Klatrer stadig høyere

Årets kommunebarometer viser at Frogn kommune gjør det stadig bedre: Fra 2010 og frem til i dag har kommunen klatret 264 plasser! Nå ligger vi på en 21. plass i den foreløpige rangeringen av alle landets kommuner.

Hvert år utarbeides det en landsomfattende rapport over kommunenes tjenester innen 12 forskjellige kategorier og ut fra totalt 124 ulike nøkkeltall. Hele 62 prosent av områdene som måles i Frogn, viser framgang fra i fjor. Grunnskole, barnevern, miljø og ressurser, vann, avløp og renovasjon samt kostnadsnivå er blant de beste i landet.

Særlig trekker grunnskole, barnevern og kostnadsnivået opp, og det er en langt bedre plassering innen miljø og ressurser enn tidligere. Vann, avløp og renovasjon rangeres som nummer 13 i landet og er den kategorien vi scorer aller best på.

- Jeg er svært tilfreds med resultatene vi har oppnådd. Når jeg ser alle de dyktige medarbeiderne er jeg ikke overrasket over gode resultater. Jeg er ydmyk i forhold til deres innsats og det de får til, sier rådmann Harald K. Hermansen.

I grunnskolen presterer elevene godt på nasjonale prøver og avgangskarakterer. Trivselen trekker også opp. Barnevernet kommer igjen godt ut på kåringen og det er spesielt rask saksbehandlingstid som trekker opp her.

Til tross for at Frogn havner på 21. plass på årets barometer, er det enkelte områder med lavere score. Det er først og fremst barnehage, helse og kultur som trekker ned. Resultatet for barnehage skyldes i hovedsak at barnehagene i Frogn utnytter den kapasiteten de har og driver effektivt. Dette trekker ned i rangeringen ettersom arealet per barn og oppholdstimer per årsverk er lavere enn kommuner som ikke klarer å fylle opp barnehagene. Innenfor kultur trekker det ned at vi har middels besøk på kommunens fritidssenter til barn og ungdom og at driftstilskuddet til lag og foreninger er lavere enn snittet for landet. Den viktigste forklaringen på den beskjedne plassering innen helse, er at jordmor og legedekningen er lavere enn landsgjennomsnittet.

For flere tall, se her.