Hever kontrakten med Hent AS

Siste nytt om Bølgen: Frogn kommune hever kontrakten med Hent AS.

Denne pressemeldingen ble sendt fra Frogn kommune fredag 27. april kl 11.00: Pressemelding Bølgen 27. april 2018.pdf

Bølgen: Frogn kommune hever kontrakten med Hent AS

Bølgen bad- og aktivitetssenter skulle ha vært overlevert 1.12.2017 og Frognhallen 6.4.2018. Hent AS har innkalt kommunen til overtakelsesforretning flere ganger, men hver gang avlyst kort tid før. Anlegget er fremdeles ikke klart til overtakelse. Bølgen har vært nødt til å omdisponere de nyansatte som er satt inn i alternative arbeidsoppgaver. Kommunens befolkning har utvist stor tålmodighet.

Kommunens byggherreorganisasjon har bevisst valgt å være tilbakeholden med informasjon i den fasen vi nå legger bak oss. Den har ønsket å ha et saklig og profesjonelt forhold til entreprenør, og ikke ønsket å skape større motsetningsforhold enn nødvendig. Samtidig har man arbeidet for å få brakt byggesaken videre og at entreprenør skulle ta tak i utfordringene på en annen måte enn det som har vist seg å bli situasjonen. Etter å ha varslet hevning 12.4.2018 uten at dette bidro til en endret holdning fra Hents side, hevet kommunen kontrakten i går, 26.4.2018.

Siden kommunen har vært så vidt tilbakeholden med informasjon frem til nå, er det nødvendig å gi en kort redegjørelse. Etter kommunens syn foreligger det svært mange og til dels alvorlige feil og mangler ved Hents arbeider. Dette er feil som ikke oppdages ved en ordinær befaring. Feilene kan deles inn i fire hovedgrupper: Manglende overholdelse av brannkrav og feil utførelse av brannsikring. Ventilasjonsanlegget er underdimensjonert og det er mange feil/ svakheter i utførelsen av ventilasjonssystemene for øvrig. Taket over bassengområdet er konstruert feil, det må tas opp for å bygges på nytt. Om andre deler av taket er mangelfullt vil vi kontrollere i tiden som kommer. Bølgen tilfredsstiller heller ikke gjeldende krav til akustikk. I tillegg er det registrert mange hundre feil av mer bygningsmessig karakter. Hver for seg og uansett samlet foreligger det således feil og mangler av en slik karakter at dette representerer et vesentlig mislighold av kontrakt. Kommunen har siden desember 2017 bedt Hent ta tak i dette ved en rekke anledninger, uten at så har skjedd. Det vil koste et tosifret antall millioner å ferdigstille, arbeidene vil bli kompliserte og ta mange måneder.

Hent er også vesentlig forsinket. Den største delen av anlegget skulle vært overtatt for snart fem måneder siden. Dagmulktperioden på 100 dager er for lengst utløpt. Det foreligger heller ingen midlertidig brukstillatelse og bygningsmyndighetene har pålagt utvidet uavhengig kontroll av brann. Av det som p.t. er kjent, underbygger den uavhengige kontrollen de funn som kommunens rådgivere har påvist. Til tross for alt dette fastholder Hent å ha levert i samsvar med kontrakt. Riggen ble demobilisert 1.12.2017 og det har kun blitt utført mindre arbeider på Bølgen siden den tid.

For ordens skyld vil vi fremheve at kommunen har gjennomført et stort antall befaringer, vi har engasjert flere selvstendige rådgivningsmiljøer innen de fleste fagdisipliner for både å kontrollere Hents arbeider og kvalitetssikre egne vurderinger og funn. Beklagelig nok har samtlige involverte rådgivere bekreftet feilene og selv ved gjentatte undersøkelser har man både påvist flere og alvorlige feil enn det vi har lagt til grunn tidligere.

Når det så har vist seg at Hent bestrider det aller meste, kom vi til et punkt hvor det ikke lenger var forsvarlig å fortsette. Store verdier står ubrukt, byggekostnadene øker for hver dag og mye gjenstår. I tillegg har vi de ansatte i Bølgen og kommunens befolkning som ser frem til å ta Bølgen i bruk.

På grunn av det store omfanget og kompleksiteten ved de utbedrings-/ ferdigstillelsesarbeider som nå må gjøres, tar det mange måneder før anlegget kan tas i bruk. Selv om kommunens prosjektorganisasjon jobber målrettet og systematisk med utbedringene kan det ikke forventes at anlegget kan tas i bruk før i november/desember 2018. Vi vil sammen med våre rådgivere umiddelbart starte opp arbeidet med å forberede utbedring og ferdigstillelse av Bølgen, som skal bli et trygt og godt tilbud for samtlige brukergrupper. Vi vil holde kommunens befolkning og de ansatte i Bølgen løpende orientert om utviklingen.

- Vi ønsker å takke innbyggerne i Frogn for støtten underveis i denne vanskelige prosessen. Vi opplever at dere har vist forståelse for situasjonen vi har vært i og det nødvendige arbeidet vi har måttet gjøre for å sikre våre verdier gjennom et trygt og godt bygg, sier rådmann i Frogn, Harald K. Hermansen.