområdet øst for badeparken 24. og 25. juni 2016

Drøbakfestivalen er en videreføring av Oscarsborg akustiske festival. Det er søkt om å benytte Badeparken som festivalområde og dispensasjon fra de alkoholpolitiske retningslinjene som gir føringer om at søknad om skjenkebevilling til arrangementer i Badeparken skal avslås. Søker opplyser at logistikkkostnadene arrangementet har hatt i forbindelse med tidligere gjennomføringer på Oscarsborg er høye og at det er behov for å redusere disse for å sikre videre drift. Rådmannen anbefaler at behandlingen av søknaden utsettes til prinsippsak om hvordan søknader til større arrangementer og festivaler på kommunale områder er behandlet av kommunestyret.

 

Søknad om tildeling fra arv og gaver til Pleie og omsorg høst 2015

Enhet for Pleie og omsorg i institusjon har søkt om midler til trivselsfremmende tiltak

til pasienter, beboere og ansatte, til sammen kr 45.000.-

Rådmannens innstilling: Det tildeles kr 45 000.- fra arv og gavekonto 25150031 i Frogn kommune, som skal brukes til trivselsfremmende tiltak som kommer pasienter, beboere og ansatte på Grande og Ullerud sykehjem og Ullerud Bofellesskap til gode.

 

Søknad om midler til uorganisert aktivitet 2015

Viken langbuelag søker om midler til uorganisert aktivitet på Skuterud gård. De tilbyr aktivitet og læring for alle og det er åpent alle dager.

Rådmannens innstilling: Viken langbuelag får innvilget sin søknad med kr 15.000,-