Se hva som skjer

Sykkelvei fra Ottarsrud til Bakker Bru, ny brygge på Håøya, kjøring med vannscooter og bruk av mobiltelefon i Frognskolen... Har du lyst til å følge med på hva som skjer i kommunen din? Sjekk noe av det som skal opp i politiske styrer og utvalg i mars/april.

2.gangsbehandling - Reguleringsplan gang og- sykkelvei FV 76 Ottarsrud - Bakker bru

Som en del av byggetrinn 2 for Oslofjordforbindelsen skal Statens vegvesen (SVV) også sikre et tilbud til gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune. SVV har utarbeidet reguleringsplanforslag for gang- og sykkelveg på sør- og vestsiden av Osloveien fra Ottarsrud til Bakker bru. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar foreliggende planforslag.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering gang- og sykkelvei Fv. 76 Ottarsrud – Bakker bru, som vist på plankart datert 13.12.2016 med tilhørende bestemmelser datert 15.2.2017. Det stilles vilkår om tett dialog mellom Statens vegvesen og berørte grunneier når det gjelder eventuelle støytiltak for eiendommene i Osloveien 192, 194, 251, 275 + 277 samt støybelastning i anleggsperioden. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Planstrategi for Frogn kommune 2017-2020 - 2. gangsbehandling

I planstrategien vurderer og prioriterer kommunen hvilke planoppgaver som kommunen skal gjennomføre i henhold til plan og bygningsloven § 10-1. Planstrategien ble lagt ut til høring fra 14. desember 2017 til 24. januar 2018 med vedtatte presiseringer og endringer etter førstegangsbehandling av kommunestyret 5. desember 2016.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar planstrategien av 3. april 2017. I henhold til planstrategien skal kommunen

o             Rullere kommuneplanens samfunnsdel

o             Utarbeide 5 større arealplaner: Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke, områdeplan Gamle Drøbak, områdeplan for Kolstad, småhusplan- oppdatering av utdaterte reguleringsplaner og områdeplan for Kopås.

o             Utarbeide kommunedelplan for Nordre Frogn og kommunedelplan for kulturminner

o             Utarbeide følgende kommunestyremeldinger og temaplaner: Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø, kommunestyremelding om folkehelse, kommunestyremelding om kollektivtrafikk, strategisk næringsplan, gjennomgang av planstatus i strandsonen, kommunestyremelding om klima og energi, rullere kommunestyremelding om boligutvikling, hovedplan for avløp og vannmiljø, hovedplan for vannforsyning, hovedplan for vei inkludert parkering, trafikksikkerhetsplan.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1.

 

Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021- Innspill fra Frogn kommune

Fylkeskommunen ber Frogn kommune om innspill til handlingsprogram for samferdsel. Det er forventet at kommunens innspill slutter opp om, og begrunnes med regionale strategier for transport. Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til innspill sendes fra Frogn. I innspillet er det foreslått prosjekter til oppstart for planlegging, og til prioritering i handlingsprogrammet. Innspillet vil danne grunnlag for diskusjoner mellom kommunen og regionale aktører i kontaktmøtet.

Rådmannens innstilling: Utvalget slutter seg til Rådmannens vurdering og sender vedlagte innspill (datert 06.03.2017) til handlingsprogram for samferdsel 2018-2021: Innspillene under vil danne grunnlag for agenda og diskusjon i dialogmøtet med regionale myndigheter 21. april.

1)            Håndtering av Fv 152 er en viktig oppfølging av regional areal- og transportplan

Innspill 1.1: Frogn kommunen ber Statens vegvesen følge opp RATP ved å avsette planmidler til detaljprosjektering av fv 152- Osloveien innenfor planområdet til byutviklingsplanen. Detaljprosjektering er viktig for å sikre gjennomføring av planen. 

2)            Gående: Trygge og attraktive skoleveier

Innspill 2.1 Kommunen ber om at det settes av midler til planlegging av gang/sykkelvei langs Breviksveien, fv 81.

Innspill 2.2 Kommunen ønsker å drøfte en raskere realisering av regulert trasè for gang- og sykkelvei langs Osloveien.

3)            Syklende: Regionale sykkelruter knytter sammen

Innspill 3.1 Kommunen ber om telling av syklister på den nye sykkelveien mellom Drøbak og Ås.

Innspill 3.2 Kommunen ønsker en avklaring av hvordan sykkelvei mellom Glenne veiskille og Nesodden er prioritert.

Innspill 3.3 Kommunen ønsker en vurdering av hvordan sykkelvei fra Bakker bru til Horgen bør prioriteres på sikt.

Innspill 3.4 Kommunen anmoder om at det ved nybygging og rehabilitering av gang og sykkelveier vurderes om det bør skilles mellom gående og syklende.

4)            Kollektivtrafikk: Buss, ringbuss og hva med båt?

Innspill 4.1: Frogn kommunen forventer en fortsatt satsning på direkte bussruter til Oslo, i tillegg til at regionale prioriterte områder sammen med et godt busstilbud.

Innspill 4.2 Frogn kommunen ber om vurdering/drøfting av følgende vedtak:

•             Frogn kommune tar opp med Ruter/Akershus Fylkeskommune behovet for en ringbuss/bybuss for betjening av folk som bor innenfor Drøbaks bygrenser.

•             Rådmannen går i dialog med Ruter for å undersøke muligheter til å bli en pilotkommune for kollektivtransport med utslippsfrie, førerløse transportmidler.

•             Frogn kommune tar opp med Ruter/Akershus Fylkeskommune behovet for oppretting av et rutenett til A-hus fra alle follokommunene.

•             Det skal etableres sanntidsinformasjon på bussholdeplasser som fungerer som knutepunkter i kommunen.

•             Frogn kommune tar opp med Ruter/Akershus Fylkeskommune påkobling til forsøksprosjektet med el-båt på fjorden

Innspill 4.3: Frogn kommune ber om en evaluering av etablert innfartsparkering og vurdering av behov for ytterligere plasser. 

5)            Gods/ varetransport

Innspill 5.1: Frogn kommune ber om en snarlig avklaring av valget for kryssing av Oslofjorden gjennom nasjonal transportplan.

6)            Fylkesveiene

Innspill 6.1: Frogn kommune ber om at det settes av midler til realisering av fv 156 Bråtan- Tusse. I tillegg forventer vi at planarbeidet følger foreslått framdrift, og at trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper ivaretas.

Innspill 6.2: Frogn kommunen forventer at veganlegget Ottarsrud- Måna etableres, slik det er forutsatt i handlingsprogram for samferdsel. 

 

Anmodning om oppstart av regulering - Gnr 76 bnr 3 - Tåjebukta - Håøya - Flytebrygge med bølgebryter

Longva Arkitekter har på vegne av Oslo kommune v/Bymiljøetaten sendt inn forespørsel om oppstart av reguleringsarbeid for etablering av en småbåthavn i Tåjebukta på Håøya. Bymiljøetaten har som mål å tilrettelegge for aktiv bruk av øya til rekreasjons- og friluftsformål for alle. Rådmannen anbefaler at det igangsettes reguleringsarbeid, og foreslår føringer for planarbeidet i innstillingen.

Rådmannens innstilling:Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker har vurdert anmodning om oppstart fra Longva Arkitekter AS datert 09.12.16. Utvalget anbefaler at det igangsettes reguleringsarbeid for deler av gnr 76 bnr 3-8, Tåjebukta, Håøya.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 anbefaler utvalget at følgende føringer legges til grunn for planarbeidet:

1.            Maksimalt antall båtplasser skal fastsettes i planbestemmelsene.

Det skal vurderes å tilrettelegge for ulike båtstørrelser.

2.            Planen må sikre offentlig tilgang til brygga og båtplassene.

3.            Universell utforming av bryggeanlegget og landdelen av småbåthavna skal tilstrebes.

4.            Miljømessige og landskapsmessige konsekvenser av planen skal utredes, og vektlegges ved utarbeidelse av planforslaget.

5.            Det bør legges til rette for eventuelt framtidig rutebåtanløp i Tåjebukta.

6.            Det bør tilrettelegges for framtidig kafédrift og andre servicerettede tilbud.

7.            ROS-analyse skal ha særlig fokus på fare for forurensing, brann og ulykke. Ev avbøtende tiltak innarbeides i planen.

 

Frogn kommunens bidrag til Oscarsborg ferge

For Frogn kommune er det viktig at Sjøtorget, i sentrum av gamle Drøbak, er et knutepunkt for pumblikumsrettet sjøtransport. Forsvarsbygg planlegger kun tre avganger med Oscarsborgfergen fra Sjøtorget i sommerperioden, noe kommunen har jobbet for å øke.  Kommunen har nå mottatt et tilbud fra Forsvarsbygg for en ytterligere avgang fra Sjøtoget i perioden 17. juni – 18. august. Rådmannen fremmer saken til behandling og tilrår at tilbudet ikke imøtekommes. 

Rådmannens innstilling: Det bevilges ikke midler til et ekstra anløp av Oscarsborg ferge på Sjøtorget.

 

Frognhallen og Drøbaksbadet KF - Reviderte vedtekter

 Rådmannen viser til kommunestyremøte den 13. februar 2017 der det ble vedtatt at Frognhallen og Drøbaksbadet KF tillegges ansvar for drift av treningssenteret i badeanleggets andre etasje. I vedtaket fremkom det også at formålsparagrafen i foretakets vedtekter må revideres, og at forslag til ny formulering fremmes for kommunestyrets godkjenning. Rådmannen har utarbeidet forslag til revidert vedtekter, herunder ny formålsparagraf, som fremlegges for kommunestyrets godkjenning. Forslaget til reviderte vedtekter er behandlet og godkjent av foretaksstyre i møte den 14. februar 2017 jf. vedlagte protokoll fra styremøte.

I forslaget til reviderte vedtekter foreslås det at formålsparagrafen § 4 endres til: 

«§ 4 Formål og ansvarsområde

Foretaket skal drifte Drøbaksbadet (badeanlegget og treningssenteret) og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark. Foretaket ivaretar ikke eier og forvalterrollen av bygg og anleggsmassen. Dette ivaretas av kommunens basisorganisasjon.

Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal ha både lyst til og råd til å bruke Drøbaksbadet. Tilbudet utvikles i takt med nye behov.

Rådmannens innstilling: Forslag til reviderte vedtekter for Frognhallen og Drøbaksbadet KF vedtas.

 

Forslag om oppheving av forskrift om vannscooter - høring

Klima- og miljødepartementet har sendt forslag om å oppheve vannscooterforskriften på høring. Forskriften begrenser kjøring 400 m fra land. Dersom forskriften oppheves gjelder de ordinære ferdsels- og fartsbestemmelsene for fartøy. Kommunene har mulighet til å fastsette lokale forskrifter som regulerer bruken ytterligere. Rådmannen anbefaler at utvalget uttaler seg negativt til høringsforslaget, og at det straks settes i gang en prosess for felles lokal forskrift dersom den sentrale forskriften oppheves.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune er uenig i forslaget om å oppheve vannscooterforskriften. Forskriften bør opprettholdes uendret, med begrunnelse som framgår av vurderingsdelen av saksframstillingen.

Dersom forskriften oppheves ønsker Frogn en lokal forskrift med like strenge, ev enda enklere bestemmelser enn i dag. Bestemmelsene bør være like for Indre Oslofjord. Frogn vil søke samarbeid med nabokommuner om en samkjørt prosess for utarbeiding og høring av felles lokal forskrift. Arbeidet startes opp straks, av hensyn til foreslått virkningstidspunkt for ev. oppheving av sentral forskrift.

 

Lokal forskrift om tildeling av sykehjemsplass

Den 13. juni vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Endringene innebærer blant annet en plikt for den enkelte kommune å utarbeide en kommunal forskrift som beskriver kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, og rett til vedtak for brukere som oppfyller kommunens kriterier.

Loven pålegger også kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. De kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de kan tre i kraft fra 1. juli 2017.

Rådmannens innstilling: Forslag til forskrift om tildeling av sykehjemsplass sendes på høring.

 

Frivillighetsprisen

Kommunestyret vedtok nye prinsipper for kulturstøtte 19.9.2016. I samme sak ble det vedtatt at Frogn kommune skal dele ut en ny pris, frivillighetsprisen. Prisen skal være et tilskudd som tildeles enkeltpersoner som en premiering for ekstraordinær innsats for frivillig arbeid.

Rådmannens innstilling:

1.            Frogn kommune oppretter en frivillighetspris med samme formål som den nasjonale frivillighetsprisen, og med en jury og kriterier slik det fremgår av saksfremlegget.

2.            Prisen finansieres med 10.000 kr innenfor rammen for Kultur og fritid.

3.            HOOK velger inntil 3 representanter til juryen.

 

Utlånssentral i Frogn

Rådmannen foreslår at Frogn kommune oppretter en utlånsentral for tur- og ferieutstyr for å øke aktivitetsnivået og stimulere til utendørsaktiviteter for Frogns innbygger. Ved å kunne låne gratis utstyr mener rådmannen at flere barn og ungdommer kan delta på viktige sosiale arenaer som ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Rådmannens innstilling:

1.            Frogn kommune oppretter en utlånssentral.

2.            Rådmannen arbeider videre med etableringen som beskrevet i saksfremlegget, og i tett samarbeid med aktuelle lag og foreninger.

3.            Eventuelle økonomiske konsekvenser av ordningen søkes innarbeidet i HP 2018-2021.

 

Bruk av mobiltelefon i Frognskolen

Rådmannen ble bedt om å legge frem en sak om mobilfri skole i Frogn. Rådmannen har invitert alle aktører i Frogn-skolen til drøftingsmøte, og innhentet informasjon om hva ulike organisasjoner mener om generelt mobilforbud. Mobiltelefon er i dag stort sett smarttelefon, og smarttelefoner er små datamaskiner der en av funksjonene er telefon. Når skolene innfører IKT som en naturlig del av undervisningen må man tåle utviklingen i samfunnet. Det viktige er å lære å bruke verktøyene riktig, samtidig som etikk og personvern skal diskuteres, læres og utvikles. Det er enighet mellom representanter for alle aktører at et forbud av mobiltelefon i Frogn-skolen ikke er veien å gå for å unngå uønsket bruk av teknisk utstyr på skolene.

 Rådmannens innstilling: Bruk av mobiltelefon i undervisningen avklares på den enkelte skole.

 

Videreføring av gratis parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn

Ny parkeringsforskrift ble innført med ikrafttredelse 01.01.2017. Forskriftet fjerner tidligere plikt som kommunen og staten hadde, til å tilby gratis parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn. I tillegg har forskriften tydeliggjort skille mellom elektrisk motorvogn og oppladbar motorvogn.

Rådmannen fremmer saken til behandling, og tilråder at gratis parkering for helt elektrisk og hydrogendrevet motorvogn videreføres.

Rådmannens innstilling:

1-            Gratis parkering for helt elektrisk og hydrogendrevet motorvogn videreføres på kommunale parkeringsplasser.

2-            Ordningen gjelder ikke for motorvogn som ikke har nullutslipp.

3-            Gjeldende parkeringsbestemmelser/skiltvedtak skal følges til enhver tid.

4-            Ved parkering på ladestasjoner er det påbudt med lading.

5-            På ladestasjoner tillates det parkering og lading for helt elektrisk og hydrogendrevet motorvogn og ladbare hybridbiler.

6-            Rådmannen gis fullmakt til å innføre betaling for strøm på ladestasjoner.

  

Skiltplan - Regulering av parkering på Seierstenområdet

Parkeringsplassene ved Seiersten er viktige for mange grupper (pendlere, brukere av idrettsanlegg, ansatte og besøkende i rådhuset, skolene med flere). Parkeringssituasjonen ved Seiersten kommer til å bli mer krevende når Drøbaksbadet realiseres i 2018. Det må derfor vurderes grep for å bruke p-plassene optimalt. For å få en best mulig utnyttelse av parkeringsplassene ved Seiersten anbefaler Rådmannen avgiftsregulering og tidsbegrensning, slik dette følger av den foreslåtte skiltplanen.

Rådmannens innstilling:

1.            Skiltplan for Seiersten, datert 17.02.2017 med avgiftsparkering og tidsregulering, vedtas i sin helhet

2.            Skiltplanen sendes Statens Vegvesen for godkjenning

3.            Rådmannen gis fullmakt til å regulere parkering for ansatte

 

Trafikksikkerhet - Skiltplan Oberst Eriksensvei

Oberst Eriksensvei medfører dagens parkering at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner. Pendlere til Oslo parkerer langs vegen i umiddelbar nærhet til Heer bussholdeplass. Denne vegen er en viktig skoleveg til Heer barneskole og Frogn VGS. Slik parkering fører til farlige trafikksituasjoner, da eksempelvis små barn løper ut mellom bilene og rett ut i vegbanen. Dette kommer svært brått på de passerende bilene.

Rådmannens innstilling: Skiltplan for Oberst Eriksens vei, datert 16.02.2017, vedtas i sin helhet. Kostnadene blir belastet allerede bevilgede trafikksikringsmidler i HP 2017 - 2020. Skiltplanen sendes Statens vegvesen og politiet for godkjenning.

 

Trafikksikkerhet - Skiltplan - Ullerud helsebygg

I forbindelse med etablering av det nye helsebygget på Ullerud er det behov for regulering av trafikk og parkering på området. Rådmannen legger skiltplan til behandling og tilråder at parkering reguleres for å oppnå flyt samt at serviceveien reguleres til envegskjøring som et trafikksikkerhetstiltak.

Rådmannens innstilling:

1-            Skiltplan Ullerud del 1 og 2, vedtas i sin helhet

2-            Det forutsettes at skiltplanen sendes Statens Vegvesen for godkjenning

3-            Rådmannen gis fullmakt til å regulere parkering for ansatte

4-            Kostnader for innkjøp og etablering av automater belastes allerede bevilgede midler for parkeringsautomater

5-            Kostnader for innkjøp og etablering av skilt belastes allerede bevilget midler for trafikksikkerhet

 

Stortings- og sametingsvalget 2017: Stemmetider - valgting

Saken tar for seg åpningstider for valglokalene i forbindelse med stortingsvalget 2017. I utgangspunktet fastsetter valgstyret åpningstidene, men kommunestyret kan bestemme å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har bestemt. Et mindretall i kommunestyret (minimum 1/3) kan avgjøre dette. Det er anledning til å holde åpent frem til kl. 21.00. Kommunen bestemmer selv når valglokalene skal åpne. Rådmannen anbefaler samme åpningstider som tidligere, dvs. fra kl. 09.00 – 21.00.

Rådmannens innstilling: Det gis adgang til stemmegivning i samtlige stemmekretser fra kl. 09.00 – 21.00

 

Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring

Viltnemndas arbeidsutvalg har oppfordret Rådmannen til å utarbeide en lokal forvaltningsplan for gjess. Rådmannen har samarbeidet med studenter ved NMBU, som del av et naturforvaltningskurs ved universitetet. Forslag til forvaltningsplan er utarbeidet. Et særskilt problemområde er identifisert med to ulike forslag til tiltak. Rådmannen anbefaler at NMBU-studentenes forslag til forvaltningsplan for gjess legges på høring.

Rådmannens innstilling: Forslag til forvaltningsplan for gjess for Frogn, datert 17.11.2016, sendes på høring med høringsfrist 30.4.2017. 

Kommunen ber særskilt om innspill til foreslåtte tiltak på Brevikstrand, dvs.

Alt I Etablering av hekk nær vannkanten, med skjult åpning

Alt II Avsetting av området som friområde for gjess, inkl. informasjonstiltak