God deltagelse!

For tredje år på rad har Frogn kommune sendt ut Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse til alle foresatte i Frognskolen. Resultatet er svært gledelig! Nesten 70% av alle foresatte har svart på undersøkelsen.

Foreldreundersøkelsen ble sendt ut samtidig med at elevundersøkelsen ble gjennomført, og i år blir også lærerundersøkelsen tatt ved alle skolene. Årets svarprosent på foreldreundersøkelsen er 68,8%, og det er en god økning fra fjorårets 35,9% og 29,5% i 2013.

Formålet med undersøkelsen er at foresatte kan gi skolene nyttig tilbakemelding om forhold som handler om deres barns hverdag i skolen. Elev-, lærer- og foreldreundersøkelsen er viktige når administrasjonen vurderer tilstanden, utvikling og tiltak. Undersøkelsene diskuteres også med Ungdommenes kommunestyre og Kommunalt foreldreutvalg, og i skolenes FAU’er.

Foreldresamarbeid er en viktig ressurs for Frognskolen, spesielt med tanke på forbedringer i elevenes psykososiale miljø og deres læringsmiljø.

Alle tre undersøkelsene gjennomføres siste halvdel av november, med frist første fredag i desember. I år har administrasjonen, skolene og KFU/FAU samarbeidet godt om opplegget, og det har båret frukter. For første gang har vi et resultat vi kan bruke til diskusjon og utvikling, vi kan se foresattes svar i sammenheng med elevenes og lærernes svar, og det gir administrasjonen og skolene et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Administrasjonen takker for godt samarbeid og godt arbeid i alle ledd.