Nytt arbeids- og aktivitetssenter

Frogn kommunes nye arbeids- og aktivitetshus på Skiphelle ble høytidelig åpnet mandag 12. november. Glade brukere og ansatte tok imot på rød løper og viste entusiastisk rundt i det nye senteret, som har overtatt lokalene til Elleflaten barnehage.

Ordfører klippet snor, og berømmet i likhet med kommunalsjef Fritz Solhaug det nye arbeids– og aktivitetshuset. Dette er et tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne som av ulike grunner faller ut av ordinært arbeidsliv og ikke hører inn under ordinære VTA-bedrifter.

Ved Frogn arbeid- og aktivitetshus jobbes det for at hver bruker skal ha en meningsfull hverdag med sysselsetting som gjør at vedkommende bidrar inn i lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig. For noen brukere er dette stedet permanent mens det for andre kan være et springbrett over i annet arbeid.

Også Morten Nygård Bakke (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, gratulerte kommunen med et nytt og flott hus: - Det ligger mye god helse i arbeid og aktivitet. Å være aktive deltakere og bidragsytere i samfunnet skaper et sosialt fellesskap og bidrar til mestring, tilhørighet og læring. Det å oppleve dette i trygge omgivelser, som her i arbeids- og aktivitetshuset, skaper et godt grunnlag for videre deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. For å lykkes med å skape et bærekraftig velferdssamfunn er vi avhengige av at alle gode krefter drar sammen for å inkludere flest mulig i arbeids- og samfunnsliv. Dette aktivitetshuset er et veldig godt eksempel på hvordan kommunen aktivt kan bidra inn i dugnaden. Jeg håper at denne måten å gjøre det på kan være til inspirasjon for andre kommuner, sa Morten Nygård Bakke.

 I nye, lyse lokaler kan brukerne arbeide med ulike prosjekter.

Lydhøre gjester ble vist rundt på det nye arbeids- og aktivitetssenteret.

Morten Nygård Bakke (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, følger nøye med når arbeidet ved strikkemaskinen forklares.

Enhetsleder Therese Steen Johansen og kommunalsjef Fritz Solhaug gleder seg over flott nytt arbeids- og aktivitetssenter – og festkake!

Ordfører Odd-Haktor Slåke var med å kaste glans over åpningen.