Hva skjer i oktober?

Neste kommunestyremøte er 31. oktober, og før det skal råd og utvalg si sitt om sakene som skal opp. Nysgjerrig på hva som skjer? Les her!

Frogn kommune - Tertial nr. 2 2016

Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode tjenester. Justert for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en 33. plass i den endelige rangeringen i Kommunebarometeret. Det vil si at nøkkeltallene er klart bedre enn det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene ytes innenfor de rammer kommunestyret har vedtatt og justert for selvkostområdene er årsprognosen et netto driftsresultat på 25,7 millioner kroner, eller 2,5 % i 2016.

Netto driftsresultat for 2016 anslås til 25,7 millioner kroner, eller 2,5 %. Dette er 0,5 millioner kroner bedre enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2016-2019. Hovedforklaringen som ligger bak dette resultatet er:

a.            Minus 12,5 millioner kroner: Enhetene drifter på et nivå som er høyere enn ordinært driftsbudsjett ved at det benyttes overskudd/buffere fra 2015 (de fleste enhetene har likevel innsparing i forhold til vedtatt budsjett). Imidlertid forverrer dette prognosen for netto driftsresultat med 12,5 millioner kroner.

b.            Pluss 13 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter forbedres ved; økte frie inntekter (3,5mill), forbedret netto finans (2,5mill), lavere kostnader til lønnsoppgjør (6,5mill), lavere pensjonskostnader (2,5mill), mindreinntekt for rente- og avdragskompensasjon (-2mill). Samlet gir dette et styrket netto driftsresultat med 13 millioner kroner.

c.            Summen av a og b blir en netto forbedring med 0,5 millioner kroner.

På styringsindikatorene i Handlingsprogrammet 2016-2019 ligger kommunen an til å oppnå ønsket resultat på 1/3 og over godt nok på ytterligere 1/3.

Kommunen har et nærvær per 2. tertial 2016 på 92 prosent. Av dette er 6 prosent langtidsfravær og 2 prosent korttidsfravær.

 

Utleie av Frogn kommunes bygg

Frogn kommune har i dag utleie av lokaler til lag og foreninger i kommunen. Utleien blir regulert av et utleiereglement vedtatt av kommunestyret 11.10.99. Reglementet inneholder vedlegg, der det er beskrevet hvilke lokaler som kan leies og hvilke leiesatser som gjelder. Dette reglementet er nå revidert for å forenkle administrering av utleien både for administrasjonen og leietakerne, samt innføre leie for de over 20 år og eldre.

Rådmannens innstilling: Revidert utleiereglement av 31.10.2016 for kommunale formålsbygg vedtas.

Overtakelse av eierskap til klubbhuset "Ruffen"

Vindfangerbukta Båtforening leier i dag arealer og bygninger på Husvik av kommunen, deriblant bygningen som kalles «Ruffen» og tilhørende hage. Foreningen har nå fremmet søknad om å overta eierskapet til denne bygningen. Rådmannen anbefaler at søknaden ikke imøtekommes og at kommunen dermed beholder eierskapet til bygningen.                              

Rådmannens innstilling: Frogn kommune beholder eierskapet til «Ruffen» med tilhørende hage.

 

Båtstø vel - Mulighet for endret tilknytningsavgift

Båtstø Vann og Avløp SA (BVA) ønsker å tilknytte seg kommunal vannforsyning dersom de får tilknytningsavgiftene for 2012 som beskrevet i vedtaket om tillatelse til tilknytning i 2011. Rådmannen mener at BVA har ikke noe rettskrav på å få gebyrsatsene som gjaldt i 2012, men at en forhandling om tilknytningsavgiften vil være tilrådelig. Det er i kommunens framtidige interesse å få etablert sjøledning for vann og avløp.

Rådmannens innstilling:

1.            Kommunestyrets vedtak av 20.06.2011 opprettholdes. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett for Båtstø, Langebåt og Marikova. Det forutsettes at:

a.            Overføringsanlegg for både vann og avløp bekostes av vellene.

b.            Tilknytningsgebyr fastsettes til minimum kr. 15.000 for vann og kr. 15.000 for avløp.

c.            Rådmannen overtar hovedoverføringsanlegg/sjøledning

d.            Hovedoverføringsanlegg dimensjoneres slik at det har kapasitet til å betjene hele området.

e.            Søknad om tilknytning behandles administrativt

2.            Redusert tilknytningsavgift forutsetter at hovedoverføringsanlegg for både vann- og avløpsledning etableres og at eiendommene tilknyttes innen tre år fra vedtak om rammetillatelse for overføringsanlegg.

3.            Tilknytning etter tre år får sats i henhold til gjeldende handlingsprogram.

 

Gnr 50 bnr 1- Glenne Nedre- detaljregulering- 2.gangsbehandling

Planforslaget for Nedre Glenne åpner for 8 nye eneboliger, samt konvertering av to fritidseiendommer. Planen har vært på høring og offentlig ettersyn og fremmes for endelig behandling. Planen regulerer ikke gangs/sykkelvei langs Glenneveien, men det skal etableres en sti fram til eksisterende busstopp. Rådmannen vil fremme sak om ekspropriasjon for opparbeidelse av denne dersom ikke partene når fram til en avtale. Rådmannen har vurdert innkomne merknader og anbefaler at planen vedtas

Rådmannens innstilling: Frogn kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering og vedtar reguleringsplanen Glenne Nedre, plan-ID 050 0200. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12

 

Ny selskapsavtale Follo Ren IKS

Dagens selskapsavtale inneholder feil og mangler og det er derfor behov for at avtalen endres i henhold til IKS-loven. Det viktig at den nye avtalen ivaretar de forholdene som sikrer gode renovasjonsløsninger videre for eierkommunens innbyggere. Forslag til ny selskapsavtale for Follo Ren IKS fremlegges for samtlige eierkommuners kommunestyrer for likelydende vedtak.

Rådmannens innstilling:

1.            Vedlagte forslag til ny selskapsavtale for Follo Ren IKS vedtas.

2.            Dialogen fortsetter mellom Follo Ren IKS og eierkommunene når det gjelder eieravtale, dokument om samarbeid, valgkomité og tomtespørsmål.

 

Forslag om endringer i forskrift om salgstider for øl mv.

Frogn kommune har vedtatt lokal forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk i gruppe 1. Forskriften gjelder for salg av øl og «rusbrus» i butikk. I Frogn gjelder alkohollovens maksimaltider for salg. Forskriften har imidlertid et punkt om at det ikke er tillatt med salg av øl på valgdager. Denne begrensningen var tidligere lovbestemt men alkoholloven er nå endret slik at dette forbudet er tatt bort. Hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur har foreslått å endre forskriften på dette punktet samt harmonisere med åpningstidsreglene for faste utsalgssteder på jul-, påske- og pinseaften. Forslag til endringer har vært på høring. Frogn kommune har ikke mottatt merknader til forslaget.  Rådmannen foreslår at forskriften endres i tråd med høringsforslaget. Forskriften legges nå frem til endelig vedtak.

Rådmannens innstilling: Forslag til revidert forskrift om salgstider for øl og vin og brennevin i lukket forpakning med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent alkohol i Frogn kommune, Akershus», hjemlet i alkoholloven § 3-7 vedtas i medhold av forvaltningslovens § 37 andre ledd. Endringene iverksettes fra 1.2.2017.

 

Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn

Kommunes alkoholpolitikk er tatt opp til revisjon i forbindelse med ny bevillingsperiode. I denne saken belyses tema som er regulert i Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringsstedene. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg vedtok i våren 2016 å sende forslag til revidert forskrift på høring. Hovedutvalget har i høringsforslaget foreslått at skjenketiden utendørs utvides med 30 minutter og settes lik åpningstiden som er kl. 01.00 for de stedene som også har inneservering. Rådmannen foreslår endring i tråd med høringsforslaget. Forskriften legges nå frem til endelig vedtak.

Rådmannens innstilling: Forslag til revidert forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune, hjemlet i alkoholloven § 4-4 og serveringsloven § 15, vedtas i medhold av forvaltningslovens § 37 andre ledd. Endringen iverksettes fra 7.11.2016.

 

Årsrapport fra Kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2014 og 2015

Kontrollutvalget for omsetning av alkohol (KOA) behandlet årsrapporten for 2014 og 2015 den 06.07.2016. Utvalget tok rapporten enstemmig til orientering.

Rådmannens innstilling: Årsrapport fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2014 og 2015 tas til orientering.

 

Klassens time i Frognskolen

I 2012 ble elevrådsarbeid (klassens time) avviklet som eget fag på 8.trinn for å gi rom for innføring av valgfag på ungdomstrinnet. I skoleåret 2014/15 var elevrådsarbeid avviklet på hele ungdomstrinnet.

I saken viser rådmannen bakgrunnen for avviklingen, fag- og timefordelingen på 1.-10.trinn, muligheter for fleksibel omdisponering og muligheten for økt timetall i Frognskolen.  Selv om elevrådsarbeidet er avviklet som eget fag, skal elevene ha mulighet til å lære demokratiske ferdigheter. Skolene skal sette av tid slik at elevene kan diskutere saker som angår dem. Skolenes arbeid omfatter både elevrådsarbeid og forebygging av psykiske lidelser, men dette er ikke blandet sammen i kun en «klassens time». Rådmannen viser kortfattet skolenes arbeid med begge områdene.

Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering

 

Klargjøring av et tildelingskriterium på Ullerud Bofellesskap

Det vises til tidligere sak om dette emnet, sak 15/01007-3, behandlet i OOK  2.6.2015 og i Kommunestyret 15.6.2015. Bakgrunnen for ønsket om å justere et av tildelingskriteriene på Ullerud Bofellesskap var at Frogn kommune ha kriterier i tråd med de nasjonale føringene.

Rådmannens innstilling: Et av tildelingskriteriene ved Ullerud Bofellesskap endres til: «Beboere som tildeles plass i Ullerud Bofellesskap skal være utredet for demens og ha fått en demensdiagnose av fastlege eller spesialist».

 

Søknad om å benytte Badeparken til Drøbaksfestivalen 2017, 2018 og 2019 og skjenkebevilling til festivalen

Drøbakfestivalen ble gjennomført for første gang i Badeparken sommeren 2016. Tidligere har arrangør vært ansvarlig for gjennomføringen av Oscarsborg akustiske festival, men grunnet høye logistikkkostnader har arrangør sett behov for å flytte konsertene fra Oscarsborg festning og på land. Drøbakfestivalen har nå fremmet søknad om å arrangere festival 2017, 2018 og 2019. Rådmannen er positiv til arrangementet, men anbefaler at tillatelsen gis for 2017 i første omgang.

Rådmannens innstilling: Søknad fra Haaland, Eidsvåg & Støm AS (org nr. 998 061 555) om å benytte badeparken 16. og 17. juni 2017 innvilges og søknad om skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7 innvilges med nærmere spesifikasjoner.

 

Skiltplan Hamborgstranda - Midlertidig regulering av parkeringsplasser

I forbindelse med utbyggingen på Lehmansbrygga fremmet rådmannen en sak om behov for en midlertidig bussnusløyfe under byggeperioden slik at det kan opprettholdes et kollektivtilbud for beboere. Tiltaket krever også en omregulering av kommunale parkeringsplasser på Hamborgbrygga og deler av Badehusgata. Dette fordi arealet som ønskes etablert som midlertidig snusløyfe er privateid. Etter dialog med grunneier foreslår rådmannen at de kommunale plassene i disse områdene midlertidig tilfaller beboerne i Finnegården til ny snusløyfe er ferdigstilt.

Kommunestyret behandlet saken i møte av 19.9.2016 sak KS 113/16 og ba rådmannen om flere vurderinger.  

Rådmannen har vært i dialog med både Ruter og utbygger og fremmer saken på nytt til behandling. Rådmannen tilrår at midlertidig holdeplass for bussen etableres ved Hamborgstranda inntil ny snusløyfe ved Lehmannsbrygga er etablert. 

Rådmannens innstilling:

1-      Det settes opp midlertidig snuplass for buss og omregulering av parkeringsplasser på Hamborgbrygga og deler av Badehusgata i forbindelse med ombygging av Lehmansbrygga.

2-      Det forutsettes av tiltaket gjelder til ny snusløyfe for buss er på plass på Lehmansbrygga.

3-      Kostnadene belastes byggeprosjektet på Lehmansbrygga.

4-      Skiltplan sendes Statens vegvesen for godkjenning

 

Valg av styre for Drøbaksbadet KF

Kommunestyret har nedsatt en valgkomite som skal foreslå medlemmer til styret i Drøbaksbadet KF. Valgkomiteen har nå avsluttet sitt arbeid og foreslår at kommunestyret velger følgende personer til styret i Drøbaksbadet KF:

Leder: Per O. Jacobsen

Nestleder: Laila Aarstrand

Styremedlem: Kathe Langvik

Styremedlem: Anders G. Johansen

Varamedlem: Thomas Nygaard

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar valgkomiteens forslag. Styret velges for fire år. Styret trer i funksjon den 1.11.2016. Styrets leder og medlemmer mottar styrehonorar i hht. kommunestyrevedtak 28/16, 14.3.2016.

 

Gnr 86 bnr 147 - Detaljregulering Husvikveien 5 - forsterket omsorgsbolig

Frogn Kommunestyre vedtok 07.12.2015 å gi rådmannen fullmakt til å iverksette reguleringsarbeid med mål om å etablere forsterkede omsorgsboliger i Husvikveien 5. Rådmannen legger fram anmodning om oppstart for å forankre føringer for planarbeidet hos utvalget. Det er en forutsetning at dagens bebyggelse rives og erstattes med nybygg. Rådmannen anbefaler at det startes opp planarbeid, med føringer som vurdert i rapport datert 26.08.16 og i innstillingen.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering og anbefaler oppstart av reguleringsarbeid for Husvikveien 5 – Forsterket omsorgsbolig for vanskeligstilte.

Følgende føringer bør legges til grunn for arbeidet:

• Området består av sammenstilt eller tettstående småhusbebyggelse, og man skal videreføre denne bebyggelsesstrukturen i skala, volum, høyde, utforming og material- og fargebruk:

-          Det skal tas hensyn til omkringliggende, eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal ha småskala utforming. Bygningsvolumet skal brytes opp for å oppnå variasjon

-          Høyder på ny bebyggelse skal være 2-3 etasjer og ikke overstige høyder på omkringliggende bebyggelse.

-          Dagens siktlinjer skal tas hensyn til i planforslaget.

-          Ny bebyggelse skal plasseres langs gaten for å tilrettelegge for et skjermet uteareal på baksiden av bygget samt for å understreke gateløpet. Det må sikres tilstrekkelig sol på utearealet.

-          Det skal stilles krav om saltak i bestemmelsene og takflatene bør ligge mot gaten slik det er typisk i området. Takvinklene (grader) i området skal legges til grunn.

-          Store glassflater, balkonger, verandaer og takoppløft ut mot Husvikveien bør unngås.

• Gode, trafikksikre adkomstforhold må sikres i planen.

 

Klage på vedtak om dispensasjon og vilkår -  GNR 86 BNR 811, Husvik - småbåthavn - Søknad om  forlengelse av innvilget dispensasjon for bølgebryter

Etter søknad ble det gitt midlertidig dispensasjon for inntil 2 år for etablert bølgebryter i påvente av utarbeidelse av reguleringsplan for Husvik småbåthavn. Vedtaket ble fattet av Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker i møte den 07.03.16 sak 22/16.

Vindfangerbukta Båtforening har i brev av 31.05.16, mottatt 05.06.16 påklaget vedtaket og vilkårene i midlertidig dispensasjon.

Rådmannens innstilling: . Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen nye momenter og anbefaler Hovedutvalget at klagen ikke tas til følge, og at den oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

Gnr 71 Bnr 286 m.fl. - Tomtefaret, Tussefaret og Trollstigen - Midlertidig forbud mot tiltak

Rådmannen har sendt forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot tiltak for området Tomtefaret – Tussefaret – Trollstigen i tråd med HMPB-vedtak 50/16. Det er ikke ønskelig med en ukontrollert fortetting i det forholdsvis homogene byggefeltet.

Rådmannens innstilling: Frogn kommune ønsker en styrt utvikling av området Tomtefaret – Tussefaret – Trollstigen. En fortetting på enkelttomter vil medføre store konsekvenser for boligfeltet som består av større villatomter med lav bebyggelse og som ikke har endret karakter i nærmere 50 år. Området har fortettingspotensial, men en eventuell utvikling og fortetting i området må skje gjennom en felles reguleringsplan. Det vurderes at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter pbl §1-6 kan vanskeliggjøre planarbeidet i dette området.

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 13-1 nedlegges midlertidig forbud mot tiltak for området Tomtefaret – Tussefaret – Trollstigen, i det omfanget som fremgår av kartutsnitt i saksfremlegget. Forbudet skal gjelde inntil en ny arealplan for området er vedtatt (kommune(del)plan eller reguleringsplan), men ikke lenger enn 4 år jf. pbl § 13-2.

Rådmannen gis samtidig delegert myndighet til å samtykke til tiltak innenfor området som ikke vanskeliggjør planleggingen i hht pbl § 13-1. Det innebærer at rådmannen kan samtykke til tiltak som fasadeendringer, tilbygg, bruksendringer mm. 

 

Klage på avslag på søknad om rammetillatelse  -  Gnr 86 bnr 897 - Biologveien 2 - nybygg

Saken gjelder klage på vedtak med avslag på søknad om rammetillatelse for riving av pumpehus og oppføring av nytt bygg i Biologveien 2. Søknad om rammetillatelse ble avslått, da det ikke ble søkt eller innhentet nødvendige dispensasjoner.  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Antikvarisk spesialområde Drøbak, og er avsatt til formål bevaringsområde og offentlig bebyggelse.

Det følger av planbestemmelse pkt 0.1 at det er krav til utarbeidelse av reguleringsplan for oppføring av større bygningsenheter, og pkt 1.2.1 at eksisterende bebyggelse skal bevares og ikke tillates revet.

Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler at Hovedutvalget ikke tar klagen til følge, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

 

Søknad om dispensasjon fra pbl § 29-4 maksimal mønehøyde -  Gnr 70 bnr 92 - Batteriveien 1 - Oppføring av nytt ungdomsskolebygg - Montessori

Søknaden omfatter riving av eksisterende skole og oppføring av ny ungdomsskole for Drøbak Montessori, gnr 70 bnr 92. Ny ungdomsskole er prosjektert med solskive som går over deler av bygningen, og solskiven gjør at bygget får en mønehøyde på 10,035 m. Tiltaket avhenger av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 maksimal tillatt mønehøyde 9 m.

Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø,- plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt mønehøyde i pbl § 29-4 første ledd. Utvalget finner at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig satt til side ved en dispensasjon, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  Det gis dispensasjon fra pbl § 29-4 første ledd for en overskridelse av tillatt mønehøyde med 1,035 m for en mindre del av bygningen; solskiven til solcelleanlegget.

 

1.gangsbehandling - Områderegulering Gamle Drøbak

Norconsult AS i Bergen har bistått Frogn kommune ved utarbeidelse av forslaget for områdereguleringsplan Gamle Drøbak. Planforslaget er en videreføring og oppdatering av gjeldende reguleringsplan «Antikvarisk spesialområde Drøbak». Nytt planforslag gir mer detaljerte bestemmelser, og dermed større forutsigbarhet enn dagens plan. Forslaget belyser også utviklingsmulighetene i Gamle Drøbak samtidig som bevaringen av den gamle trehusbyen styrkes.

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker slutter seg til rådmannens vurdering i saksfremlegget. Forslag til områdereguleringsplan for Gamle Drøbak med plankart datert 27.9.2016 og bestemmelser datert 27.9.2016, samt beskrivelse datert 27.9.2016 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.