Prosjekter på gang

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk hviler ikke! Nå som badesesongen er ferdig, kan de omsider sette i gang med å rehabilitere og utvide HC-rampen/baderampen i Badeparken. I tillegg starter arbeider i Fugleveien.

Entreprenør starter opp i Badeparken i dag, og arbeidet er forventet å ta ca 1 måned. Eksisterende rampe må rives og ny bygges på stedet. Anleggsområdet må etter all sannsynlighet sperres av og vi beklager ulempen, men ber om at innbyggere tar hensyn til dette.

Eksisterende rampe skal pigges opp og fjernes og skal erstattes av ny betongrampe som skal utvides noe, men smalnes noe inn nærmest vannet for å tilpasses eksisterende avtagbar stålrampe. Betongrampen skal tilpasses eksisterende terreng og vil ikke medføre terrengendringer. Det etableres nytt rekkverk med håndløpere i to høyder, 70 cm og 90 cm over overkant dekke. Rampens fall blir på maksimalt 1:20. Det skal være mulig å snu med rullestol før rampen smalner inn Det etableres to repos, en i hver ende av rampen der man kan stoppe og snu med rullestol. I rampens ende vil det legges ny asfalt som avsluttes mot eksisterende gangvei.

Se plan- og snitt-tegning her

 

Rehabiliteringsarbeidet i Fugleveien omfatter oppgradering av veien til 10 tonns akseltrykk slik at den tåler busstrafikk samt oppgradering av fortau fra Åsveien og fram til Ullerudbakken. Oppgraderingsarbeid inkluderer også etablering av overvannsanlegg ved krysset Fugleveien/Ullerudbakken for drenering av bl.a. området rundt barnehagene. Forventet oppstart av anleggsarbeid er mandag 19. september og forventet ferdigstillelse er 28. oktober. Under anleggsperioden vil beboere kunne oppleve begrenset framkommelighet, noe vi beklager.

Se oversiktskart over området her.