Overskudd på 31 millioner

Regnskapet for 2016 er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på 31 millioner kroner. - Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Regnskapet for 2016 er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på 31 millioner kroner.

En stor del av overskuddet går til fondsavsetninger, samt avsetninger som kommunestyret tidligere har vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 23,5 millioner kroner. Kommunestyret vil bestemme bruken av ikke disponert overskuddet ved behandling av regnskapet 19. juni 2017.

Netto driftsresultat ble i størrelsesorden fem millioner kroner bedre enn anslått i 2. tertialrapport og seks millioner kroner bedre enn i opprinnelig vedtatt budsjett.

- Det er tre grunner til det gode resultatet: Først og viktigst er at enhetene har styrt sine budsjetter godt. For det andre ble skatteinntektene høyere enn lagt til grunn og for det tredje ble pensjonsutgiftene lavere enn budsjettert. Jeg vil fremheve og takke for det fremragende arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått, sier sier rådmann Harald Karsten Hermansen..

Disposisjonsfondene utgjør samlet 161 millioner kroner ved årsskiftet. Fondene gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov, uforutsette utgifter og legger grunnlaget for langsiktig god ressursbruk.

Fortsatt utfordringer Til tross for et positivt resultat i 2016, er kommunens økonomiske situasjon utfordrende grunnet ambisiøse investeringer og ønske om å levere tjenester med god kvalitet. Det er derfor ingen grunn til å dempe kravene til omstilling og effektivisering av driften i 2017 og senere år. Kommunen har vedtatt investeringer i kommende 4-års periode på en milliard kroner, for eksempel badeanlegg og omsorgsboliger for å sikre nødvendig kapasitet i tjenestetilbudet. Omtrent to tredjedeler av investeringene finansieres ved låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover. Det er derfor nødvendig å bremse kostnadsveksten og avsette midler til egenkapital for å finansiere fremtidige investeringer.

Videre behandling Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i kommunestyret 19. juni, sammen med årsmeldingen for 2016. Årsmeldingen vil gi en bredere beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenestyring.

Se mer om regnskap her.

Klikk her for å se regnskapet 2016