Møte om FV156 Bråtan - Tusse

Alle interesserte inviteres til åpent informasjonsmøte om ny trasé for fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn rådhus, møterom «Fraunar» tirsdag 21. august kl. 19.00. Velkommen!

Statens vegvesen Region øst har i henhold til vedtatt planprogram startet planarbeidet for å avklare ny trasé for fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn kommune.

Det ble gjennomført en konsekvensutredning i 2017/2018. Formålet med ny fv. 156 er å gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden og å bedre trafikksikkerheten på strekningen.

Det vil holdes åpent informasjonsmøte om prosjektet og konsekvensutredningen i Frogn rådhus, møterom «Fraunar» tirsdag 21. august kl. 19.00.

Etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 6 skal dette prosjektet konsekvensutredes. Konsekvensutredningen hvor utbyggingsalternativene er vurdert og gitt en rangering ble gjennomført i 2017/2018. Konsekvensutredningen ligger ut på høring i perioden 6. til 31. august 2018 og det ønskes innspill til trasevalg som kan ha betydning i det videre arbeidet. Statens vegvesen vil deretter utarbeide forslag til reguleringsplan. I dette arbeidet vil det valgte trasealternativet detaljeres ytterlig.

Innspill kan sendes Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til: firmapost-ost@vegvesen.no Svar ønskes innen 31. august 2018. Forsendelsen merkes 17/78196.

Konsekvensutredningen og fagrapportene kan lastes ned på nettsiden www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv156bratantusse