Klart for kommuneplan i Nordre Frogn

Frogn kommune ble hørt i saken om utbygging i Nordre Frogn! Nå kan kommunedelplanen for området sluttbehandles etter at Fylkesmannen trekker innsigelsen de hadde mot kommunens planer.

Frogn kommune har lenge jobbet med en kommunedelplan for Nordre Frogn, der målet er å styrke befolkningsgrunnlaget innen Dal skolekrets. Ønsket er å utnytte kapasiteten på Dal skole og ivareta en god skole, bedre kollektivtilbudet og sikre et godt lokalsamfunn.

Det ble reist flere innsigelser til planforslaget fra regionale myndigheter. Nå har rådmannen jobbet med å løse disse og siste innspurt var meklingsmøte med fylkesmannen 17. januar 2018. Bekymringen fra regionalt hold har vært at kommunen legger til rette for en bilbasert og lite bærekraftig boligvekst, i strid med regional plan for areal og transport. For å imøtekomme innsigelsene har rådmannen foreslått å konsentrere hoveddelen av boligveksten i Nordre Frogn tett på Dal skole og skal revurdere nye boligområder lengre unna Dal skole og Drøbak ved rullering av kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen er enig med kommunen i at nye boliger bør komme nær skolen, der det også er barnehage og idrettsanlegg. Innsigelsen er derfor trukket i brev av 14. februar 2018. Fylkesmannen mener imidlertid fremdeles at boligområdene i planen er i strid med Regional plan for areal og transport, og fraråder fortsatt kommunen å vedta planen.

Det gjenstår noe arbeid med å oppsummere og vurdere merknader til planforslaget før kommunestyret vil kunne sluttbehandle kommunedelplanen.