Saker på gang

Spent på næringsutviklingen i Frogn? Eller planene for utbygging på Husvikholmen? Her er en kort oversikt over hvilke saker som skal opp i styrer og utvalg fremover mot kommunestyremøtet 12. mars.

Kommunestyremelding - strategisk næringsplan. Forslag til høring.

Sammendrag: «Kommunestyremelding om næringsutvikling - strategisk næringsplan for Frogn kommune» er utarbeidet som en oppfølging av kommunens ambisjon om næringsutvikling slik det er vedtatt i kommunestyret, og som vedtatt innsatsområde i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Den skal legge grunnlag for tiltak og prioriteringer innenfor næringspolitikken. En næringsplan omfatter temaer som er avhengige av det lokale næringslivets medvirkning og tilbakemeldinger. Foreliggende næringsplan er utviklet i samarbeid med næringslivet via dialogmøter, og er et resultat av arbeid gjennomført i samarbeid av opprettet politisk næringskomité og rådmannen som komiteens sekretær.

Rådmannens innstilling: Forslag til «Kommunestyremelding om næringsutvikling - strategisk næringsplan» legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Ferdigstilling av den gamle mannskapsbrakka på Kopås til boliger - Behov for tilleggsbevilgning
Sammendrag: Frogn kommune inngikk en kontrakt med MHA entreprenør 10.12.2015 om å bygge om å bygge om den gamle mannskapsbrakka på Kopås 6 leiligheter med tilhørende utomhusanlegg. Etter påsken 2017 oppsto det en situasjon der det nærmest var full stopp i produksjonen på byggeplassen og kommunen hevet kontrakten 28.04.17. MHA entreprenør var deretter konkurs 05.05.2017 og Frogn kommune ble orientert skriftlig om at boet ikke ville komme til å tre inn i entrepriseavtalen, eller evt. komme med innsigelser til at kommunens avtale med MHA Entreprenør AS ble hevet rett i forkant av konkursåpning. Kommunen sto dermed fritt til å engasjere ny entreprenør i prosjektet. På bakgrunn av tilbud fra Jan Vidar Moen entreprenør AS vedtok kommunestyret i møte av 04.09.17 at det tilleggsbevilges kr 4 235 031 for ferdigstilling av Kopåsprosjektet og rådmannen ble gitt fullmakt til å inngå en rammekontrakt med Jan Vidar Moen entreprenør AS på kr 7 031 250,- inkl. mva. I gjennomføringsfasen fra september 2017 til i dag er det avdekket grove avvik, feil og mangler ved MHAs arbeid og leveranser som medfører store kostnader for å rette opp og fullføre prosjektet i henhold til byggteknisk forskrift og tiltenkt bruksområde. For å kunne fullføre prosjektet er det derfor nødvendig med en tilleggsbevilgning på kr. 2 578 780,- (inkl. mva) og saken fremmes for kommunestyrets godkjenning.
Rådmannens innstilling: Det tilleggsbevilges kr 2 578 780,- for ferdigstilling av Kopåsprosjektet. Bevilgningen finansieres gjennom omdisponering fra allerede bevilgede midler i investeringer boliger (jf HP 2018-2021 – vedlegg - kapittel 2, investeringstabell linje 3).

Husvikholmen 8- 10 - Heitmann Marina AS: Vurdering av igangsetting av planarbeid
Sammendrag: Kommunen har mottatt anmodning om oppstart av planarbeid for Husvikholmen 8-10, Heitmann Marin AS. Hensikten med planarbeidet er å etablere ny bølgebryter og båtplasser på vestsiden av dagens anlegg på Husvikholmen, med utfylling i sjø og nødvendige justeringer på land. Rådmannen vurderer at planideen er i tråd med vedtatt kommuneplan, og anbefaler oppstart – med en rekke føringer for planarbeidet.
Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker anbefaler at det startes opp arbeid med detaljregulering på Husvikholmen 8-10, som omsøkt i anmodning datert 18.08.2017.
Følgende føringer skal legges til grunn for videre planarbeid:
• Maksimalt antall båtplasser skal angis i planbestemmelsene – for de ulike delene av området som reguleres til småbåthavn
• Planbestemmelser for småbåthavn som gitt i gjeldende plan skal som hovedprinsipp videreføres
• Planarbeidet skal omfatte vurdering av behov og ev. løsning for skjerming av småbåthavn S17 – jf. midlertidig dispensasjon for forlenget bølgebryter
• Areal for mottak av båtseptik og område for skrågvaskeanlegg, eller andre tiltak som sikrer en utslippsfri båthavn, skal vurderes
• Grunnforhold skal vurderes, både for området som skal fylles ut (dybde, stabilitet) og eksisterende område der det er aktuelt med nye tiltak (dokumentasjon på rene masser)
• Planen skal angi utforming av utfylling inkl. fyllingsfot under vann
• ROS-analyse skal også omfatte ev. tilpasninger for håndtering av stormflo
• Nødvendige tiltak for tilstrekkelig brannsikring skal innarbeides i planen
• Arealformål og planbestemmelser for blandede formål forretning/havne-anlegg - forretning/kontor/industri som gitt i gjeldende plan skal som hovedprinsipp videreføres
• Ev. ny bebyggelse eller mulighet for endring av eksisterende bebyggelse som foreslås skal tilpasses områdets øvrige bebyggelse i skala, volum, høyde og takform, og bidra til å styrke områdets kulturhistoriske verdier, jf. også områdets verdier som del av et nasjonalt viktig kulturlandskap
• Fasader og takflater skal utredes benyttet til lokal energiproduksjon, jf. kommunestyremelding om klima og energi
• Planen skal angi type næringsvirksomhet som tillates innenfor området
• Støy skal utredes i henhold til T-1442/2016 med tilhørende veileder, og vurderes i relasjon til ny boligetablering på Husvikholmen 6
• Biologisk mangfold skal vurderes i tråd med Naturmangfoldloven §§ 8-12
• Trafikk og parkeringsforhold skal utredes særskilt, både for gående, syklende og privatbiler, renovasjon, vare-, og båttransport, samt båtopplag. Utredningen skal gjøres i sammenheng med boligetablering som reguleres på Husvikholmen 6
• Planen skal sikre tilstrekkelig parkering og trafikksikker adkomst til og på området
• Parkeringsanlegg tillates etablert i parkeringskjeller
• Det skal avsettes areal for sikker sykkelparkering
• Areal for renovasjon og ev. tekniske anlegg knyttet til strømforsyning, vann og avløp avsettes i planen
• Hele området skal være åpent for allmennheten
• Nye tiltak skal ikke hindre dagens aktivitet i området, med bidra til å videreutvikle områdets verdi for rekreasjon
• Kyststi skal føres rundt hele eiendommen, og ut på ny bølgebryter.
• Det skal legges til rette for trafikksikker og universell ferdsel for myke trafikanter også over området, jf planbestemmelse § 4 o knyttet til regulert område T26 og planbestemmelse § 14 f.
• Tilretteleggingstiltak langs ny strandlinje og på bølgebryteren - som «arena» for kajakk-, seilaktivitet og ev. andre sjøaktiviteter - skal vurderes
• Etablering av kajakkhotell eller andre fasiliteter som fremmer flerbruk skal vurderes
Planavgrensing :
• Ved igangsetting av planarbeid skal område som varsles omfatte tilstrekkelig areal for ev. skjerming av Husvik småbåthavn (S17), deler av eiendom Husvikholmen 8, parkeringsområde (T21) og et større areal langs adkomstvei og i krysset mot Husvikveien - i tillegg til avgrensing som foreslått i anmodningsbrevet datert 18.08.2018.
Utbyggingsavtale:
 Det skal vurderes behov for utbyggingsavtale for etablering eller oppgradering av vann og avløpsnett, adkomst og trafikksikkerhetstiltak med tilgrensende areal, samt septikmottak el.
Vedtaket er et prosessuelt vedtak etter plan og bygningsloven § 12-8.

Endring av veinavn for søndre del av Storgata til Lehmannsbrygga
Sammendrag: Rådmannen har mottatt et forslag om å endre veinavnet på søndre del av Storgata til Lehmannsbrygga. Forslaget begrunnes med at et slikt navn vil styrke opplevelsen av å være på historisk grunn og understreke det maritime og tradisjonelle. Forslaget er sendt på høring. Rådmannen har ikke mottatt motforestillinger til forslaget, bortsett fra en tilbakemelding fra UiO som ønsker å beholde Storgata 43 som adresse på Tollboden.
Navneforslaget er vurdert og Rådmannen anbefaler at veinavnet endres til Lehmannsbrygga. Endringen bør være fra krysset Storgata - Jørnsebakken og sørover.
Rådmannens innstilling:
1.Rådmannen gis fullmakt til å endre veinavnet til Lehmannsbrygga.
2.Endringen skal være fra krysset Storgata - Jørnsebakken og sørover
3.Kostnader knyttet til skilting belastes trafikksikkerhetsplan

Etablering av nytt mottak for båtseptik
Sammendrag: I forbindelse med at lokal forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra skip, inkludert fritidsfartøy m.m. i Frogn kommune, ble vedtatt lagt til høring, er det bedt om en sak angående etablering av septikmottak i Vindfangerbukta.
Rådmannens innstilling: Rådmannen gis fullmakt til å inngå dialog med utbygger ved Husvikholmen 8 – 10 for en fremtidig etablering av septikmottak for fritidsbåter. Etablering vurderes i planarbeid for Husvikholmen 8 – 10.

Kontrollutvalget: forvaltningsrevisjon - etikk og habilitet
Sammendrag: Frogn kontrollutvalg behandlet den 22. januar 2018 saken «Forvaltningsrevisjonsrapport – Etikk og habilitet». Saken legges nå frem for kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling:
I Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Frogn kommune følgende anbefalinger:
1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens etiske retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet i disse og hvordan de skal benyttes.
2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent med bestemmelser knyttet til habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når habilitetsregelverk kommer til anvendelse.
3. Vurdere behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig kjent med:
a. Relevante bestemmelser i etiske retningslinjer
b. Gjeldende habilitetsregler, og
c. De folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske retningslinjer og habilitetsbestemmelser i lovverket.
4. Identifisere behov (basert på risikovurdering) for å utarbeide rutiner som kan sikre etterleving av Frogn kommunes etiske retningslinjer.
5. Styrke kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides med etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer spesifisert rapportering.
6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til manglende etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør overfor ansatte at avvik knyttet til eventuelle brudd på etiske retningslinjer skal meldes.
7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke etterleves.
8. Vurdere å utarbeide skriftlige rutiner:
a. Til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av habilitetsvurderinger.
b. For å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte habilitetsvurderinger.

II Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.

Kontrollutvalget: forvaltningsrevisjon - IKT - sikkerhet og drift
Sammendrag: Frogn kontrollutvalg behandlet den 22. januar 2018 saken «Forvaltningsrevisjon 2017 – IKT sikkerhet og drift». Saken legges nå frem for kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling:
I Kommunestyret merker seg at revisjonen anbefaler at Frogn kommune setter i verk følgende tiltak:
1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale arbeidsprosesser for styring av IKT-funksjonen.
2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i kommunens IKT- systemer og -løsninger det foreligger risiko for feil, mangler eller svikt, herunder driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan inntreffe.
3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer at det oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av personopplysninger, herunder;
a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over personalopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, og at all relevant informasjon om personopplysninger som behandles blir registrert.
b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser opp mot fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det kan forekomme feil og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger.
c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull behandling av personopplysninger, og at meldte avvik følges opp og lukkes.
d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og kontroll av ansattes til personopplysninger som blir behandlet i fag- og fellessystemer.
II Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder.