Overskudd på 42 millioner

Regnskapet i Frogn kommune for 2015 er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på hele 42 millioner kroner.

Godt resultat etter god styring

Mesteparten av overskuddet går til fondsavsetninger, samt avsetninger som kommunestyret tidligere har vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 28 millioner kroner. Kommunestyret vil bestemme bruken av ikke disponert overskuddet ved behandling av regnskapet 20. juni 2016.

- Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Harald K. Hermansen:  - Netto driftsresultat ble i størrelsesorden 20 millioner kroner bedre enn anslått i 2. tertialrapport og 25 millioner kroner bedre enn i opprinnelig vedtatt budsjett. Det er tre grunner til det gode resultatet. Den første og viktigste grunnen er at enhetene har styrt sine budsjetter meget godt. For det andre ble skatteinntektene høyere enn lagt til grunn og for det tredje ble netto finansutgiftene lavere enn budsjettert. Jeg vil også fremheve og takke for det fremragende arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått, sier rådmannen. 

Disposisjonsfondene utgjør 124 millioner kroner ved årsskiftet. Fondene gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov, uforutsette utgifter og legger grunnlaget for langsiktig god ressursbruk.

Fortsatt utfordringer

Til tross for et positivt resultat i 2015, er kommunens økonomiske situasjon utfordrende grunnet ambisiøse investeringer og ønske om å levere tjenester med god kvalitet. Det er derfor ingen grunn til å dempe kravene til omstilling og effektivisering av driften i 2016 og senere år. Kommunen har vedtatt investeringer som for eksempel badeanlegg og omsorgsboliger i den kommende 4-årsperiode på 1,5mrd kroner. Omtrent halvparten av investeringene finansieres ved låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover. Det er derfor nødvendig å bremse kostnadsveksten og avsette midler til egenkapital for å finansiere fremtidige investeringer.

Videre behandling

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i kommunestyret 20. juni, sammen med årsmeldingen for 2015. Årsmeldingen vil gi en bredere beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenestyring.

Klikk her for å lese for regnskapet 2015