Kjennelse om Bølgen: Saken deles ikke

Saken om ferdigstillelsen av Bølgen fortsetter. Follo tingrett har nå avsagt en kjennelse om at entreprenøren Hents begjæring om deling av saken ikke tas til følge.

Siden kontrakten med Hent ble hevet i april 2018, er over 2000 alvorlige feil og mangler blitt utbedret slik at anlegget endelig kunne åpnes i juni 2019.  Hent stevnet kommunen med krav på 144 millioner kroner i september. Kommunen innga et foreløpig, men likevel omfattende tilsvar rett før jul. I tilsvaret har kommunen nedlagt påstand om frifinnelse og varslet et betydelig motkrav. Kommunen har i løpet av det første halvåret i 2020 supplert sitt tilsvar med ni omfattende prosesskriv angående de feil og mangler som var på Bølgenanlegget våren 2018.

Den endelige sluttrapporten om de utførte ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen vil være klar i august. I denne rapporten vil det blant annet fremgå en samlet oversikt over kostnadene i forbindelse med gjennomføring av ferdigstillelsesarbeidene og kommunens motkrav overfor Hent. Rapporten vil deretter behandles av kommunestyret før motkravet mot Hent blir fremmet. Motkravets størrelse vil være betydelig høyere enn entreprenørens krav mot kommunen. Hent sendte til retten en begjæring om deling av saken i mars. Med deling av saken menes i denne sammenheng at retten først tar stilling til spørsmålet om det var en rettmessig heving av kontrakten. I tilsvaret fra kommunen ble det nedlagt påstand om at Hents begjæring om deling forkastes. Follo tingrett har nå avsagt en kjennelse om at Hents begjæring om deling av saken ikke tas til følge.

Det er per tid vanskelig å si når hele saken vil bli behandlet av domstolen, men den vil uansett ikke bli behandlet i inneværende år.

Rådmann Harald Hermansen er tilfreds med rettens kjennelse: - Saken er svært omfattende og ressurskrevende. For kommunen er det derfor viktig at sakens materielle sider blir tilstrekkelig belyst samtidig som en kan få en endelig avgjørelse i hele saken så raskt som mulig, sier han i en kommentar.