Frodig Frogn - også i fremtiden

Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, trafikksikkerhet, klima og energi i Frogn. Har du noen tanker, så del dem med oss!

Kommunestyret behandlet ny kommuneplan samfunnsdel for Frogn 8. april. De fire satsingsområdene; klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig og nærmiljø og næringsutvikling videreføres – med målsettinger for hvert område og strategier for at målene skal nås. Vi setter oss ambisiøse mål, og er avhengig av samarbeid, felles innsats og innspill fra innbyggere, næringsliv, velforeninger, lag og foreninger for å gå i riktig retning.

Rådmannen ber nå om innspill til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø og trafikksikkerhet, eller kan bidra til å redusere klimagassutslipp i Frogn.  Vi tar imot alle typer innspill for at Frogn skal bli et bedre sted å være. Alt fra vel gjennomtenkte og planlagte tiltak som lokale lag eller velforeninger lenge har ønsket å få gjennomført, til gode ideer du som enkeltinnbygger ønsker skal gjennomføres.

Alle innspill vil bli vurdert og ev. tatt inn i tiltaksplaner for de ulike områdene:

  • Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø
  • Tiltaksplan for klima og energi
  • Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplanene vedtas årlig som del av kommunens handlingsprogram, der bruken av kommunale ressurser blir fastsatt.  Kommunestyret vedtar handlingsprogram for 2020-2023 med tilhørende tiltaksplaner i desember i år. Du kan lese mer om rullering av tiltaksplanene her (lenke kommer).

Frist for å komme med innspill er 10. mai.

Bruk skjema som kan lastes ned her - ett for hvert tiltak - og send dette med ev. vedlegg til postmottak@frogn.kommune.no. Merk innspillet med sak 19/01363