Ny snuplass på Hamborgstranda

Avtale er inngått mellom Frogn kommune og Finnegården vedrørende midlertidig bussnuplass på Hamborgstranda fra januar 2017, i forbindelse med utbygging på Lehmannsbrygga.

Innhold

Etablering av midlertidig snuplass for buss på Hamborgstranda fra 3. januar 2017:

Dette betyr at de kommunale plassene på Hamborgstranda og Badehusgata utgår fra 3. januar 2017 (se vedlagt skiltplan).

I møte med entreprenør er det blitt enighet om hvordan snuplassen skal etableres. Det settes opp midlertidige parkering forbudt-skilt, så folk får god tid til å fjerne bilene sine. Sperring av området slik at entreprenør kan etablere snuplassen, iverksettes fra 3. januar 2017.

Den inngåtte avtalen innebærer at beboere i Finnegården AS får ny parkering og eksklusiv rett til å bruke Frogn kommunes tilgrensende eiendom gnr. 86, bnr. 453 til parkering, i samme periode som kommunen bruker Finnegårdens eiendom til snuplass og/eller bussholdeplass. I tillegg skal Finnegården AS ha rett til å bruke Badehusgata til parkering i tråd med skiltplan av 19.08.2016, vedtatt av Kommunestyret 31.10.2016. Disse p-plassene etableres midlertidig f.o.m. 3. januar 2017 frem til antatt ferdigstillelse.


Avtalens bakgrunn og formål
Busselskapet Ruter AS har over lengere tid benyttet «Lehmanns Brygge» (gnr. 86, bnr. 215) i Drøbak som endeholdeplass og snuplass for sine ruter gjennom Drøbak sentrum. «Lehmanns Brygge» er nå regulert til bl.a. boligformål og offentlig trafikkformål i form av snuplass for buss. Formålet med denne avtale er å etablere en midlertidig snuplass for bussene i utbyggingsperioden på «Lehmanns Brygge», samt sikre byens borgere en av- og påstigningsplass i søndre del av sentrum. Bruksretten gjelder fra 3.01.2017, og frem til 30 dager etter vedtak om brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse for ny snuplass for buss på «Lehmanns Brygge». Utbyggingsperioden for «Lehmanns Brygge» er foreløpig anslått til 18 måneder fra byggestart.

Vedlegg: 

Skiltplan Hamborgstranda rev.pdf