Politisk hummer og kanari

Nytt år og nye saker! Mandag 13. februar er dagen for årets første kommunestyremøte – og her er noen av sakene som behandles i styrer og utvalg nå.

Overtakelse av eierskapet til "Ruffen" med tilhørende hage

Vindfangerbukta Båtforening leier i dag arealer og bygninger på Husvik av kommunen, deriblant bygningen som kalles «Ruffen» og tilhørende hage. Foreningen har nå fremmet søknad om å overta eierskapet til denne bygningen og et areal på 445 m². Rådmannen anbefaler at søknaden ikke imøtekommes og at kommunen dermed beholder eierskapet til bygningen.                           

Rådmannens innstilling: Frogn kommune beholder eierskapet til «Ruffen» med tilhørende hage.

 

Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Haneborgenga, og vedtaket er påklaget av Statens vegvesen. Innholdet i klagen er knyttet til bruken av midlertidig rigg- og anleggsområde for etablering av ny fv. 152 Måna - Gislerud som adkomst til byggeområdet for rekkehusene BK1 og BK2 under etablering av omkjøringsvei. Rådmannen innstiller på å ta klagen til følge og foreta en mindre planendring.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til Rådmannens vurdering av mottatt klage datert 20.10.2016. Klagen imøtekommes og reguleringsplan Haneborgenga, plan-id 020-0300 endres i tråd med planbestemmelser datert 15.12.2016.

 

Sak om kulturstøtte til Drøbak Havneblues 2017

Drøbak Havneblues 2017 skal arrangeres siste helgen i juli og det legges opp til et omfattende program med aktiviteter på hovedscenen på Sjøtorget og mange familieaktiviteter i båthavnområdet.  Arrangøren ønsker å sette spesiell fokus på gratisarrangementet på hovedscenen lørdag formiddag med unge, lokale talenter i regi av Frank Kvinge.  De vil også utvide festivalen med en dag, torsdag, med fokus på konserter for ungdom under 18 år. Hele arrangementet er basert på frivillighet og ulønnet arbeidsinnsats, men det er også en betydelig økonomisk side som må tas hånd om for å kunne gjennomføre et slikt arrangement. Når det gjelder salgsboder, blir lokalt næringsliv, lag og foreninger spesielt invitert og oppfordret til å bidra.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune gir Drøbak havneblues:

•             Garanti på et likviditetslån på kr 200.000,-

•             Underskuddsgaranti på kr 100.000,- som bevilget tidligere år. Beløpet belastes Disposisjonsfondet dersom det blir utløst.

•             Arrangementsstøtte med kr 20.000 til et delarrangement rettet mot barn og unge. Beløpet dekkes av rammen for kulturstøtte vedtatt i HP 2017.

 

Søknad om arrangementsstøtte til Gitarer ved fjorden 2017

Frank Kvinge søker Frogn kommune om arrangementsstøtte for å arrangere «Gitarer ved fjorden», en konsertserie på åtte konserter pr. år over en tre års periode: 70.000 kroner per konsert og totalt 560.000 i støtte per år i tre år. I nye og vedtatte retningslinjer for kulturstøtte kan søkere kun motta støtte for ett år av gangen. Saksframlegget vil derfor dreie seg om arrangement-støtte for 2017.

Rådmannens innstilling: Frank Kvinge og «Gitarer ved fjorden» får kr 20.000,- til konserter rettet mot barn og unge i 2017. Beløpet tas innenfor rammen av kulturbudsjettet.

Sak om tilskudd til Drøbakfestivalen

Drøbakfestivalen er inne i sitt sjette år. Den har blitt Follos klart største musikkfestival, med gjester fra store deler av regionen.  I 2015 kom festivalen inn i handlingsprogrammet for en fireårs periode med 100.000 kroner i støtte hvert år i perioden. I nye og vedtatte retningslinjer for kulturstøtte kan søkere nå kun motta støtte for ett år av gangen.

Rådmannens innstilling: Drøbakfestivalen får kr 100.000 i støtte for arrangering av festivalen i 2017. Midlene tas innenfor rammen av kulturbudsjettet.

 

Revidering av forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn

Kommunes alkoholpolitikk er tatt opp til revisjon i forbindelse med ny bevillingsperiode.  I denne saken belyses tema som er regulert i Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider.  Kommunestyret behandlet saken i oktober.  Kommunestyret forslo å utvide åpningstiden utendørs til 01.30 og skjenketiden til 01.00. Forslaget krevde ny høring og dette er gjennomført. Det er mottatt ett høringsinnspill som støtter endringen. Rådmannen forslår å utvide åpnings- og skjenketidene utendørs med ½ time i tråd med kommunestyrets vedtak.

Rådmannens innstilling: Forslag til revidert forskrift datert 2.1.2017 om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune, hjemlet i alkoholloven § 4-4 og serveringsloven § 15, vedtas i medhold av forvaltningslovens § 37 andre ledd.  Endringen iverksettes fra 24.2.2017.

 

Søknad om salgsbevilling fra nettbutikken Bryggutsalg AS - Endring av punkt 5 i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer

BRYGGUTSALG AS er en internetbasert øl- og mineralvannbutikk som har søkt om tillatelse til å selge og levere alkoholholdig drikk med inntil 4,7% alkohol hjem til forbruker. Kommunens alkoholpolitiske retningslinjer setter i dag begrensning om at nettleverandører av alkoholholdig drikk må ha et fullverdig martvaresortiment. Rådmannen anbefaler at dette kravet strykes fra de alkoholpolitiske retningslinjene og at søknaden innvilges.  

Rådmannens innstilling: Punkt nr. 5 i de alkoholpolitiske retningslinjene endres.

 

Selvskyldnergaranti Drøbak Montessori ungdomsskole

I denne saken anbefaler rådmannen at det gis kommunal selvskyldnergaranti til Drøbak Montessori skole på 27 000 000,- med en tidsramme på 30 år. Forutsetning for garantien er at kreditor (lånegiver) gis 1.prioritets pant i eiendommen.

Rådmannens innstilling:

1. Frogn kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 27 000 000,- som Drøbak Montessori Skole tar opp til ny ungdomsskole i Batteriveien 1, 1440 Drøbak.

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 27 000 000,- kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 27 000 000,- kroner + 10 %.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.

 

Leie av Torget 4

Det har i lengre tid vært ønskelig med ett lokale der en kan skape liv og røre i sentrum samtidig som en får mulighet til å profilere kommunen på en god måte i Drøbak. Da henvendelsen kom til kommunen om å leie lokalet (Torget 4) ble det straks vurdert om dette kunne skape en god arena for kommunal aktivitet. Så langt er det kommet mange gode innspill. I tiden før jul har vi lånt lokalet til ulike kulturelle aktiviteter som er svært godt mottatt. Stedet synes å være svært godt egnet for ulike kommunale aktiviteter, samtidig som det er en sentral plassering for å profilere kommunen på en god måte.

Rådmannens innstilling: Det inngås en leieavtale med eier av Torget 4, Gnr. 86 Bnr 874. Finansieringen av husleien dekkes i 2017 innenfor bevilgningen til enhet for Eiendomsforvaltning. Videre inndekning vurderes i forbindelse med handlingsprogram 2018 - 2021.

 

Leie av Hestehagen 6

Det har i lengre tid vært behov for oppussing og arealutvidelse i lokalene til U2 (utvikling, tilrettelegging og omsorg). Tilbudet til denne gruppen er spredt over flere adresser og det vil være hensiktsmessig med en samlokalisering. Det er også økt tilgang av plasskrevende brukere. Dagens lokaler har ikke utvidelsesmuligheter og er svært trange og slitte. Hestehagen 6 kan være ett godt lokale for å samlokalisere gruppen og erstatte de lokalene vi leier i dag. Lokalet kan også huse andre kommunale aktiviteter, hvor vi i dag leier.

Rådmannens innstilling: Det inngås en leieavtale med eier av Hestehagen 6.  Det bevilges 650.000 kroner til leie av Hestehagen 6 i 2017. Midlene tas fra disposisjonsfondet. Rådmannen vurderer netto økt leiekostnad for leie av Hestehagen 6 på 300.000 kroner i forbindelse med Handlingsprogrammet 2018-2021. Det bevilges inntil 8 millioner kroner til nødvendig ombygging av bygget. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

 

Revidering av lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg fra 2011

Gjeldende lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg ble vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011. Ved å revidere forskriften ønsker Rådmannen å endre rensedistriktene og soneinndelingen av Frogn kommune for å få bedre kontroll hvilke avløpsløsninger som gjelder for ulike områder i Frogn. I tillegg mener Rådmannen at endringen vil bidra til raskere opprydding i avløpsforhold og dermed bedre mulighetene for å nå kravet i vannrammedirektivet som er satt til 2021.

Rådmannens innstilling: Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg med foreslåtte endringer legges ut på høring.

 

Ny drikkevannsavtale mellom Frogn kommune og Glitre Vannverk 2017-2037

I forbindelse med arbeid rundt ny og langsiktig hovedplan for drikkevann 2017-2040 initierte rådmannen dialog med Glitre Vannverk med formål å sikre en langsiktig vannforsyningskilde for Frogns innbyggere. Eksisterende avtale med Glitre utgår i 2027 og det foreligger en del usikkerhet rundt drikkevannskilder i Follo området, Oslo/Akershus og Buskerud som følge av prosesser rundt kommunereformen. Rådmannen mener det er strategisk riktig å sikre en ny og langsiktig drikkevannsavtale for Frogn kommune. Rådmannen fremmer avtalen til behandling.

Rådmannens innstilling:

  1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny drikkevannsavtale med Glitre Vannverket IKS med varighet 2017-2037.
  2. Det tas utgangspunkt i tilbud av 21.12.2016.
  3. Rådmannens gis fullmakt til å inngå dialog med Glitre Vannverket IKS med formål å sikre Frogn kommunens deltakelse i GVD samarbeid (Godtvanns Dammen samarbeid). Eventuelle kostnader innarbeides i handlingsprogrammet 2018.

 

Revidering av lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus - Versjon 2

Gjeldende forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn kommune, Akershus ble vedtatt av Frogn kommunestyre 05.05.03. Med en revidert slamtømmeforskrift anser Rådmannen det hensiktsmessig å samle all slamtømming under den kommunale slamtømmeordningen. I dagens ordning er kun én tømming i året dekket av tømmeordningen og det oppleves inkonsekvent blant abonnentene og det er krevende å administrere. Forslag til nye lokale forskrifter ble vedtatt lagt ut til høring av Kommunestyret den 19.09.16, KS 105/16. Forskriften ble lagt ut til høring den 27.09.16. Det er mottatt fem høringsuttalelser og disse er kommentert i egen oppsummering vedlagt. Rådmannen tilrår at revidert forskrift vedtas.

Rådmannens innstilling: Foreliggende forslag til lokale forskrifter om obligatorisk tømming av private anlegg og oppsamlingsenheter, Frogn kommune, Akershus, datert 01.02.17 vedtas.

 

Revidering av lokale forskrifter om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus - Versjon 2

Gjeldende lokale forskrifter om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus ble vedtatt av Frogn kommunestyre 18.11.02. Med reviderte gebyrforskrifter tilrår Rådmannen å innføre tilsynsgebyr på alle eiendommer med innlagt vann som ikke har godkjent avløpsløsning. Gjeldende forskrifter åpner kun for å kreve tilsynsgebyr fra eiendommer med godkjent utslippstillatelse. Forslag til nye lokale forskrifter ble vedtatt lagt ut til høring den 19.09.2016 i Kommunestyret, sak KS 104/16. Forslaget til forskrifter ble lagt ut til høring den 27.09.16. Det er mottatt fire høringsuttalelser og disse er kommentert under vurderinger. Rådmannen tilrår at reviderte forskrifter vedtas.

Rådmannens innstilling: Foreliggende forslag til nye forskrifter om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av avløpsanlegg, datert 01.02.17, vedtas.

 

Saksforberedende kommunestyrekomite klima og energi

Kommunestyret har vedtatt at det skal oppnevnes en saksforberedende kommunestyrekomite for klima og energi. Rådmannen anbefaler at formannskapet foreslår fem representanter som kan inngå som faste medlemmer i komiteen med vara, i en innstilling til kommunestyret som foretar endelig valg. Komiteen nedsetter selv en leder og Rådmannen er sekretariat for komiteen.

Rådmannens innstilling: Det oppnevnes 5 medlemmer + 5 vara til saksforberedende kommunestyrekomité for klima og energi med følgende mandat:

-              Vurdere mål og ambisjonsnivå innen klima og energifeltet.

-              Gi innspill i rulleringen av klima og energiplanen

-              Gi innspill i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel

-              Gi innspill til kollektivmelding

 

Frogn frivilligsentral - endring av vedtekter

I forbindelse med at det statlige tilskuddet til frivilligsentralen overføres fra staten til kommunen revurderes vedtektene fra 7.2.2001. Tilskuddet til frivilligsentralen innlemmes i kommunens rammetilskudd med nytt vedtak i Stortinget 16. juni 2016. Frivilligsentralen har siden 2001 levd med å ha to rapporteringslinjer; den kommunale og den statlige. Den kommunale rapporteringslinjen har i praksis ivaretatt Frivilligsentralen hva gjelder planlegging, gjennomføring og rapportering. Daglig leder er en del av enhet Helse og koordinerende tjenester. Det foreslås at den kommunale rapporteringslinjen videreføres.

Rådmannens innstilling: Foreliggende vedtekter datert 10.1.2017 vedtas.

 

Prioritering av spillemiddelsøknader for søknadsåret 2017

Frogn kommune er forpliktet gjennom bestemmelsene for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til å foreta en prioritering av de spillemiddelsøknader som er innkommet i kommune. Rådmannen anbefaler at prioriteringen for søknadsåret 2017 vedtas som vist i tabell.

Rådmannens innstilling: Prioritering av spillemiddelsøknader for søknadsåret 2017 vedtas som vist i tabell under:

Prioritering ordinære anlegg                     Søknadsbeløp

1. Seiersten Idrettspark - Drøbaksbadet – Idrettsbasseng - 26 000 000

2. Seiersten Idrettspark - Frognhallen – rehabilitering - 7 000 000

3. Seiersten Idrettspark - Drøbaksbadet – Opplæringsbasseng - 4 200 000

4. Seiersten Idrettspark - Friidrettsbane              - 1 000 000

5. Seiersten Idrettspark - Lager m/tribunetak- 1 000 000

6. Seiersten Idrettspark - Drøbaksbadet - Hev- og senkbar bunn- 1 000 000

7. Seiersten Idrettspark - Drøbaksbadet -  Stup- 776 444

8. Seiersten Idrettspark – Undervarmeanlegg- 700 000

                                              

Prioritering nærmiljøanlegg                       Søknadsbeløp

1. DFI's lysløype – Trimapparater - 300 000

 

Trafikksikringstiltak - Utvidet parkeringsforbud i Jørnsebakken

I forbindelse med den nyetablerte bussnuplassen på Hamburgstranda, ble det midlertidig fjernet et betydelig antall kommunale parkeringsplasser på området. Dette har ført til ulovlige villparkeringer i den allerede belastede Jørnsebakken. I den forbindelse har det oppstått en del farlige trafikksituasjoner og forholdene for driftsavdelingen i kommunen er uholdbare. Kommunens parkeringsvakter opplever det vanskelig å håndheve parkeringsforbudet i Jørnsebakken, da kommunens innbyggere opplever skiltingen som mangelfull og tvetydig. Verdt å merke seg at Jørnsebakken har en vanskelig struktur, med mange stikkveger og lommer. Flere skilter vil lette arbeidet til både parkeringsvakt og klageinstans. Rådmannen legger skiltplanen til behandling og tilråder denne for å unngå unødige misforståelser, unødig tidsbruk og uholdbare situasjoner for driftsavdelingen.

Rådmannens innstilling: Vedlagte skiltplan vedtas i sin helhet. Kostnadene blir belastet allerede bevilgede trafikksikringsmidler. Skiltplanen sendes Statens vegvesen og politiet for godkjenning.

 

Skiltplan Byggmax Holtbråtveien 40

I forbindelse med oppføring av utvendige reoler på Byggmax har tiltakshaver blitt pålagt av kommunen å gjøre avbøtende tiltak på Holtbråtveien med nedsatt hastighet til 30 km/t og etablering av et gatespeil.

Rådmannens innstilling:

  1. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne skiltplanen og gatespeil som avbøtende tiltak langs Holtbråtveien 40 i forbindelse med allerede etablerte utendørs reoler på byggevarehuset ByggMax.
  2. Det forutsettes at ferdigattest for bygget gis etter at tiltaket er etablert.
  3. Skiltplan forutsettes godkjent av Statens vegvesen og politiet.
  4. Kostnader for etablering av tiltaket belastes tiltakshaver.

 

Kommunedelplan for Nordre Frogn - Vurdering av innsigelser

Kommunedelplan for Nordre Frogn har vært på høring og regionale myndigheter har fremmet innsigelser mot nye boligområder. Rådmannen har vurdert innsigelsene og ber om fullmakt til å starte drøftinger med regionale myndigheter for å løse innsigelser og oppnå en omforent løsning. Rådmannen fraråder å utfordre regionale myndigheter når det gjelder boligområdet på Garder, men mener boligområdene på Kjøya og Brevik sør- vest bør sikres som framtidige boligområder nå. Rådmannen legger også frem en kort vurderinger av kostnader for nødvendig infrastruktur i nordre Frogn, og skisserer noen mulige modeller for gjennomføring.

Rådmannens innstilling: Utvalget har vurdert innkomne innsigelser og finner ikke å kunne ta hensyn til innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling til samtlige nye boligområder. For å sikre en levende bygd på Dal/Brevik er det viktig å avsette noen nye arealer. Området Kjøyaveien er mest egnet til boligutvikling på kort sikt. Utvalget mener innsigelsene til nytt boligområde på Garder bør imøtekommes.

Utvalget gir rådmannen fullmakt til å drøfte innsigelsene med respektive parter for om mulig å komme fram til en omforent faglig akseptabel løsning. Resultatet vil legges fram for utvalget til behandling.

 

Områderegulering- Seiersten, Ullerud, Dyrløkke- samarbeidsavtale angående utredninger

Drøbak Arena ønsker å bistå kommunens arbeid med områdeplanen for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke. Rådmannen legger derfor fram en avtale som regulerer leveranser og gjensidige plikter og ansvar. Rådmannen ber formannskapet om fullmakt til å signere.

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir rådmannen myndighet til å inngå avtalen «samarbeidsavtale om delutredning til områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017: Elektronisk avkrysning i manntallet og stemmesteder. Eventuell endring i kretsgrenser.

Saken tar for seg ulike temaer knyttet til stortings- og sametingsvalget 2016, herunder valg av stemmesteder. Valgloven er endret slik at alle kommuner som ønsker det kan ta i bruk elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen. En slik ordning stiller en del krav til valglokalene. Rådmannen anbefaler bruk av de samme valglokalene som før, med unntak av Drøbak krets. Dette medfører behov for endring av grensene mellom Drøbak og Dyrløkkeåsen krets.

Rådmannens innstilling:

1) Frogn kommune tar i bruk ordningen med elektronisk avkrysning i manntall ved stortings- og sametingsvalget i 2017.

2) Grensen mellom Drøbak og Dyrløkkeåsen stemmekrets justeres slik, og i henhold til kart, datert 5.1.2017: Drøbak krets omfatter området fra og med Brunskogen, videre vest for Sogstiveien fra krysset Sogstikollen/Sogstiveien i sør til krysset Sogstiveien/Osloveien i nord, videre området nord for Osloveien til krysset Osloveien/Smieveien. Kretsgrensen går deretter vestover sør for Smieveien .

3) Valglokaler

Drøbak krets – Aulaen, Seiersten ungdomsskole

Sogsti krets – Sogsti skole, gymsalen

Heer krets – Heer skole, gymsalen

Dyrløkkeåsen krets – Dyrløkkeåsen skole, hallen

Nordre Frogn krets – Dal skole, gymsalen

Valg av leder 17-mai komiteen 2017

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak 02.02.2016: Gjeldende praksis endres ikke. 24.11.2009 vedtok HOOK følgende: «Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur oppnevner leder av 17. mai komiteen i januar hvert år».  

Rådmannens innstilling: Leder av Frogn kommunes 17. mai komite for 2017 oppnevnes.

 

Sak om nye årsverk i Frognskolen

På bakgrunn av begrunnelsen for kommunestyrets vedtak om styrking av skolen med fem årsverk fra 01.08.2017, har skolene gjennomført lokale prosesser der prioriterte områder for bruk av ressursene har vært diskutert. Skolene har ulike utfordringer og ulike organisatoriske løsninger, men midlene sikrer større likhet mht sosiallærer/vernepleier og økt lærertetthet/to-lærersystem på de laveste trinnene eller trinn med større utfordringer enn andre. Rådmannen har i samarbeid med skolenes ledelse utarbeidet et forslag til fordeling og innhold i de nye stillingene.

Rådmannens innstilling: Fem nye årsverk i Frognskolen fra 1.8.2017 fordeles til skolene etter elevtall, og med følgende innhold:

•             DAL: 25% - Økt lærertetthet for å styrke arbeidet med elevers psykososiale miljø.

•             DRØBAK: 75% - 50% Sosiallærer og 25% vernepleier.

•             DYRLØKKEÅSEN: 125% - Øke sosiallærerresursen med 100% på barnetrinnet og 25% på ungdomstrinnet.

•             HEER: 75% - Økt lærertetthet.

•             SEIERSTEN: 100% - Videreutvikle 2-lærersystemet (50%) og opprette miljøarbeider-stilling (50%).

•             SOGSTI: 100% - Økt lærertetthet, med vekt på de laveste trinnene.

 

Vurdering av mobbeombud i Frogn kommune

Arbeid mot mobbing er en viktig oppgave for Frogn kommune. Etter vedtak i HOOK i november 2016, er det nå opprettet et beredskapsteam mot mobbing, basert på erfaringer fra andre kommuner. Rådmannen er i ferd med å lage rutiner for beredskapsteamets arbeid og temaet vil starte opp sitt arbeid 1. mars 2017. Rådmannen foreslår derfor at vi i første omgang ser på effekten av implementeringen av de nye planene og av beredskapsteamets arbeid, før man vurderer flere tiltak som for eksempel opprettelsen av et mobbeombud. Rådmannen vil videre følge opp vedtaket i HOOK om å vurdere opprettelsen av en fagstilling for bedre barnehage- og skolemiljø i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet for 2018-21.

Rådmannens innstilling: Opprettelse av et mobbeombud vil bli vurdert når kommunens erfaringer med «Beredskapsteam mot mobbing» foreligger. Rådmannen legger frem sak med erfaringene for HOOK i september 2018, etter halvannet års drift.

 

Forskrift om retningslinjer for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Den 13. juni vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Endringene innebærer blant annet en plikt for den enkelte kommune å utarbeide en kommunal forskrift som beskriver kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, og rett til vedtak for brukere som oppfyller kommunens kriterier. Loven pålegger også kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. De kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de kan tre i kraft fra 1. juli 2017.

Rådmannens innstilling: Forslag til forskrift og retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem sendes på høring

 

Fredningsområder for hummer i Drøbaksundet og Oslofjorden: Forslag til prosess for avklaring av områder til vurdering

Fiskeridirektoratet har invitert kommuner med hummer til å sette i gang en lokalt forankret prosess for å komme fram til forslag til fredningsområder for hummer. Slike områder har vist seg å ha god effekt på hummerbestanden andre steder. Rådmannen foreslår at det settes i gang et slikt arbeid i Frogn, i samarbeid med aktuelle nabokommuner. Forslag til områder vil behandles politisk før formell høring.

Rådmannens innstilling: Rådmannen setter i gang prosess for å avklare et eller flere fredningsområder for hummer i våre farvann, i henhold til beskrivelse som gitt i saksframlegget her. Forslag til fredningsområde legges fram til behandling i utvalget før det oversendes fiskeridirektoratets regionskontor til endelig vurdering.

 

Felles fallviltteam for Ås, Oppegård og Frogn kommuner

Kommunestyret har vedtatt at Rådmannen skal opprette et permanent fallviltteam for ettersøk og fallvilthåndtering, ev. gjennom samarbeid med andre kommuner. Ås kommune har utarbeidet et forslag til felles avtale mellom Ås, Oppegård og Frogn kommuner.

Rådmannens innstilling:

A. Frogn kommune inngår avtale med Ås og Oppegård kommuner om administrativt vertskommunesamarbeid for kommunalt ettersøk og fallvilthåndtering for kommunene Frogn, Oppegård og Ås, i tråd med forslag til avtale datert 28.11.2016.  Avtalen trer i kraft 01.03.2017 forutsatt at Oppegård kommune har vedtatt avtalen og at Ås kommune har etablert viltvakt i tråd med avtalen.

B. Kommunens myndighet etter naturmangfoldloven § 18 tredje ledd første punktum er delegert fra kommunestyret til rådmannen (kst sak 36/16). Vilkår for videredelegering av myndigheten til rådmannen i Ås justeres. Viltvakta skal ha dialog med rådmannen i Ås sin viltansvarlige før dyr felles. Dette nedfelles i rutine for viltvakta. Viltvakta skal fortsatt dokumentere at vilkår er oppfylt før tiltak gjennomføres.

 

For mer info: se hjemmesiden www.frogn.no.

Husk også at du kan følge kommunestyremøtet direkte på http://frogn.kommunetv.no/bruker/