Forbud mot fyrverkeri i Drøbak

Vi minner om lokalt forbud mot fyrverkeri i Drøbak. Frogn kommune har vedtatt en lokal forskrift for å verne den bevaringsverdige tette trehusbebyggelsen og omegn.

Forskriften har som formål å bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier i gamle Drøbak, og forbyr all bruk av fyrverkeri klasse II, III og IV innenfor lokal forbudssone. Den lokale forbudssonen tilsvarer planområdet for reguleringsplanen «Antikvarisk spesialområde for Drøbak», av 13. november 2000.

Området er merket innenfor sort stiplet linje i kartet nedenfor.

Hele forskriften finner du her:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-09-10-1549#KAPITTEL_3

Dispensasjon

Ved særlige anledninger kan det gis tillatelse til oppskyting av fyrverkeri i forbudssonen etter skriftlig søknad. Det er et krav at oppskyting av fyrverkeriet utføres av personer med kompetansebevis fra det organ DSB utser til å tildele slike. Myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse etter denne bestemmelsen er delegert til Brannvesenet ved Brannsjefen.

Se mer informasjon her: https://www.follobrannvesen.no/fyrverkeri-lokalt-forbud-i-droebak.6171747-396290.html