Forvaltningsplan for gjess

Selv om det varsler vår, er det viktig å forvalte gåsebestanden i distriktet best mulig. Nå sendes kommunens plan ut på høring.

Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn vedtok i møte 20.03.2017 å legge forslag til forvaltningsplan for gjess for Frogn på høring. Følgende vedtak ble fattet (sak 35/17):

«Forslag til forvaltningsplan for gjess for Frogn, datert 17.11.2016, sendes på høring med høringsfrist 30.4.2017

Kommunen ber særskilt om innspill til foreslåtte tiltak på Brevikstrand, dvs.
• Alt I Etablering av hekk nær vannkanten, med skjult åpning
• Alt II Avsetting av området som friområde for gjess, inkl. informasjonstiltak»

Forslag til forvaltningsplan og saksutskrift følger vedlagt.

Høringsuttalelse kan sendes via kommunens høringssenter https://www.frogn.kommune.no/skjema/politikk-og-samfunn/horingssvar/
eller på e-post til postmottak@frogn.kommune.no. Merk e-posten «forvaltningsplan for gjess – sak 16/01493».

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål – på telefon 64 90 60 00 eller e-post til saksbehandler eli.moe@frogn.kommune.no.

Mer informasjon ligger her:

https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/horinger/forvaltningsplan-for-gjess---horing/

Og på viltnemndas side https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/viltnemnda/