Overskudd på 1 million kroner i 2018

Regnskapet for 2018 i Frogn kommune er avsluttet med et overskudd (netto driftsresultat) på 1 million kroner. - Fjorårets økonomiske resultat landet under forventet nivå, men kommunen leverer mange gode tjenester med høy kvalitet, sier rådmann Harald K. Hermansen.

Netto driftsresultat ble i størrelsesorden 5 millioner kroner dårligere enn anslått i 2. tertialrapport og også lavere enn i 2017. En viktig årsak til dette er at enhetene samlet fikk større utgifter enn forventet. Renter og avdrag på kommunens lån ble 4 millioner kroner lavere enn lagt til grunn. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) ble 7 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Fortsatt utfordringer

- Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende grunnet betydelige investeringer og våre ambisjoner om å levere tjenester med høy kvalitet. Kommunen har vedtatt investeringer i kommende 4-års periode på opp mot en milliard kroner blant annet øremerket kommunale boliger, rehabilitering av eksisterende bygg og avløpsnett. Investeringene binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover. Det er derfor nødvendig å fortsette å styre kostnadsveksten for å betjene de økende finansutgiftene sier rådmannen.

Videre behandling

Regnskapet er sendt til revisjon og vil bli behandlet i kommunestyret 17. juni, sammen med årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen publiseres ca. 1. april og vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenesteyting.

Se regnskapet for 2018