Overskudd på 29 millioner

Regnskapet for 2017 i Frogn kommune er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på hele 29 millioner kroner. - Vi er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat, sier rådmann Harald Karsten Hermansen, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.

Netto driftsresultat ble i størrelsesorden 10 millioner kroner bedre enn anslått i 2. tertialrapport og i opprinnelig vedtatt budsjett. En viktig årsak til det gode resultatet er at finansutgiftene ble 12 millioner kroner lavere enn lagt til grunn. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) ble 5 millioner kroner høyere enn budsjettert.

80 mill til ekstraordinære avdrag på gjeld
En stor del av overskuddet går til fondsavsetninger, samt avsetninger som kommunestyret tidligere har vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 18,3 millioner kroner. Kommunestyret vil bestemme bruken av ikke disponert overskudd ved behandling av regnskapet 11. juni 2018.
Disposisjonsfondene utgjør samlet 93 millioner kroner ved årsskiftet. Fondene gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov, uforutsette utgifter og legger grunnlaget for langsiktig god ressursbruk. I 2017 er det brukt 80 millioner kroner til ekstraordinære avdrag på gjeld.

Fortsatt utfordringer
Til tross for et positivt resultat i 2017, er kommunens økonomiske situasjon utfordrende grunnet ambisiøse investeringer og ønske om å levere tjenester med god kvalitet. Det er derfor ingen grunn til å dempe kravene til omstilling og effektivisering av driften i 2018 og senere år. Kommunen har vedtatt investeringer i kommende 4-års periode på i overkant av en milliard kroner, for eksempel badeanlegg og omsorgsboliger for å sikre nødvendig kapasitet i tjenestetilbudet. Omtrent to tredjedeler av investeringene finansieres ved låneopptak, noe som binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover. Det er derfor nødvendig å bremse kostnadsveksten og avsette midler til egenkapital for å finansiere fremtidige investeringer.

Videre behandling
Regnskapet er sendt revisjonen og vil bli behandlet i kommunestyret 11. juni, sammen med årsmeldingen for 2017. Årsmeldingen publiseres ca 1. april og vil gi en bredere beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenestyring.

Her er link til regnskapet for 2017: 

https://www.frogn.kommune.no/enheter/okonomi/regnskap/