Politiske saker i mai

Områdeplan for Kolstad, ny tverrvei og julebord i juli er blant de mange spennende sakene som skal opp i styrer og utvalg i mai. Les mer her, også om etteranmeldt sak om kommunereform.

På sakskartet i mai

 

 

Kommunereform: Videre prosess - Mandat til sluttføring av forhandlingene. Informasjon og medvirkning

Formannskapet ga den 20. april en midlertidig fullmakt til at en forhandlingsdelegasjon deltar i forhandlingene om en intensjonsavtale for etablering av en ny kommune i Follo. Spørsmålet om forlengelse av fullmakten frem til sluttføring av en eventuell avtale legges nå frem for kommunestyret. Dersom det skal gjennomføres en folkeavstemming vil ikke en slik kunne gjennomføres før høsten og endelig vedtak vil måtte fattes etter den frist staten har fastsatt. Kommunestyret vil også kunne vedta å avslutte arbeidet med kommunereformen allerede nå. Rådmannen tilrådning, dersom kommunestyret velger å forlenge fullmakten til forhandlingsutvalget, er å gjennomføre ulike medvirkningstiltak i løpet av mai, samt å gjennomføre en innbyggerundersøkelse i månedsskiftet mai/juni.

Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir Frogns forhandlingsdelegasjon fullmakt til å sluttføre forhandlingene med Ski, Ås, Oppegård og Enebakk om en intensjonsavtale. 2. Den politiske arbeidsgruppa, oppnevnt ved formannskapets vedtak av 9. mars 2016, videreføres. 3. Det avholdes et folkemøte når forhandlingsresultatet foreligger. Ordfører får fullmakt til å fastsette dato for folkemøtet. Fastsettelsen av dato forutsettes drøftet med arbeidsgruppa før det berammes. 4. Det avholdes en innbyggerundersøkelse i månedsskiftet mai/juni. Ordfører får fullmakt til å avgjøre spørsmålene til undersøkelsen i samråd med den politiske arbeidsgruppen. 5. Det skal i løpet av mai avholdes et dialogmøte om kommunereformen og intensjonsavtalen mellom kommunens råd, kulturrådet, idrettsrådet, næringsrådet og de folkevalgte. 6. Det bevilges kr 100.000,- til gjennomføring av innbyggerundersøkelsen og informasjonsmateriell ifm kommunereformen. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

Forslag til vedtak om fredning av krysseren Blücher, Drøbaksundet Frogn kommune iht. Lov om kulturminner § § 15 og 19.

Frogn kommune har mottatt forslag til vedtak om fredning av rester etter krysseren Blücher ved Askholmene i Drøbaksundet, Frogn kommune. Dette er fredning etter kulturminneloven §§ 15 og 19 som skal forelegges kommunestyret iht kulturminneloven § 22. nr 3. Fredningsforslaget omfatter skipsvraket etter krysseren Blücher og alt som er, og har vært ombord i fartøyet i området. Videre omfatter fredningen en sone på 100 meter rundt vraket. Formålet er å sikre kulturhistoriske verdier, beskytte vitenskapelige interesser, sikre kulturminne som krigsminne og sikre de omkomnes siste hvilested som grav og at gjenstander ikke fjernes. Rådmannen anbefaler at fredningsvedtaket godkjennes.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret er positive til Riksantikvarens forslag til vedtak om fredning av rester etter krysseren Blücher ved Askholmene i Drøbaksundet, Frogn kommune, med hjemmel i lov om kulturminner (kml) §§ 15 og 19, slik det er utformet i oversendelsesbrev av 22.04.2016 til Frogn kommune.

Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen - Valg av veitrasé - for videre bearbeiding og innarbeiding i områdeplan

Detaljert trasé for Nordre tverrvei, mellom Åsv. og Vestbyv., vil fastsettes gjennom Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Tre alternative veitraséer er utredet i henhold til planprogrammet og har vært ute på høring. 31 uttalelser har kommet inn. De fleste uttalelsene fraråder alt C. Rådmannen anbefaler likevel at et justert alternativ C legges til grunn for videre planarbeid, inkl. konkrete føringer. Alternativ C ligger i sin helhet på vestsiden av Odalsbekken, med unntak av avkjøring fra Åsveien (fv 152) som ligger over bekken.

Rådmannens innstilling: Alternativ C legges til grunn for videre planlegging av Nordre tverrvei inn i Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Følgende momenter skal avklares eller innarbeides i videre planlegging: -  øvre del: • Adkomst til Kolstad i bru over Odalsbekken, som alternativ til fylling, skal utredes. I tillegg til vurdering etter naturmangfoldlov, vannforskrift og TEK 10 (flom), skal konsekvenser for byggekostnader, drift og vedlikehold utredes og vurderes særskilt. • På strekninger der traseforslaget ligger tett på eksisterende bebyggelse skal det utredes om veien kan trekkes nærmere bekken. Konsekvenser for byggekostnader, bomiljø og bekkemiljø skal utredes og vurderes særskilt.  • Veiføring og støydempingstiltak skal utformes slik at støybelastningen for beboere i Orrelia og Svaleveien blir så liten som mulig. Støyskjermingstiltak skal utredes i samråd med beboere og detaljert utforming innarbeides i områdeplanen.  • Grønne verdier som bevares ved valg av alternativ C - hensyn til regionalt elgtrekk, lokale beiteområder, bevaring av landskap og bekkemiljø med gammel skog og annen vegetasjon - både i Odalen og nordøst i planområdet - samt tilretteleggingstiltak for friluftsliv, skal sikres gjennom arealformål og bestemmelser i planen. • Ev. innfartsparkering lokaliseres i nærheten av Åsveien, med plassering slik at den ikke vesentlig forringer verdiene som sikres ved valg av alt C. • Valg av alternativ C gir mer fleksible muligheter for utforming av adkomstvei og boligområder på Kolstad. Disse mulighetene skal synliggjøres i videre planarbeid. Bebyggelse skal søkes konsentrert i vestre del av området. • Endelig plassering av avkjøring til boligområdene må vurderes i forhold til utformingen av boligområdene, landskapstilpasning, grønne korridorer, VA-løsning, gs- og vegtraséer mv. -nedre del: • Kulturhistorisk vurdering av eiendommene skal foreligge som grunnlag for detaljert valg av trasé nederst i Odalen (gjenstående utredning ref. planprogrammet). • Veitraseen må tilpasses plassering av eventuell adkomstvei til Klommestein skog. Adkomstvei må vurderes ut fra plassering og utforming av bebyggelse og andre arealverdier (mulig barnehagetomt, friområde) og i tråd med føringer gitt i planprogrammet • Trafikksikkerhet for skolebarn og andre myke trafikanter skal prioriteres ved utforming av avkjøring i kryss mellom Vestbyveien og Nordre tverrvei • Mulighet for bevaring av eksisterende hovedsti i nedre deler av planområdet skal vurderes, ev hvor ny sti skal opparbeides • Støybelastning på viktig lekeområde for barn i skogen (Klommestein skog/ «Ekeskogen») skal vurderes, inkl. vurdering av ev støyskjerming  • Sikker kryssing av Nordre tverrvei i forlengelsen av grønn korridor fra Dyrløkkeåsen gjennom Klommestein skog til sti videre øst for Odalsbekken skal innarbeides. Støyskjerming av viktige lekeområder i skogen for barn (Klommestein skog/ «Ekeskogen») skal vurderes særskilt.

Kommunedelplan for Nordre Frogn - ny førstegangsbehandling

Frogn kommune ønsker å styrke Dal-Brevik som tettsted i Nordre Frogn. Målet er å øke befolkningstallet i Dal skolekrets og øke elevtall på Dal skole med minst 30 elever. Veksten skal konsentreres rundt Dal-Brevik. I forslag for kommunedelplan for Nordre Frogn legges det ut to nye områder for boligbebyggelse, Brevik sørvest og Kjøya. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring. Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler at forslag alternativ 1 til kommunedelplan med arealplankart, bestemmelser og beskrivelse, datert 16.3.2016, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Alternativ 1 innebærer at det ikke åpnes for boligbygging øst for fv.156 ved Garder og at både tunnelløsning og dagløsning for ny fv.156 legges ut til offentlig ettersyn.

Oslo-navet - høringsuttalelse

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter har i samarbeid utarbeidet konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Det anbefalte konseptet innebærer at dagens sentrumsrettede tilbud utvikles til et mer sammenhengende kollektivnettverk med gode tverrforbindelser. Rådmannen anbefaler at Frogn kommune slutter seg til konseptet, men samtidig peker på enkelte presiseringer som har stor betydning for Frogn og Follo. Rådmannens innstilling: Frogn kommune mener at det er riktig grep å endre dagens sentrumsrettede tilbud over mot et mer sammenhengende nettverk med gode forbindelser til flere reisepunkter. Kommunen slutter seg til det anbefalte konseptet i KVU Oslo-navet med følgende presiseringer: a) Det er positivt at dagens lokaltog utvikles til S-bane (storbybane) S- bane gjennom bybåndet fra Oslo til Ski bør forlenges til Ås. Dette vil styrke forbindelser internt i Follo b) Det er positivt at det er vist regionbuss på tvers av Oslofjorden. Dette vil knytte sammen øst og vest- regionen som er uten banebetjening

Follo barne- og ungdomsskole - rehabilitering og ombygging

Det vises til tidligere sak om rehabilitering/påbygg/ombygging av Follo barne- og ungdomsskole, fremmet i alle de syv eierkommunene før jul 2015. I denne saken ble det presentert to ulike alternativer. Alternativ 1 hadde en estimert kostnadsramme på 39,6 millioner kroner og ble valgt av to kommuner. Alternativ 2 hadde en estimert kostnadsramme på 104,5 millioner kroner og ble valgt av fire kommuner. En kommune valgte ikke å behandle saken. Med bakgrunn i dette ble rådmannen i Ski bedt av ordførerne i eierkommunene om å finne et tredje mulig alternativ. Virksomhet Eiendom i Ski ba tre «ferdighusleverandører» om å lage mulighetsstudier for å finne ut om byggekostnadene kunne reduseres ved bruk av prefabrikkerte løsninger, samt løse arealbehovene i en bygning, men i to etasjer. Etter rådmannens vurdering gir det nye alternativet en god løsning for skolens elever og ansatte. Flere kommuner velger nå prefabrikkerte skolebygg (eks Sandnes, Oslo m fl). Skolen har hatt mulighetsstudiet til gjennomsyn. Skolen vurderer dette som et godt alternativ. Rådmannens innstilling: 1. Follo barne– og ungdomsskole rehabiliteres og bygges om i henhold til vedlagte prosjektskisse. Totale prosjektkostnader beløper seg til 85,0 millioner kr eks moms. 2. Fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene blir slik som det framgår i saksutredningen.  Frogn kommune sin andel utgjør 9.754.975 kroner og dekkes av gjeldende bevilgning i Handlingsprogrammet 2016-2019.

Søknad om midler til Drøbak havneblues 2016

Selskapet Drøbak havneblues arrangerer for 7. året Drøbak bluesfestival i Drøbak, i år på Molo B siden Sjøtorget er under ombygging. Arrangementet avvikles siste helgen i juli, og omfattende program med aktiviteter som bl.a. vil omfatte gratis barneleker, salgsboder m.m. Drøbak havneblues ønsker å sette spesiell fokus på gratisarrangementet på hovedscenen lørdag formiddag, hvor unge, lokale talenter presenteres i regi av Frank Kvinge. Store deler av arrangementet avvikles ved hjelp av frivillig innsats, og har de siste årene, med unntak av 2015, vært avviklet med et overskudd i regnskapet. Nødvendige ressurspersoner på festivalledelse, økonomi og administrasjon er tilknyttet selskapet. Selskapet som arrangerer festivalen er en lokal, selvstendig og ideell forening som har til formål å arrangere denne ene festivalen i året. Det har også tidligere år blitt gitt underskuddgaranti til arrangementet, som ble utløst for første gang i 2015. Det blir gitt betydelig bistand av Frogn kommune både når det gjelder fri bruk av kommunal eiendom og hjelp til ulike infrastrukturelle oppgaver. Rådmannens innstilling: 1. Frogn kommune stiller inntil kr. 200.000.- i underskuddsgaranti for arrangementet Drøbak bluesfestival. Beløpet dekkes av Disposisjonsfondet dersom det blir utløst. 2. Frogn kommune stiller en garanti for et likviditetslån fra Sparebank1 på 100.000.- kroner. 3. Bluesfestivalen støttes med 10.000 kroner i kulturstøtte innenfor rammen for enhet Kultur og fritid.

Forlengelse av Frogn kommunes salgs- og skjenkebevillinger

Samtlige salgs- og skjenkebevillinger utløper 30.06.2016, men kommunestyret kan forlenge disse til 30.09.2016. Rådmannen anbefaler at sak om nye alkoholpolitiske retningslinjer vedtas før bevillingene for perioden 2016 – 2020 innvilges. Rådmannens innstilling: Gyldigheten av de eksisterende salgs- og skjenkebevillingene for butikker og serveringssteder i Frogn kommune forlenges fra 30.06.2016 til 30.09.2016.

Høring - endring i forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune

Kommunens alkoholpolitikk blir nå tatt opp til revisjon i forbindelse med ny bevillingsperiode.  I denne saken belyses tema som er regulert i Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringsstedene.  Kommunestyret har hatt temadiskusjon om alkoholpolitikken. Det er gitt innspill fra noen partier om å vurdere åpnings- og skjenketidene.  Dilemma i saken er en avveiing mellom helse- miljø- og sosialpolitiske hensyn og næringspolitiske hensyn. Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag til revidert forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune sendes ut på høring i tråd med forvaltningsloven § 37. Høringsfristen settes til 12.5.2016.

Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 - høringsforslag

Frogn kommune har lokal forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk i gruppe 1. Forskriften gjelder for salg av øl og «rusbrus» i butikk. I Frogn gjelder alkohollovens maksimaltider for salg. Forskriften har imidlertid et punkt om at det ikke er tillatt med salg av øl på valgdager. Denne begrensningen var tidligere lovbestemt men alkoholloven er nå endret slik at dette forbudet er tatt bort.  Rådmannen anbefaler at Frogns lokale forskrift endres i tråd med dette. I tillegg anbefaler rådmannen at forskriften harmoniseres med åpningstidreglene for faste utsalgssteder på jul-, påske- og pinseaften. Rådmannens innstilling: Forslag til endring i forskrift om «salgstider for øl og vin og brennevin i lukket forpakning med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol i Frogn kommune, Akershus», hjemlet i alkoholloven § 3-7, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av forvaltningsloven § 37 andre ledd. Høringsfristen settes til 15.5.2016

Søknad om skjenkebevilling - Drøbak havneblues 2016

Drøbak Havneblues søker om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med den årlige bluesfestivalen i Drøbak den 29. – 30. juli 2016. Det blir gratis arrangement på dagtid lørdag med salgsboder, foreningsaktiviteter og kulturinnslag på Molo B og i Båthavna. Rådmannens innstilling: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med Drøbak Havneblues 2016 innvilges jf. alkoholloven § 1-7 med visse spesifikasjoner.

Søknad om uteservert på Torget sommersesongen 2016 fra Simply the Best as

Simply the Best as søker om uteservering på Torget i sommerperioden 2016. Det søkes om å benytte et område på 36 kvm med 35-40 sitteplasser.  Det søkes om bevilling for salg av øl og vin. I tillegg skal det være matservering. Rådmannens innstilling: Søknad fra Simply the Best as om serverings- og skjenkebevilling på Torget sommersesongen 2016 avslås.

Søknad fra Simply the best om å arrangere Julebord 16. juli 2016 i Torggata

Simply the best søker om utvidelse av skjenkebevillingen til Bakrommet sportspub i forbindelse med arrangementet Julebord i juli 16.07.2016. Det er søkt om å avholde arrangementet i Torggata 1-6 og at gaten stenges i tidsrommet arrangementet pågår. Rådmannens innstilling: Søknad om utvidelse av skjenkebevillingen fra Simply the best lørdag 16. juli 2016 innvilges med visse spesifikasjoner.

Innkjøp av nytt flygel
 
Drøbak kirke er i dag en mye brukt konsertarena i kommunal regi. Kirken er i besittelse av et Yamaha-flygel. Dette er et ordinært flygel som kan benyttes i mange
konsertsammenhenger. Flyglet dekker imidlertid ikke behovet for avvikling av konserter med de mest profilerte profesjonelle pianistene. Det nye flerbrukshuset,
Smia, har pr i dag ikke noe flygel. For å sikre en best mulig gjennomføring av konserter i Drøbak kirke i sommersesongen, anbefaler rådmannen i denne saken at Frogn kommune kjøper et nytt flygel til Flerbrukshuset Smia, som i konsertsesongen kan bytte plass med kirkens Yamaha-flygel i Drøbak kirke.
Rådmannens innstilling: 1. Frogn kommune går til innkjøp av nytt flygel til bruk i Flerbrukshuset Smia. Flygelet kan også benyttes i Drøbak kirke etter nærmere avtale med kirken. 2. Det bevilges kr 500.000 til formålet. Beløpet finansieres ved låneopptak.

Delegering av myndighet - tildeling av salgs- og skjenkebevillinger

For å redusere antall saker som behandles i kommunestyret har rådmannen vurdert delegeringen av myndighet i saker gjelder tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. Rådmannen anbefaler at hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur får myndighet til å behandle saker vedrørende salgs- og skjenkebevillinger av prinsipiell betydning, mens rådmannen får myndighet til disse sakene når de er kurante og uten prinsipiell betydning.

Mulig samarbeid mellom Vitenparken Ås og Frogn

Etter bestilling fra Kommunestyret 14.12.2015 satte Rådmannen ned en faggruppe som skulle se på kommunens arbeid med matematikk og realfag hittil, vurdere et mulig samarbeid med Vitenparken Campus Ås, og se på en plan for en videreføring og videreutvikling av arbeidet med realfag i barnehage og skole. Regjeringens realfagstrategi henger nøye sammen med deres lese- og skrivestrategi, og Frogns mål innen de samme områdene sammenfaller godt med regjeringens. Faggruppen anbefaler en utvikling av et samarbeid mellom Frogn komme og Vitenparken Ås, som gir begge aktører en faglig utvikling. Samarbeidet henger dessuten sammen med kommuneplanens fire satsingsområder, slik at samarbeidet vil kunne være utviklende også for næringsutvikling, folks fritid, barn og voksnes utvikling av miljøperspektiver og folkehelseperspektivet. Frogn er i en heldig situasjon som har et slikt grønt vitensenter i sin nærhet, Vitenparken kombinerer miljø og biologi med fremtidsrettet teknologi og ”tyngre” realfag. Rådmannens innstilling: 1. Frogn kommunes barnehager og skoler utvikler i løpet av 2016 en fremdriftsplan for videreutvikling av realfagene. 2. En egen strategiplan for realfag vil bli vurdert i forbindelse med revideringen av kommunens planstrategi. 3. Frogn kommune er positiv til å samarbeide med Vitenparken Campus Ås i denne satsingen. Økonomiske konsekvenser vil bli vurdert i forbindelse med behandling av 1 tertial 2016.

Det psyko-sosiale miljøet ved Seiersten ungdomsskole

Tallmaterialet fra elev- og foreldreundersøkelsen på Seiersten ungdomsskole viser problematikk i forhold til trivsel/motivasjon, arbeidsro og mobbing, spesialt knytet til 10. trinnet. Seiersten har en høyere ambisjon enn tallene fra høsten 2015 viser. Det er satt i gang en prosess hvor alle skolens samarbeidspartnere skal medvirke til å lage en handlingsplan og vurdere tiltak som kan ha en effekt på elevens skole- og læringsmiljø på kort og lang sikt. Det er foretatt en ny elevundersøkelse på 10. trinnet for å undersøke om det er framgang på de nevnte områdene fra høst 2015 til vår 2016. De foreløpige tallene er vedlagt i saken. Rådmannens innstilling: 1. Saken tas til orientering. 2. Tiltakene gjennomføres slik de fremkommer av saksfremlegget. 3. Eventuelle nye tiltak som krever økte ressurser, blir vurdert i forbindelse med arbeidet med HP 2017-2020.

Sak om kulturstøtte 2016

Beløpet som er avsatt til hovedfordelingen av kulturstøtte til lag og foreninger bygger på vedtatte retningslinjer for kulturstøtte, samt erfaringer fra tidligere års fordeling. Disponible midler i 2016 beløper seg til kr 200.000,-  Kr 30.000,- settes av til tilskudd til uorganisert aktivitet.  Videre avsettes kr. 10.00,- til årets kulturstipend. Rådmannen foreslår i denne saken å fordele kr 155.075 av beløpet til ulike formål. Restbeløpet på kr 44 925 fordeles til søkere resten av året. Rest til fordeling øremerket uorganisert aktivitet kr.10 000.

Rådmannens innstilling:

Kulturmidler for 2016 fordeles som følger:

Drøbak Frogn skolekorps             90 000

  • Drøbak Frogn speidergruppe  10 000
  • Frogn Øl & Spadserklubb                    75
  • Gitarer ved fjorden                       10 000
  • Liv-Kathrine Nome                         5 000

Sum tildeling                               115 075

Kulturstipend                                 10 000

Uorganisert aktivitet                      30 000

Restbeløp til senere fordeling 44 925  

Uorganisert aktivitet                               30 000

  • Knardal FunPark                                15 000
  • Oppstart av fluefiskeklubb                       5 000

rest til fordeling uorganisert aktivitet  10 000

Alle som mottar tilskudd skal innen årets utløp rapportere til Frogn kommune hvordan midlene blir brukt.