Spennende saker i september

I første møterunde etter sommeren er det mange spennende saker som skal behandles i politiske styrer og utvalg. Alt fra fredning av havørna på Håøya til justering av kommunegrensen mellom Nesodden og Frogn skal opp når Kommunestyret har møte 19. september. Se mer her!

Handlingsprogrammet 2017-2020

I tråd med formannskapets vedtatte prosess av 3.2.2016 for handlingsprogrammet 2017-2020, fremmer rådmannen saker for hvert fokusområde/temaområde i kommuneplanen 2013-2025.

Mål med saken er:

• Å bli kjent med aktuelle utfordringer

• Gi rådmannen innspill til hva som skal legges til grunn for administrasjonens arbeid med handlingsprogrammet.

 

Justering av kommunegrense mellom Nesodden og Frogn kommuner

Kommunestyrene i Nesodden og Frogn fattet begge vedtak om de respektive kommuners plass i en videre kommunestruktur. Begge kommunestyrene vedtok å videreføre kommunene som selvstendige i framtiden. Kommunen har mottatt en henvendelse fra Blylaget vel der generalforsamlingen har vedtatt at den ønsker en grensejustering som medfører at Blylaget og Solbukta i framtiden skal inngå i Nesodden kommune. Rådmannen fremmer her sak med forslag om å gi mandat til å starte arbeidet om en eventuell grensejustering med Nesodden kommune.

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret ønsker å utrede spørsmålet om grensejustering med Nesodden kommune.

2. Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med Nesodden, utarbeide en konsekvensanalyse av en grensejustering med Nesodden kommune hva gjelder Blylaget.

3. Spørsmålet om alternative grenser inngår i utredningen.

 

Trafikksikringstiltak - Skiltplan - Midl. snuplass buss Hamborgbrygga

I forbindelse med utbyggingen på Lehmansbrygga og etablering av ny snusløyfe for buss er det behov for en midlertidig snusløyfe og omregulering av parkeringsplasser på Hamborgbrygga og deler av Badehusgata. De kommunale plassene i disse områdene vil midlertidig tilfalle beboerne i Finnegården til byggearbeidene på Lehmansbrygga er tilstrekkelig ferdigstilt.

Rådmannens innstilling:

1. Det settes opp midlertidig snuplass for buss og omregulering av parkeringsplasser på Hamborgbrygga og deler av Badehusgata i forbindelse med ombygging av Lehmansbrygga.

2. Tiltaket gjelder til ny snusløyfe for buss er på plass på Lehmansbrygga.

3. Kostnadene belastes byggeprosjektet på Lehmansbrygga.

 

Detaljregulering - Haneborgenga

Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker vedtok 09.03.15 å legge forslag til detaljregulering for Haneborgenga ut til offentlig ettersyn. Planforslaget åpner for bygging av 91 nye boliger. Boligbebyggelsen som foreslås vil gi et variert boligtilbud innenfor samme boområde med eneboliger, rekkehus og leiligheter. Etter høringsrunden ble planforslaget endret noe. Endringene ble sendt på en egen begrenset høring. Rådmannen anbefaler å vedta forslag til detaljregulering for Haneborgenga.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Haneborgenga, som vist på plankart datert 4.5.2016 med tilhørende beskrivelse datert 3.6.2016 og bestemmelser sist revidert 12.8.2016. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Gnr 86 bnr 352- Løktabakken 11- klage på vedtak om midlertidig forbud for asylmottak

Kommunen mottok søknad om bruksendring for å etablere asylmottak i Løktabakken 11, og eierne har tilbudt mottaksplasser til UDI. I tråd med kommunestyresak 2/16 fremmet rådmannen derfor sak om midlertidig forbud mot tiltak for eiendommen. Hovedutvalget vedtok i møte 06.06.16, sak 64/16 å legge ned midlertidig forbud mot tiltak inntil områdeplanen for Gamle Drøbak er endelig vedtatt. Drøbak omsorgssenter v/Dalan arkitekter har klaget på vedtaket.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering av klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak. Utvalget tar ikke klagen til følge, men opprettholder sitt vedtak i sak 64/16. Klagen sendes til Fylkesmannen som avgjør saken endelig.

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealformål og byggegrense - Gnr 45 bnr 2 Knardal Fun Park

Det søkes om midlertidig dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen for etablering av «Knardal funpark», et aktivitetsområde / nærmiljøanlegg, på gnr 45 bnr 2. «Funparken» ble startet opp høsten 2013 og er en stor leke- og møteplass for alle.

Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler å imøtekomme dispensasjonssøknaden med vilkår, da fordelene ved å gi dispensasjon vurderes som større enn ulempene.

 

Forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven fra regjeringen v/Landbruks- og Matdepartementet - høring

Landbruks- og Matdepartementet har sendt forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odels- og åsetesloven på høring. Endringene er av politisk karakter og vil ha betydning for eiendomsomsetningen og strukturen i landbruket. Rådmannen har vurdert forslagene og konsekvensene sett i lys av forholdene i Follo og anbefaler at Frogn uttaler seg til høringsforslaget slik det går fram av rådmannens innstilling.

Rådmannens innstilling:

• Frogn kommune støtter forslaget om å heve arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel fra 25 til 35 dekar

• Frogn kommune fraråder at priskontrollen på rene skogeiendommer oppheves. Forslaget kan medføre uønsket prisstigning på skog, uønsket fradeling av skogareal og medføre fare for at dyrka jord blir tatt ut av drift.

Dersom priskontrollen oppheves som foreslått bør også priskontrollen på ubebygde eiendommer med under 35 dekar dyrka jord oppheves

• Frogn kommune støtter forslaget om at priskontroll opprettholdes på landbrukseiendommer med mer enn 35 dekar dyrka jord

• Frogn kommune fraråder at det innføres unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt ved kjøp av tilleggsjord og –skog. Tilrettelegging for driftsrasjonalisering ved kjøp av tilleggsareal ivaretas gjennom forvaltningen av jord- og konsesjonsloven i dag. Spesielt vil en fraråde salg uten lovbehandling til kjøper som ikke grenser til eiendommen, og til kjøper som ikke eier aktiv, selvstendig landbrukseiendom fra før.

• Frogn kommune støtter forslaget om unntak fra kravet om delingstillatelse etter jordloven og konsesjonsplikt hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust. Plan- og bygningslovbehandling bør kunne sikre hensynet til landbruk og kulturlandskap i LNF-områder. Unntaket må ikke gjelde der arealet er dyrka jord eller dyrkbar jord som ikke er tillat omdisponert etter jordloven.

• Frogn kommune tar forslaget om endringer i vilkårene for driveplikt til jordbruksarealer til etterretning. Høringsuttalelser fra landbruksorganisasjoner bør tillegges vekt i dette spørsmålet.

 

Revidering av lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus

Gjeldende forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus ble vedtatt av Frogn kommunestyre 05.05.03 og er foreldet. Med en revidert slamtømmeforskrift ønsker kommunen å samle all slamtømming under den kommunale slamtømmeordningen. I dagens ordning er kun én tømming i året dekket av tømmeordningen og det oppleves inkonsekvent blant abonnentene og det er krevende å administrere.

Rådmannens innstilling: Forskriften med foreslåtte endringer legges ut på høring.

 

Revidering av lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus

Gjeldende lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus ble vedtatt av Frogn kommunestyre 18.11.02 og er utdatert. Med revidert gebyrforskrift ønsker Rådmannen å innføre tilsynsgebyr på alle eiendommer med innlagt vann som ikke er tilkoblet kommunalt nett. Gjeldende forskrift åpner kun for å kreve tilsynsgebyr fra eiendommer med godkjent utslippstillatelse.

Rådmannens innstilling: Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg med foreslåtte endringer legges ut på høring.

 

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Frogn kommune 2017- 2029 -Planprogram

Frogn kommune har satt i gang planarbeid for å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap for Frogn. Målsetningen er å få en bedre oversikt av hva som finnes av verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i hele kommunen.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til vurdering i saksframlegget og fastsetter planprogrammet for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap for Frogn, datert 28.06.2016.

 

Forslag til vedtak om fredning av Froen gård i Frogn kommune med kringliggende kulturlandskap

Frogn kommune har mottatt forslag til fredning av Froen gård med omliggende kulturlandskap etter kulturminnelovens (kml) §§ 15 og 19. Fredningsforslaget skal forelegges kommunestyret iht. kulturminneloven § 22 nr. 3 før endelig vedtak fattes av Riksantikvaren. Fredningsforslaget av 14.12.2015 omfatter Froen gårds gårdsplass og hageanlegg iht. kulturminneloven § 15 og landskapet rundt gårdsanlegget iht. kulturminneloven § 19. Formålet med fredningen er å sikre et eksemplar av en terrassehage utformet i renessansestil knyttet til Froen gård. Videre skal områdefredningen sikre og bevare gårdsanlegget virkningen i miljøet og kulturlandskapet som er av nasjonal betydning. Froen gårds hovedbygning og portstuer ble vedtatt fredet i 1923 etter lov om bygningsfredning av 3. desember 1920.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret er positive til fylkesrådmannens forslag til fredning av Froen gårds gårdsplass og hageanlegg med hjemmel i lov om kulturminner (kml) § 15 og omliggende kulturlandskap med hjemmel i lov om kulturminner (kml) § 19 som vist på kart datert 23.03.2015.

 

Søknad om økonomisk støtte til Follo elgregion

Follo elgregion ble stiftet i mars 2015 og har søkt om godkjenning av bestandsplanområde og bestandsplan. Regionen søkte om og mottok kr 5 200 i støtte til drift i 2015. Utmarksavdelingen søker nå om tilsvarende driftsstøtte for 2016.

Forvaltning av elgjakt gjennom en elgregion er i tråd med nasjonal politikk og vedtatt målsetting for hjortevilt i Frogn. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden innvilges.

Rådmannens innstilling: Søknad fra Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, datert 13.05.2016, om økonomisk støtte til elgregion i Follo for 2016 på kr. 5 200 innvilges. Tilskuddet belastes det lokale viltfondet.

 

Ferdselsforbud på Håøya for å skjerme Havørn – fastsetting av forskrift etter høring

Havørn var fraværende fra Oslofjorden i 126 år, fram til den hekket på Håøya i 2008. Ørna har igjen hekket på øya i 2014-2016, og Frogn kommune har innført midlertidig ferdselsforbud i hekkeperioden for å skjerme fuglene. En femårig forskrift for slik ferdselsrestriksjon, samt mulighet for kanalisering av ferdsel gjennom skilting av sti over øya har vært på høring. Rådmannen anbefaler at justert forskrift vedtas.

Rådmannens innstilling: Forskrift om adferdsregler for Søndre Håøyas østside, Frogn kommune, Akershus, datert 11.07.2016 med innføring av årlig ferdselsforbud for perioden 1. februar til 1. september i fem år, og med avgrensing som angitt på kart datert 18.02.2016, hjemlet i friluftsloven § 15, vedtas i medhold av forvaltningsloven § 37 andre ledd.

 

Lærertetthet og undervisningstimer i Frognskolen

Elevtallet i Frognskolen har de siste årene ligget stabilt på ca 1850 elever. Dagens prognoser tilsier ingen stor ending de nærmeste årene. Fremtidige utbygginger kan endre det bildet, men skolenes totale kapasitet vil sannsynligvis dekke behovet.

Saken viser status i Frogn og sammenlikninger med andre kommuner. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer omregne til lærerårsverk, og gir informasjon om størrelsen på hvor mange elever det er i undervisningen pr lærer. Gruppestørrelsen i Frogn er litt større enn nasjonale og Akershus-tall, mens i Follo ligger vi mer på gjennomsnittet.

Rådmannens innstilling: Oversikten og beskrivelsen av lærertetthet og undervisningstimer i Frognskolen tas til orientering.

  

Retningslinjer for kulturstøtte i Frogn kommune

Rådmannen legger frem nye retningslinjer for kulturstøtte i Frogn kommune. Retningslinjene skal sikre gode og enkle prosedyrer for søknader om kulturstøtte, og kriterier for tildelingen.     

Rådmannens innstilling: Retningslinjer for kulturstøtte i Frogn kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 2017.

 

 Andre saker:

  • Møteplan for Formannskapet, Kommunestyret og politiske utvalg 2017
  • Valg av forliksråd for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020
  • Valg av gjenstående lagrettemedlemmer og meddommere til Borgarting lagmannsrett, Follo tingrett samt forslag til skjønnsmedlemmer