Ta hensyn til hummeren

Frogn kommune oppfordrer til fortsatt moderasjon ved fiske etter hummer i Oslofjorden. Lokale hummerfiskere er invitert til frivillig rapportering av fangster i 2019. Det er sendt ut forhåndshøring på mulige framtidige fredningsområder for hummer og invitasjon til deltagelse i referansegruppe. Åtte innspill har kommet inn, og referansegruppa starter sitt arbeid i januar 2020.

Innhold

Frogn kommune har startet arbeidet mot et mulig hummerfredningsområde i Drøbaksundet, slik hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker har vedtatt. Det er Nærings og fiskeridepartementet som ev. vedtar slikt fredningsormåde etter en formell høringsrunde i regi av Fiskeridirektoratet.

Hummerbestanden i Norge er generelt redusert, også i Oslofjorden. Fredningsområder har vist seg svært positive for hummerbestanden, både innenfor fredningsområdet og i områdene rundt.

Det ble gjennomført et informasjonsmøte på Frogn rådhus  i desember 2018. På grunnlag av dette er det etablert en lokal, frivillig rapporteringsordning for hummerfangster for 2019-sesongen. Alternative forslag til avgrensing av fremtidige fredningsområder er sendt på forhåndshøring, og hummerfiskere, lag og foreninger er invitert til en referansegruppe som skal følge det videre arbeidet. Arbeidsgruppa starter sitt arbeid i januar 2020. Les mer under.

Inntil et ev. hummerfredningsområde er på plass oppfordrer kommunen til moderasjon ved hummerfiske i Oslofjorden.

Bakgrunn

Fakta om hummerbestanden

Europeisk hummer finnes langs kysten av Norge fra svenskegrensa til Lofoten. I hele etterkrigstiden fram til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største fangstene av hummer. Fangstrapporter fra et utvalg hummerfiskere viser at hummerbestanden er kraftig redusert sammenlignet med perioden 1928-1960, trolig på grunn av overfiske, ulovlig fiske og mangelfull forvaltning. Det ble derfor innført nye bestemmelser for hummerfiske i 2008. Målsettingen var å få fangstraten opp til over 0,1 hummer per tegnedøgn. Det er ikke oppnådd.

Fritidsfiske står for 70-80 % av fangsten i Skagerrak. I 2007 startet Havforskningsinstituttet derfor et samarbeid med fritidsfiskere for å evaluere effekten av nye reguleringer. Dette har bidratt til at kunnskapen om bestandssituasjonen har blitt bedre, også lokalt. Fangstrapportene viser ingen nevneverdig oppgang i perioden 2008-2015.

Les mer om bestandssituasjonen mv her http://www.imr.no/filarkiv/2016/05/hummer.pdf/nb-no

Hummer i Oslofjorden

Rådmannen har ikke konkret oversikt over bestandssituasjon eller fangststatistikk fra Oslofjorden eller Drøbaksundet lokalt. Kommunen er imidlertid orientert om at antall teiner som settes er økende. Dette er trolig mer et uttrykk for økende interesse for hummerfiske enn for økt bestand. Teiner har blitt rimelige de siste årene. Det bidrar trolig til at flere setter hummerteiner, samt at risikoen for å tape utstyr ikke oppleves like stor som før.

Det er utfordrende strømforhold i en del av områdene som er aktuelt for teinefiske i Frogn, og mange teiner kommer på avveie. Noen blir «spøkelsesteiner» som står og fisker uten å tømmes. Drøbak Undervannsklubb har de siste årene samlet inn slike teiner og også sporet opp teiner på forespørsel. I 2016 har klubben hevet over 200 forlatte teiner i Drøbaksundet.

Tapt og funne teiner og annet fiskeredskap kan registreres i en app som Fiskeridirektoratet
har utviklet https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funne-reiskap.

I Bunnefjorden har hummerbestanden i mange år vært så godt som borte, trolig på grunn av forurensing og dårlig vannkvalitet. Lokale fiskere melder nå om både mer fisk på dypet, at det er mulig å tråle reke og fange hummer i Bunnefjorden.

Dagens regelverk

Fiske etter hummer er forbudt mellom 1.desember og 1.oktober.

Fra 1. oktober kl 08:00 kan fiskere som har registrert seg i Fiskarmantalet sette teiner, maks 10 per fartøy. Både hummerteiner og ev. samleteiner skal være tydelig merket, og skal ha tilsyn minst en gang i uka. Teinene må settes eller trekkes på dagtid, tidligst en time før soloppgang eller seinest en time etter solnedgang. Teinen skal ha minst to sirkelforma fluktåpninger må minst 6 cm, en på hver side. Teinen skal også ha et rømningshull som holdes lukket av en bommullstråd/ råtnetråd. Gamle teiner kan benyttes dersom slik tråd monteres slik at rømningshullet åpnes om teina blir stående i sjøen.

Hummer som er mindre enn 25 cm eller større enn 32 cm (målt fra spissen av pannehornet til den bakre kanten av midtre svømmeflapp) eller som har utvendig rogn er fredet også i perioden med tillatt fiske fra 1. oktober til 30. november.

Omsetning av hummer skal skje gjennom godkjent salgslag eller en godkjent kjøper. Hummer skal da være ID-merket.
Les mer om regelverket for hummerfiske her https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nokre-utvalde-artar/Hummarfisket.

Hummerfredningsområder

Hummerfredningsområder som forvaltningsverktøy

Marine fredningsområder med helårsforbud mot hummerfiske har vist seg svært positivt for hummerbestanden, både innen fredningsområdet og i området rundt https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/2015/Bevaringsomraader-har-positiv-effekt-paa-hummerbestanden

Det er per nå 38 fredningsområder og seks bevaringssoner for hummer i Norge. Fem av fredningsområdene ligger i Osloregionen; Nesoddtangen i Akershus, Kvernskjær i Østfold og Stauper, Sandø og Bolærne i Vestfold. https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar-med-saerlege-reglar/Hummarfiske/Fredings-og-bevaringsomraade

Flere fredningsområder i Oslofjorden?

Det er staten ved Nærings og fiskeriepartementet som fastsetter fredningsområdene, men kommuner med hummer er oppfordret til å ta initiativ og bidra til etableringsprosessen i samarbeid med lokale interesser og Fiskeridirektoratet.

Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn (HMPB) vedtok 31.1.2017 rådmannens forslag til hvordan en slik prosess skal gjennomføres i Frogn.

Frogn har hatt dialog med Hurum kommune og Follokommuner som grenser til Oslofjorden om mulig samordning av prosess og fredningsområder. I desember 2018 blei det gjennomført et åpent informasjonsmøte for å innhente informasjon om gode oppvekstområder i vår del av Oslofjorden og for å drøfte mulige fredningsområder med  ulike parter, i tråd med HMPBs vedtak.

Presentasjon fra møtet kan lastes ned her.

Oppfordring til rapportering av hummerfangster for 2019-sesongen

På møtet i desember 2018 kom det fram et tydelig ønske om et bedre kunnskapsgrunnlag om hummer i våre områder før et ev. fredningsområde blir vedtatt. Rådmannen har undersøkt ulike muligheter og inviterer alle hummerfiskere til frivillig rapportering av fangster i 2019-sesongen.

Fangstene kan føres i skjemaet her og sendes til Frogn kommune, fortrinnsvis på e-post til postmottak@frogn.kommune.no. e-posten sak 19/02149 - rapportering.

Informasjon om fangstene blir lagret og oppsummert, men ikke journalført og publisert enkeltvis.

Les mer i brev som er sendt hummerfiskere, lag og foreninger. Brevet kan lastes ned her.

Forhåndshøring av konkrete forslag til fredningsområder

Innspillene som kom inn på møtet i desember 2018 er samlet i 8 definerte alternativ, som grunnlag for videre arbeid med mulig fredningsområde.

 

 1. Sjetéen
 2. Oscarsborg – med sjeteen, Bergholmen og søndre del av Håøya
 3. Drøbaksundet øst; Hallangstangen - Gjestehavna
 4. Askoholmen med tilhørende grunner
 5. Håøya N med Flågrunnen og Aspond
 6. Drøbaksundet
 7. Drøbaksundet med Askholmen
 8. Hele kommunens sjøområde

 

Områdene er nærmere angitt på kart og med beskrivelse av avgrensing her, og blei sendt ut på en forhåndshøring med frist 15. november 2019. Kommunen har mottatt åtte innspill. Selv om fristen er utløpt tar vi fortsatt i mot innspill. Kommentarer fylles inn i skjemaet her og sendes til Frogn kommune, fortrinnsvis på e-post til postmottak@frogn.kommune.no . Merk e-posten sak 19/02149.

Innspillene vil bli oppsummert og vurdert, og lagt til grunn for videre arbeid med mulige fredningsområder. 


Referansegruppe 

Rådmannen har invitert hummerfiskere, lag og foreninger til deltagelse i en referansegruppe for videre arbeid med mulige fredningsområder - fram til rådmannen legger fram ny sak for HMPB. 

Fem personer / organisasjoner meldte sin interesse for deltagelse i referansegruppa for hummer, og vil starte sitt arbeid i januar 2020.

 • Knut Hove
 • Jan-Erik Pavels Smith
 • Drøbak undervannsklubb
 • Marinereparatørene
 • SOS-Oslofjorden

Asker kommune (tidligere Hurum) og Oslofjorden friluftsråd vil også inviteres til møtene, og deltar etter ønske og mulighet. Indre Oslofjord Fiskarlag er også invitert til å delta.

Referansegruppen vil inviteres til å bistå kommunen med sammenstilling og vurdering av innsendte fangstdata, innspill til fredningsområder og å vurdere mulighet for og ev. gjennomføre prøvefiske i anbefalte områder.