Se hva som skjer!

I siste møterunde før jul er det mange spennende saker på sakskartet. Få oversikten over hva som skal opp til politisk behandling her!

Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag

Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for 2017- 2020. Rådmannen har for fireårsperioden foreslått å videreføre et høyt nivå på det kommunale tjenestetilbudet og et ambisiøst investeringsprogram. Forslaget til handlingsprogram har et driftsresultat over anbefalt nivå (1,75 prosent) i hele perioden, til tross for det høye investeringsnivået. Det vises til rådmannens forslag til handlingsprogram med tilhørende vedlegg for detaljer.

Planstrategi for Frogn kommune 2017-2020

I Frogn kommunes planstrategi 2017-2020 prioriteres følgende planarbeid:

  • Revidere kommuneplanens samfunnsdel-  mål og delmål under satsningsområdene
  • Videreføre kommuneplanens arealdel i perioden 2017-2025
  • Gjennomføre og ferdigstille pågående planprosesser herunder større reguleringsplaner som følger av arealplanen
  • Gjennomføre de prioriterte planoppgavene som er referert til i planstrategiens punkt syv som gjenspeiler satsningsområdene i kommuneplanen 2013-2025: Klima og energi; livskvalitet og folkehelse; stedsutvikling, bolig og nærmiljø og næringsutvikling

Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til utarbeidet planstrategi og legger forslag til planstrategi ut på offentlig ettersyn i minst 30 dager. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1.

 

Høring av politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Øst politiområde

Politimesteren foreslår at Øst politidistrikt foreslås inndelt i to geografiske driftsenheter (GDE), med totalt 11 geografiske lokasjoner hvor det bl.a. vil utføres direkte publikumsrettede polititjenester.  De to geografiske enhetene foreslås lokalisert i hhv Skedsmo og Sarpsborg. Ski og Follo foreslås lagt under geografisk driftsenhet (GDE) Sarpsborg. Saksutredningen er en felles Follo sak.

Rådmannens innstilling:

1. Frogn kommune er positive til nærpolitireformen, som omprioriterer ressurser fra administrasjon og ledelse til mer tilgjengelig og synlig politi ute i lokalsamfunnene, og støtter politimesterens intensjon om lokale strukturelle endringer for å bedre polititjenestene til politidistriktets innbyggere.

2. Frogn kommune mener at utredningen ikke viser hvordan reformens mål konkret oppfylles for regionen.

3. Frogn kommune mener at Øst Politidistrikt skal deles i tre geografiske driftsenheter, hhv. Romerike, Follo og Nedre Glomma og støtter arbeidsgruppens anbefalte alternativ 1.

Frogn kommune støtter ikke politimesterens høringsforslag om å dele Øst politidistrikt i to geografiske driftsenheter (GDE), betegnet som GDE Nord og GDE Sør, langt til hhv. Lillestrøm og Grålum utenfor Sarpsborg. Denne todelingen vil gi en kraftig tyngdeforskyving mot nord og sør i politidistriktet.

4. Dersom en to-deling av Øst politidistrikt fortsatt opprettholdes, mener Frogn kommune at de geografiske driftsenhetene (GDE) må ligge i Ski og Lillestrøm. Frogn kommune fremholder at Ski er et meget bedre lokaliseringssted enn Grålum utenfor Sarpsborg; i tillegg til Lillestrøm/Romerike. Sterk befolkningsvekst, god infrastruktur med veier og jernbane, bygging av ny 110-sentral for hele politidistriktet på politihuset i Ski, samt lokalisering av politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud støtter opp under Ski som lokasjon for GDE Sør.

5. Det gamle Follo politidistrikt var pilot før nærpolitireformen ble vedtatt, og 13 lensmannskontorer ble lagt ned, blant annet på Nesodden, i Enebakk og i Drøbak. Politimesterens forslag innebærer at antall lensmannsdistrikter/lokasjoner på Romerike økes fra tre til fem, og alle de nye tjenesteenhetene styrkes gjennom at flere enheter slås sammen, mens Ski politistasjonsdistrikt (TE) – som eneste lokasjon i driftsenhet Sør – ikke styrkes. Frogn kommune slutter seg til arbeidsgruppens faglige begrunnelse for fremtidig organisering. 

6. Forebygging er definert som en av politiets viktigste oppgaver, og et økt fokus på det forebyggende politiarbeidet er en viktig forutsetning for nærpolitireformen. Politimesteren har en intensjon om å ha minst én dedikert forebygger pr. 10 000 innbyggere, det vil si 70, noe som vil innebære mer enn en dobling. Nærpolitireformen har virket i Follo politidistrikt siden 2010, og regionen har fortsatt ikke fått tilført den nødvendige politidekning og –ressurser til forebygging slik som opprinnelig lovet. Frogn kommune forutsetter at Follo politidistrikt får like god politidekning som andre deler av politidistriktet. Frogn kommune ber om at politimesteren synliggjør skriftlig for kommunestyrene i Follo, hva innbyggerne skal få av tjenester etter de kommende strukturendringene, og hvordan.

Vedtak og vurderinger oversendes Politimesteren i Øst politidistrikt, med kopi til Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Gnr 69 bnr 389- Ullerud terrasse- trekanttomta- Detaljregulering- 1.gangsbehandling

Rådmannen fremmer 2 alternative planforslag for å regulere trekanttomta, Ullerud terrasse til boligformål. Alternativ 1 åpner for inntil 48 leiligheter i fem punkthus, alternativ 2 åpner for 35 boliger i konsentrert småhusbebyggelse, og ett punkthus. Begge alternativene har gode kvaliteter. Alternativ 1 gjør at større deler av naturområdet bevares, alternativ 2 sikrer variert boligmasse i tett-lav bebyggelsesstruktur. Rådmannen anbefaler at utvalget velger mellom de to alternativene- og sender et av forslagene på høring. Rådmannen innstiller på å sende alternativ 2 på høring.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til Rådmannens vurdering i saksutredningen. Forslaget til detaljregulering for Trekanttomta, alternativ 2, med tilhørende bestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Oppstart av planarbeid - Kommuneplan for Frogn 2013-2025 - endring av bestemmelse § 2 - krav om reguleringsplan

Fram til 2013 inneholdt kommuneplanen bestemmelser om at fradeling må hjemles i en reguleringsplan. Denne bestemmelsen er i dagens kommuneplan endret slik at uregulerte eiendommer enklere kan fradeles. Erfaringen de siste årene viser nå at bestemmelsen medfører uønskede konsekvenser, spesielt med tanke på redusert bokvalitet og at nødvendig infrastruktur ikke sikres. Rådmannen anbefaler derfor å utvide reguleringskravet igjen.

Rådmannens innstilling: Rådmannen skal sette i gang planprosess for endring av kommuneplanens bestemmelse § 2 – krav om reguleringsplan. 

Følgende skal være førende for det videre planarbeidet: Kommuneplanbestemmelse § 2.1 endres slik at krav om reguleringsplan også gjelder for tomtedeling og /eller bygging av boliger der arealbruk, adkomst og støyforhold er avklart i gjeldende plan og området ligger inntil 2 km gangavstand fra skole.

 

Viltnemndas arbeidsutvalg sin rolle i plansaker - justering av rutine

I henhold til vedtatt rutine for viltnemndas arbeidsutvalg (VAU) er VAU hørings-instans for plansaker og andre saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Dette er lite hensiktsmessig, og justert rutine er drøftet i VAU. Rådmannen legger nå fram forslag til endring i VAUs rutine, slik at den får plansaker som berører vilt til behandling tidlig i prosessen, og ordinær sak til behandling etter høring, ev også ved førstegangsbehandling.

Rådmannens innstilling: Rutine for viltnemndas arbeidsutvalg (VAU) endres på følgende måte;

• Fallviltteamet kan gi uttalelser om fakta og skjøtselsråd. Verdivurderinger og vurdering av konsekvenser av tiltak og planer håndteres av Rådmannen/ VAU

• VAU er ikke lenger høringsinstans til vedtak fattet av HMPB

• Plansaker som berører vilt legges fram for VAU ved vurdering av planinitiativ eller oppstart av planarbeid. VAU gir viltfaglige råd eller anbefalinger knyttet til utredningskrav knyttet til vilt for videre planarbeid

• VAU settes opp på listen over utvalg for behandling både ved førstegangs- og annengangsbehandling av planforslag som berører vilt, dvs. med samme saksframlegg som øvrige utvalg. Utvalgsleder avgjør om saken settes på kartet.

• I større saker eller saker med store konsekvenser for viltet kan Rådmannen utarbeide et notat der forhold som gjelder vilt i plansaken er trukket ut

 

Søknad om midlertidig dispensasjon - Gnr 76 bnr 3, Tåjebukta, Håøya - bølgebryter

Frogn kommune ga i vedtak av 10.06.2013 midlertidig dispensasjon for 2 år fra arealformålet og byggeforbudet i 100-metersbeltet, for utlegging av bryggeanlegg og bølgebryter i Tåjebukta. Dispensasjonen ble gitt etter forrige kommuneplan og under forutsetning av at området ble regulert. I juli 2013 ble det også gitt tillatelse til tiltak, for å kunne legge ut bryggeanlegget med bølgebryter. Den midlertidige dispensasjonen fra arealformål og byggeforbudet gikk ut 10.06.2015 uten at regulering var igangsatt eller tiltak var lagt ut.

Etter gjeldende kommuneplan er det et krav om regulering for småbåtanlegg, jf § 2 nr.1 Etter siste rullering av kommuneplanen er området nå avsatt til småbåthavn, og tiltaket vil dermed ikke være i strid med arealformålet eller byggeforbudet.

Rådmannen anbefaler at det gis en midlertidig dispensasjon fra reguleringskravet, for utlegging av bølgebryter. Den midlertidige dispensasjonen gis for inntil 2 år med vilkår om at det settes en frist på 6 måneder for igangsetting av reguleringsplan for Tåjebukta hvor det vil bli gjort konkrete vurderinger av utstrekning, plassering og utforming av bryggeanlegget.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon for inntil 2 år for å legge ut bølgebryter i Tåjebukta i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan. Midlertidig dispensasjon gis for inntil 2 år på følgende vilkår:

• Tiltakshaver må innen 6 måneder fra dette vedtaket ha igangsatt regulering hvor utstrekning, plassering og utforming av hele bryggeanlegget får en konkret vurdering som småbåthavn i Tåjebukta.

• Utforming og plassering av bølgebryteren vil ikke bli endelig fastsatt ved midlertidig dispensasjon, men i vedtatt reguleringsplan.

• Ved utløp av 2-årsfristen må tiltakshaver/eier av anlegget fjerne den etablerte bølgebryteren dersom den ikke inngår i vedtatt reguleringsplan.

• Bølgebryteren skal ikke legge til rette for mulighet for båtplasser.

• Det forutsettes at Fylkeskommunen og lokal havnemyndighet ikke har merknader av avgjørende betydning.

Ved avgjørelsen er det lagt særlig vekt på de forhold kommuneplanen skal ivareta i forhold til at området er avsatt til småbåthavn fremtidig.  

 

1.gangsbehandling - Områderegulering Gamle Drøbak

Norconsult AS i Bergen har bistått Frogn kommune ved utarbeidelse av forslaget for områdereguleringsplan Gamle Drøbak. Planforslaget er en videreføring og oppdatering av gjeldende reguleringsplan «Antikvarisk spesialområde Drøbak». Nytt planforslag gir mer detaljerte bestemmelser, og dermed større forutsigbarhet enn dagens plan. Forslaget belyser også utviklingsmulighetene i Gamle Drøbak samtidig som bevaringen av den gamle trehusbyen styrkes. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i saksfremlegget. Forslag til områdereguleringsplan for Gamle Drøbak med plankart datert 27.9.2016 og bestemmelser datert 27.9.2016, samt beskrivelse datert 27.9.2016 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

 

Kvalitetsmelding for grunnskolene i Frogn kommune 2015-2016

Rådmannen presenterer Kvalitetsmeldingen for Frognskolen skoleåret 2015-2016. Den inneholder bl.a kvantitative resultater, omtale av kvalitetsarbeid, sammenhenger i skolen, våre store satsinger og styringsdokumenter, kommunebarometeret, planer og rutiner Frognskolen har.

Saksfremlegget tar for seg sammenhengen mellom kommuneplanmålene og ulik ledelse av kvalitetsaktiviteter i arbeidet med å utvikle kvaliteten. Vi viser også med modeller sammenhengen mellom politisk skoleeierskap og utvikling i klasserommet. Skal Frogn kommune nå enda bedre resultater, bør skoleeierskapet og dialogarenaene på tvers av aktører utvikles.

Rådmannen anbefaler en gjennomgang av kommuneplanmålene våren 2017 i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen, for å være sikker på at skolene måles etter hensiktsmessige mål basert på forskning. Kommunebarometeret i seg selv er tall man skal lese med varsomhet fordi plasseringene ikke er sammenlignbare fra år til år.

Rådmannens innstilling:

1. Kvalitetsmeldingen for grunnskolene i Frogn kommune 2015-2016 tas til orientering.

2. Nye målbeskrivelser for Frognskolen lages i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen.

3. For å utvikle Frognskolen videre, søker Frogn kommune om deltakelse i skoleeierprogrammet til KS

 

Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Foreldrebetalingsregler er utarbeidet for Frogn kommune etter gjeldende lov, forskrift og vedtekter og vil være utdypende i forhold til Frogn kommunes vedtekter for kommunale barnehager §17.

Rådmannens innstilling: Foreldrebetalingsregler for Frogn kommune vedtas med virkning fra 01.01.2017.

 

Plan for godt psykososialt miljø i Frogn-barnehagen

«Plan for godt psykososialt miljø i Frogn barnehagen, forebygging og forhindring av mobbing i barnehagen», AKKA BAKKA TOPP STOPP, beskriver barnehagenes samlede arbeidsområder for å forebygge mobbing i barnehagene og arbeid for et godt psykososialt miljø for alle barn. Rådmannen legger i denne saken frem en revidert utgave av planen for hovedutvalget.

Rådmannens innstilling: Planen vedtas og implementeres i alle kommunale barnehager.

 

Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen - "Ingen ut av rekka går"

Rådmannen la fram et utkast til ny plan som HOOK sendte ut på høring november 2016. Det er kommet inn 5 høringsuttalelser, som alle er vedlagt saken. Planen er endret etter høringsuttalelser. De vesentligste endringer er:

• Mer oversiktlig framstilling som gjør planen mer leservennlig

• Teksten er omarbeidet og kortere

• Skoleledelsens ansvar er tydeliggjort

• Hva som kreves for å gjennomføre planen er forsøkt belyst

Rådmannens innstilling:

1. Planen vedtas

2. Styrking av sosiallærerfunksjonen ved skolene vurderes i forbindelse med   Handlingsprogram

3. Etablering av en stilling som rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø vurderes i forbindelse med Handlingsprogram 

 

Økt innsats mot mobbing i Frogn kommune

Arbeid mot mobbing er en viktig oppgave for Frogn kommune. I forbindelse med denne saken har rådmannen vært opptatt av å finne løsninger som har effekt, og gjøre mindre av det som ikke virker, basert på empiri og forskning på dette feltet. Pr i dag er det lite som tyder på at reduksjon av mobbing i barnehager, skoler og fritidsaktiviteter lar seg gjøre på kort tid. Det er et vedvarende trykk og satsing med de riktige virkemidlene over tid som vil være nøkkelen til å redusere mobbing. I Frogn er det 2 planer som har som mål å skape gode psykososiale miljøer som må til for å forhindre mobbing i barnehager og skoler; «Ingen ut av rekka går» (i grunnskolen) og «Akka bakka topp stopp» (for barnehagene). Planene inngår i satsingen på tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og tidlig intervensjon.

Når det gjelder etableringen av mobbeombud, ser rådmannen at de ulike løsningene som fylkeskommuner og kommuner har valgt, ofte er basert på den samme forskningen og har mange likhetstrekk i utformingen av tiltak. For Frogn kommune anbefaler rådmannen at det opprettes et beredskapsteam mot mobbing. Rådmannens anbefaler videre å satse på å opprette en egen funksjon som rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø. Denne vil bli nærmere vurdert i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet.

Rådmannens innstilling:

1. Frogn kommune oppretter et beredskapsteam mot mobbing.

2. Opprettelse av en stilling som rådgiver i bedre barnehage,- og skolemiljø vil bli vurdert i forbindelse med Handlingsprogrammet.

 

Oppfølging av læringsmiljøet på Seiersten ungdomsskole

Seiersten ungdomsskole har opplevd utfordringer knyttet til elevenes motivasjon og psykososiale miljø, piloteringen av læringsbrett inn i undervisningen, diskusjon rundt faget Utdanningsvalg, og manglende forankring av tiltak/satsinger i personalet og i foreldregruppen.

Det er særlig på forrige skoleårs 10. trinn at motivasjon og det psykososiale miljøet ble en utfordring. Innføring av læringsbrett viste seg også å bli spesielt utfordrende for dette trinnet. Motivasjon er synkende gjennom skoleårene generelt i Norge, og Seiersten har ikke hatt dramatisk dårligere motivasjon på 10. trinn enn mange andre skoler.

Til denne saken har det vært hentet inn skolens dokumenter og planer, rådmannen har sett på tilgjengelige resultater og intervjuet ledelse, sosiallærer, og representanter for lærere og elevråd.

For å jobbe med forebyggende valgte Seierstens ledelse fra skoleåret 2015-16 å sette inn målrettede tiltak over 8.trinn, noe som viste seg å være svært vellykket. Det ble også laget en ny plan for faget Utdanningsvalg sammen med Dyrløkkeåsen, og det ble jobbet med forankring og samarbeidsklima overfor personalet og skolens FAU.

Rådmannens innstilling:

  1. Saken tas til orientering
  2.  Tiltak som er beskrevet i saksfremlegget gjennomføres, og evalueres i skolens organer.

 

Rapporter om bruk av kulturmidler mottatt i 2015

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur bevilget 21.04.2015 kulturmidler for 2015. Alle som mottar tilskudd skal rapportere til Frogn kommune hvordan midlene blir brukt. I denne saken viser rådmannen tilbakemeldingene fra foreningene som mottok slik støtte for 2015.

Rådmannens innstilling:

Rapporteringen på bruk av tilskuddene for 2015 tas til orientering

 

Overordnet samarbeidsavtale mellom Frogn kommune og Akershus universitetssykehus - revisjon 2016

Frogn kommune og Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er etter lov om kommunalehelse- og omsorgstjenester pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal bidra til å sikre systematisk samarbeid mellom kommunene og Ahus om helhetlige, koordinerte og kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Avtalene skal sikre konkretisering av ansvar og oppgavefordelingen mellom avtalepartene. Gjeldende avtale utløper årsskiftet 2016/2017, og det er derfor behov for en fornyet avtale.

Rådmannen legger i denne sak fram forslag til fornyet og revidert overordnet samarbeidsavtale med Ahus som kommunestyret inviteres til å slutte seg til. Avtaleutkastet er fremforhandlet på vegne av alle kommunene som omfattes av opptaksområdet til Ahus.

Rådmannens innstilling:

1.            Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til overordnet samarbeidsavtale med Akershusuniversitetssykehus HF.

2.            Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av ikke-prinsipiell karakter.

 

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.9.2017. Kommunestyret kan bestemme at det skal gjennomføres valg også søndag 10.9.2017.

Rådmannen anbefaler at valget fortsatt gjennomføres kun over 1 dag.

Rådmannens innstilling: Stortings- og sametingsvalget i 2017 avholdes over 1 dag.