NAV øker tidlig innsats for sykmeldte

- NAV Frogn ønsker å gjøre vårt for at sykefraværet i kommunen skal ligge på et lavere nivå. Derfor satser vi på tidlig og tett sykefraværsoppfølging gjennom tydeligere krav og tidligere dialogmøter, sier Gro Ravne, leder i NAV Frogn.

NAV øker innsatsen for sykmeldte i en tidlig fase. 

For å lykkes med satsingen må alle involverte – sykmeldte, arbeidsgivere, sykmeldere og NAV selv – være villige til å gjøre mer for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb.

Fra 16.november 2015 vil alle NAV-kontorene i Akershus håndheve lovens krav om at sykmeldte skal prøve seg i arbeid så tidlig som mulig og senest innen åtte uker. I tillegg skal det gjennomføres minst to dialogmøter innen 19 uker for å sikre tidlig oppfølging.

- NAV Frogn vil at sykmeldte skal få muligheten til å delta i arbeid. Vår erfaring er at det ofte er mulig, selv om man har helseutfordringer. Forskning viser at det er viktig å være i jobb, og det kan være et stort tap både økonomisk og helsemessig for dem som blir stående utenfor arbeidslivet lenge. Forskning viser også at jo lenger du som sykmeldt er helt borte fra arbeidsplassen, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Det er et tap både for deg og for arbeidslivet, som har behov for dine ressurser og din kompetanse, understreker NAV-lederen.

- Det er viktig å understreke at dette ikke handler om å frata folk som har behov for sykepenger rettigheter. Det nye er at vi blir tydeligere i våre forventninger til arbeidsgivere, arbeidstakere, sykmeldere og oss selv. Vårt mål er å gi deg muligheten til å jobbe hvis du kan. Det er viktig at du griper denne muligheten tidlig. Vi vet at arbeid er viktig for helsen! Nettopp derfor vil NAV-kontorene i Akershus være tydelige på kravet om at du skal prøve deg i arbeidsrelatert aktivitet senest ved åtte ukers sykmelding, sier Gro Ravne.

NAVs råd til arbeidsgivere og arbeidstakere:

• Det er viktig at arbeidsgiver holder kontakt med den sykmeldte arbeidstakeren og kommer tidlig i gang med å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges.

• Bruk oppfølgingsplanen til å vurdere den sykmeldtes muligheter til å jobbe helt eller delvis. I planen beskriver du hvilke arbeidsoppgaver den sykmeldte kan eller ikke kan utføre, og du konkretiserer hva du trenger hjelp til, enten fra sykmelderen, NAV eller andre støttespillere.

• Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen, må arbeidsgiver dokumentere det i oppfølgingsplanen. Hvis ikke NAV får tilstrekkelig begrunnelse, vil utbetalingen av sykepenger stanses.