Fylkesmannen om kommunesammenslåing

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, presenterte i dag sin faglige tilrådning om ny kommunestruktur i Akershus. Her kan du lese begrunnelse for tilrådingen i korte trekk.

Fylkesmannen foreslår etablering av en ny stor follokommune.

Den nye kommunen bør, i følge fylkesmannen, bestå av Frogn, Ås, Ski, Oppegård og den delen av Enebakk som ikke er Flateby.

Fylkesmannen anbefaler videre at Nesodden slår seg sammen med Oslo og at Vestby slår seg sammen med Moss.

Hvis ikke dette blir en realitet, anbefaler hun at begge kommuner blir en del av den nye store follokommunen.

  • Follo har i stor grad et sammenhengende bo- og arbeidsmarked
  • En stor follokommune vil gi muligheten til å ta et helhetlig grep om arealbruk, tettstedsutvikling, styrke regionens konkurranse som næringsutvikler og redusere presse på Follos grøntområder med landbruksjord og rekreasjonsarealer.
  • Storkommunen vil få bedre forutsetninger for å oppfylle sin rolle som samfunnsutvikler enn de fem kommunene vil ha for seg.
  • Den nye kommunen vil også bedre kunne sikre kompetanse og kapasitet.
  • Fylkesmannen viser til kommunens utredninger som tyder på at en stor kommune også delvis vil oppnå effekter innenfor myndighetsutøvelse og tjenesteutvikling. Dette gir et mer helhetlig tjenestetilbud og styrket fagkompetanse og kapasitet for å påta seg de nye oppgavene innen rehabilitering- og habilitering, og barnevern.

Du kan lese mer på Fylkesmannens nettsider og alt om kommunereformen i Frogn her.