Gevinst for rapportering av hummerfangster

Frogn kommune har sendt to forslag om fredningsområde for hummer til Fiskeridirektoratet for formell behandling. Området på jeteen ligger både i Frogn og Asker kommuner. Asker jobber med å vurdere forslag til fredningsområder i resten av tidligere Hurum og Røyken kommuner. I samarbeid med NMBU  har kommunen gjennomført prøvefiske etter hummer i de to foreslåtte fredningsområdene samt to kontrollområder ved Håøya. Både hummer og torsk ble merket. Resultater fra prøvefisket er oppsummert under, og underbygger behovet for fredningsområde. Det er trukket to vinnere blant de som rapporterte inn gjenfangst av merket hummer og de som sendte samlet rapport fra hummerfisket. En flunkende ny teine vil overrekkes de heldige så snart covid 19 situasjonen tillater det.

Innhold

Hummerbestanden i Norge er generelt redusert, også i Oslofjorden. Fredningsområder for hummer har vist seg å være et godt forvaltningsverktøy som skjermer hummeren for fiske slik at den kan vokse seg stor. Dette bidrar raskt til bedre hummerfiske i områdene utenfor fredningsområdet.

Frogn kommune har sendt inn forslag om to frednigsområder til Fiskeridirektoratet for vurdering, og eventuell videre formell prosess. Faktisk fredning kan være mulig tidligst fra og med hummersesongen 2021.

For å få mer kunnskap om hummerbestanden før en eventuell fredning er er gjennomført prøvefiske, i tråd med tillatelse fra Fiskeridirektoratet. All hummer som ble fanget er målt og merket, og satt ut på samme sted som de ble fanget. Foreløpige resultater etter prøvefiske ett år tilsier at fredning vil kunne ha god effekt på bestanden.

 

Hummerfiske 2020 - trekning av hummerteiner

Hummerfisket 2020 går som normalt. Det er ikke innført noen form for fredning i Drøbaksundet. Fritidsfiskere som har registrert seg kan fiske med inntil 10 teiner per fartøy etter 1. oktober.

Under kan du lese mer om prøvefisket som blei gjennomført i september. 114 hummer og 58 torsk blei merka. Floymerkene er hvite og sitter på ryggen av torsken eller undersiden av hummeren. Merket faller ikke av når hummeren skifter skall.

Dersom du får merket torsk eller hummer skal du notere følgende og sende på e-post til TAG(alfakrøll)NMBU.NO

 • dato
 • fangstested (gps-koordinater)
 • merkenummer (står på merket)
 • lengde
 • noter ev. hummer med rogn

All torsk og hummer mindre enn 25 cm, større enn 32 cm, eller hunnhummer med rogn, skal slippes forsiktig ut.

Hummer mellom 25 cm og 32 cm og som ikke har rogn kan du ta med hjem - også dersom den skulle være merket.

 Bilde av merket hummer

Vi ber som i fjor også om at det sendes inn samlet rapport fra hummerfisket. Rapporten sendes til prof. Stein Moe, NMBU-MINA, Pb 5003, 1432 ÅS. Mer gjerne konvolutten "Hummer-Frogn".

Når hummersesongen er over vil NMBU trekk ut en tilfeldig innrapportering av merket hummer og en tilfeldig sesongrapport. Hver av disse vil premieres med en ny hummerteine.  

Skjema for å sende inn rapport finner du her 

Bruk gjerne skjemaet her for å sende inn rapport.

 

Prøvefiske 2020 - informasjon

Behov for mer kunnskap

Både referansegruppa og andre interessenter har vært opptatt av behovet for mer kunnskap. Det er ønskelig å vite mer om hvordan det står til med hummerbestanden lokalt, og ha slik kunnskap som grunnlag for å følge opp en eventyuell fredning. Kommunen har derfor inngått et samarbeid med Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Oslo – Biologen for å sette i gang prøvefiske allerede i år. På den måten kan vi få to sesonger med prøvefiske før en eventyuell fredning trer i kraft.

Vitenskapelig metode

NMBU har hatt det faglige ansvaret for prøvefisket v/ prosjektleder Jonathan Colman. Forsøksdesign er satt opp etter mal utarbeidet av Havforskningsinstituttet slik at resultatene kan sammenlignes med områder andre steder. Det er satt 20 teiner i hvert av de to områdene, samt i et referanseområde sør for Håøya. Teinene er satt og trukket fem døgn i strekk. Det vil også fiskes på tilsvarende måte i ett døgn i et nytt referanseområde ved Askhomene. Teinene er uten fluktåpning, slik at de også fanger liten hummer. All hummer er målt og merket og sluppet ut på samme sted som de ble fanget.

Både fiske før hummersesongen starter og fiske med teiner uten fluktåpning krever særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet. NMBU har også søkt om og fått tillatelse til å merke hummer med såkalte floy-merker før den slippes ut. Dette vil gi mer informasjon om hummerens adferd og overlevelse. Kommunen har også søkt Sparebankstiftelsen om tilskudd til mer avanssert PIT-merking av hummer, der man kan følge hummeren på bunnen online. Dette vil kunne gi grunnlag for enda flere masteroppgaver i regi av NMBU og UiO-Biologen, og ikke minst mye ny spennende kunnskap. 

Samarbeid og informasjon

Prøvefisket ble gjennomført med bistand fra SOS-Oslofjorden, yrkes- og fritidsfiskere, i perioden 16. - 21. september. Dagen før prøvefisket startet inviterte kommunen de som var  interessert, til mer informasjon både om forslaget til hummerfredningsområde og gjennomføring av prøvefisket.

Professor Stein Moe orienterte om prøvefisket og svarte på spørsmål om NMBUs tanker for videre undersøkelser av hummer i Drøbaksundet. Odd Sørensen fra SOS-Oslofjorden demonstrte rigging av teiner med tau og blåser slik at teina ikke så lett går tapt og blir til marint søppel.

< Skisse kommer.>  

 Informasjon om mulige fredningsområder og prøvefiske Trygg rigging av hummerteine med tau og blåser

Kommunen takker alle for varsom ferdsel i områdene mens prøvefisket pågikk. Teinene var godt merket og fikk stort sett ligge i ro i sjøen. Dykkere var også oppfordret til å la vær å dykke i de tre områdene de fem dagene prøvefisket pågår, for å forstyrre områdene minst mulig.  Oppfordringen var spredt i dykkermiljøene.

Merking av bøye Merket avlastningsbøye Merke - nærbilde

Resultater fra prøvefisket

60 teiner ble satt i sjøen på morgenen 16.9.2020. Plassering av teinene innenfor de tre prøveområdene er vist på kart under. Etter første forsøksdøgn var 27 hummer fanget, målt, merket, og satt ut igjen .

Randomisert plassering av teiner i ulike dybdelag i de tre områdene

Prøvefisket omfattet til sammen 320 teinedøgn fordelt på fire områder; 100 teinedøgn på henholdsvis Jeteen, utenfor Drøbak sentrum og vest for Håøya opp mot Møkkalasset, som vist på kart over, og 20 teinedøgn ved Askholmene. Fisket på Askholmene blei gjort for å vurdere dette som et nytt kontrollområde for neste års prøvefiske. Til sammen 114 hummer blei fanget og merket. Det var omtrent som forventet mengde, gitt antall teinedøgn og at fisket blei gjennomført i en perioden som erfaringsmessig gir gode fangster.  

Det ble fanget betydelig mer hummer på Jeteen og utenfor Drøbak, enn ved Håøya (Møkkalasset). Det mest nedslående var at andelen hummer over 32 cm var svært lav. Stor hummer er viktig for bestanden. Dette er bakgrunnen for at det blei innført maksimalmål for hummer. Ut fra materialet vi har fra dette første prøvefiskeåret kan det se ut som at dette ikke har gitt ønsket effekt, og at hummerfredning kan være gunstig.

Lengdefordelingen av fangbar hummer, dvs. hummer mellom 25 og 32 cm, viser flest hummer i de korteste lengdene. Det kan med andre ord tyde på at mesteparten av hummeren som kan fiskes opp under det ordinære hummerfisket i all hovedsak består av det som var for smått i fjor. Med slik lengdefordeling kan man ikke forvente at bestanden skal bli større over tid. Prøvefiske ett år gir imildertid kun et øyeblikksbilde, og flere nye spørsmål enn absolutte svar.  

Det ble fanget noe mer hummer på Jeteen (57) enn utenfor Drøbak (44). Andelen fangbar hummer var også større på Jeteen enn utenfor Drøbak. Uenfor Drøbak ble det fanget omtrent like mange hanner som hunner. Omtrent halvparten av hunnene hadde rogn. På jeteen ble det fanget vesentlig mer hanner enn hunner, og få hunner hadde rogn. Dette er underlig siden rognhummer er fredet. Prøvefiske vi gjennomføres på samme måte i 2022. Det vil forhåpentligvis bidra til at vi kan si mer om hummerbestanden i Drøbaksundet.

Briefing om teinesettig og prøvetaking Opplæring i bruk av merkeutstyr Båtene er rigget klare

Alle hummerfiskere kunne også bidra til mer kunnskap ved å sende inn informasjon om merket hummer;  Fangststed, lengde, kjønn og ev. rognhummer.  Fiskerne ble også oppfordra til å rapportere inn all hummerfangst etter sendt sesong.Det kom ikke inn så mange merker. Det an skyldes at merkene var vanskelige å oppdage, eller at fisker eller hummertilbereder ikke forsto at de skulle sendes inn.

NMBU har trukket ut en tilfeldig  merkerapport og en tilfeldig sesongrapport og vil som annonsert belønne disse med hver sin splitter nye hummerteine. Teinene vil bli overrekt så snart coronasituasjonen tillater det.    

Spørsmål om forslagene til fredningsormåder og prøvefisket kan rettes til henholdsvis eli.moe@frogn.kommune.no og jonathan.colman@nmbu.no.

 

Bakgrunn

Fakta om hummerbestanden

Europeisk hummer finnes langs kysten av Norge fra svenskegrensa til Lofoten. I hele etterkrigstiden fram til 1960-tallet var Norge blant landene i Nord-Europa som hadde de største fangstene av hummer. Fangstrapporter fra et utvalg hummerfiskere viser at hummerbestanden er kraftig redusert sammenlignet med perioden 1928-1960, trolig på grunn av overfiske, ulovlig fiske og mangelfull forvaltning. Det ble derfor innført nye bestemmelser for hummerfiske i 2008. Målsettingen var å få fangstraten opp til over 0,1 hummer per tegnedøgn. Det er ikke oppnådd.

Fritidsfiske står for 70-80 % av fangsten i Skagerrak. I 2007 startet Havforskningsinstituttet derfor et samarbeid med fritidsfiskere for å evaluere effekten av nye reguleringer. Dette har bidratt til at kunnskapen om bestandssituasjonen har blitt bedre, også lokalt. Fangstrapportene viser ingen nevneverdig oppgang av bestanden i perioden 2008-2015.

Les mer om hummer her  https://www.hi.no/hi/temasider/arter/hummer-europeisk

Hummer i Oslofjorden

Vi har ikke konkret oversikt over bestandssituasjon i Drøbaksundet eller fangststatistikk fra Oslofjorden eller Drøbaksundet lokalt. Antall teiner som settes er økende. Dette er trolig mer et uttrykk for økende interesse for hummerfiske enn for økt bestand. Teiner har blitt rimelige de siste årene. Det bidrar trolig til at flere setter hummerteiner.

I hummersesongen 2019 oppfordret kommunen til frivillig innrapportering fra hummerfisket. Det kom inn noen rapporter, men ikke tilstrekkelig antall til å kunne si noe sikkert om bestanden.

Det er utfordrende strømforhold i en del av områdene som er aktuelt for teinefiske i Frogn, og mange teiner kommer på avveie. Noen blir «spøkelsesteiner» som står og fisker uten å tømmes. Drøbak Undervannsklubb har de siste årene samlet inn slike teiner og også sporet opp teiner på forespørsel. I 2016 har klubben hevet over 200 forlatte teiner i Drøbaksundet.

Tapt og funne teiner og annet fiskeredskap kan registreres i en app som Fiskeridirektoratet
har utviklet https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Meld-tapt-og-funne-reiskap.

I Bunnefjorden har hummerbestanden i mange år vært så godt som borte, trolig på grunn av forurensing og dårlig vannkvalitet. Lokale fiskere melder nå om både mer fisk på dypet, at det er mulig å tråle reke og fange hummer i Bunnefjorden.

Dagens regelverk

Fiske etter hummer er forbudt mellom 1.desember og 1.oktober.

Fra 1. oktober kl 08:00 kan fritidsfiskere som har registrert seg i Fiskarmantalet sette teiner, maks 10 per fartøy. Både hummerteiner og ev. samleteiner skal være tydelig merket, og skal ha tilsyn minst en gang i uka. Teinene må settes eller trekkes på dagtid, tidligst en time før soloppgang eller seinest en time etter solnedgang. Teinen skal ha minst to sirkelforma fluktåpninger på minst 6 cm, en på hver side. Teinen skal også ha et rømningshull som holdes lukket av en bommullstråd/ råtnetråd. Gamle teiner kan benyttes dersom slik tråd monteres slik at rømningshullet åpnes om teina blir stående i sjøen.

Hummer som er mindre enn 25 cm eller større enn 32 cm (målt fra spissen av pannehornet til den bakre kanten av midtre svømmeflapp) eller som har utvendig rogn, er fredet også i perioden med tillatt fiske fra 1. oktober til 30. november.

Omsetning av hummer skal skje gjennom godkjent salgslag eller en godkjent kjøper. Hummer skal da være ID-merket.


Les mer om regelverket for hummerfiske her https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/Hummarfiske

Hummerfredningsområde som forvaltningsverktøy

Marine fredningsområder med helårsforbud mot hummerfiske har vist seg svært positivt for hummerbestanden, både innen fredningsområdet og i området rundt https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/2015/Bevaringsomraader-har-positiv-effekt-paa-hummerbestanden 

Det er per nå 41 fredningsområder og fire bevaringssoner for hummer i Norge. Fem av fredningsområdene ligger i Osloregionen; Nesoddtangen i Akershus, Kvernskjær i Østfold og Stauper, Sandø og Bolærne i Vestfold. I tillegg er det sendt inn forslag om flere nye fredningsområder, blant annet i Son, Vestby og Langøya, Asker.

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar-med-saerlege-reglar/Hummarfiske/Fredings-og-bevaringsomraade

Forslag til fredningsområder i Drøbaksundet

Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker vedtok i møte 3.9.2020 (sak 98/20) følgende; 

«Frogn kommune foreslår at det etableres to fredningssoner for hummer, på jeteen i Drøbaksundet og utenfor Drøbak fra Lehmannsbrygga til Parrstranda. Avgrensning av områdene vises på kart datert 11.7.2020.

 Forslaget sendes til Fiskeridirektoratet for videre vurdering og ev. formell fredning».

Forslag til fredningsområde utenfor Drøbak - fra Lehmannsbrygge til Parrstranda Forslag til fredningsområde - på jeteen

Utvalgets begrunnelse for vedtaket var:

«Det er god dokumentasjon på at hummerbestandene er redusert og at fredning er et godt forvaltningstiltak. Hensikten med fredning er å bedre bestanden, og det vurderes ikke å være noen risiko knyttet til gjennomføring av tiltaket. Det vurderes videre at fredning i to soner ikke vil ha større negative konsekvenser for fiskere enn fredning i bare én sone, da det finnes andre nærliggende områder å fiske hummer i. Gode tiltak for å sikre hummerbestanden i de foreslåtte områdene forventes å ha gunstig effekt på hummerbestanden - og dermed også mulighetene for å fiske hummer - i andre nærliggende områder.

Forslagene er sendt til Fiskeridirektoratet, som vurderer forslaget og gjør den formelle videre saksbehandlingen.

Dersom Fiskeridirektoratet velger å legge forslagene ut på høring vil vi orientere om det på siden her.

Etter eventuell høring av forslagene innstiller Fiskeridirektoratet i saken. Det er staten ved Nærings og fiskeriepartementet som deretter eventuelt fastsetter fredningsområde etter havressursloven. Fredning fastsettes gjennom forskrift.

 

Prosessen fram til forslag om fredningsområde

Fiskeridirektoratet inviterte i 2014 kystkommuner til å komme med forslag til nye fredningsområder gjennom lokale prosesser.

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Artar/Hummarfiske/Fredings-og-bevaringsomraade/OEnsker-at-flere-kommuner-etablerer-nye-fredningsomraader-for-hummer

Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn (HMPB) vedtok 31.1.2017 rådmannens forslag til hvordan en slik prosess skal gjennomføres i Frogn, og arbeid ble satt i gang. Det var først dialog med Hurum kommune og Follokommuner som grenser til Oslofjorden om mulig samordning av prosess og fredningsområder. I desember 2018 blei det gjennomført et åpent informasjonsmøte for å innhente informasjon om gode oppvekstområder i vår del av Oslofjorden og for å drøfte mulige fredningsområder med  ulike parter, i tråd med HMPBs vedtak.

Presentasjon fra møtet kan lastes ned her.

Åtte ulike forslag til fredningsområder, med ulik størrelse og delvis overlapp, ble sendt på en foreløpig høring. Det ble også nedsatt en lokal referansegruppe og invitert til rapportering av fangster for hummersesongen 2019.

Referansegruppen besto i januar 2020 av følgende personer / organisasjoner, som meldte sin interesse for deltagelse .

 • Knut Hove
 • Jan-Erik Pavels Smith
 • Drøbak undervannsklubb v/ Tor Oppegård
 • Marinereparatørene v/ Lars Dalen
 • SOS-Oslofjorden v/ Odd Sørensen
 • Asker kommune (tidligere Hurum) - representert v/ Marinereparatørene
 • Oslofjordens friluftsråd (deltar når de har mulighet)

Fiskeridirektoratet, ulike fiskeriorganisasjoner og yrkesfiskere blei også invitert til møtene. Det ble også gjennomført et eget møte med fiskeriinteressene. Oppsummering fra møtene kan lastes ned her

 • 13. januar
 • 31. januar
 • 17. februar
 • 30. juni

Referansegruppen avsluttet sitt arbeid i møte 30. juni 2020, med forslag til fredningsområde på jeteen, og med område utenfor Drøbak som alternativt fredningsområde dersom Fiskeridirektoratet ikke ville gå videre med fredning av jeteen. Rådmannens innstilling til Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker var basert på referansegruppens konklusjoner. Saksframlegg med vedlegg kan leses her:

Saksframlegg med rådmannes innstilling

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/0

 

Vedlegg

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/1

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/2

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/3

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/4

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/5

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/6

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/7

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/8

https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/214402/moter/630440/behandlinger/6/9