Forbedring av farleden i indre Oslofjord

For å gjøre sjøferdselen tryggere, og redusere risikoen for ulykker, er Kystverket nå i gang med å gjøre en rekke grunner i Oslofjorden dypere. I Frogn kommune innebærer prosjektet at det blir gjennomført tiltak på fem grunner, fra Oscarsborg til Aspond.

 

Informasjon vedrørende Kystverkets arbeid med utbedringen av farleden i indre Oslofjord

For å gjøre sjøferdselen tryggere, og dermed redusere risikoen for ulykker som kan sette helse og miljø i fare, er Kystverket nå i gang med å gjøre en rekke grunner i Oslofjorden dypere. Fra Drøbak til Oslo havn skal dybden i hovedfartsåra økes fra 11 til 14 meter.

I Frogn kommune innebærer prosjektet at det blir gjennomført tiltak på fem grunner, fra Oscarsborg til Aspond. Arbeidene vil her starte tidlig i januar og vare i om lag en måned. Lokasjoner og planlagte tidspunkt fremkommer av vedlagt kartutsnitt.

Støy og miljø

Kystverket ber om forståelse for at dette arbeidet ikke lar seg gjøre støyfritt. I tillatelsen fra Frogn kommune heter det: "Arbeidene med tiltaket vil medføre støy, spesielt ved opptak av sprengstein i lekter. Kommunen finner at når det i vedtak om dispensasjoner er satt vilkår om at det iverksettes avbøtende tiltak dersom støyen overskrider grensene oppgitt for bygg- og anleggsvirksomhet i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, det settes vilkår i denne tillatelsen om tidsrom for sprengningsarbeider, og at anleggsperioden i Frogn kommune er forutsatt å vare i en forholdsvis kort periode, fire uker, forventes støyplagene for berørte ikke å bli verre enn det som må tåles av naboer til et anleggsområde."

Gjennomføring av tiltakene innebærer arbeid på grunnene 24 timer i døgnet, og entreprenøren er pålagt å holde seg innenfor retningslinjene for støy som kommunen viser til. Det minst støyende arbeidet blir derfor lagt til natten, og arbeidsriggen blir plassert slik at den minst støyende siden vender mot bebyggelsen.

På de aktuelle grunnene skal det til sammen fjernes om lag 11 000 kubikkmeter fast masse. Massene som sprenges blir gravd opp og fraktet til Spro Havn på Nesodden, hvor de blir benyttet som underfylling i en planlagt molo.

For å ivareta naturmiljø og friluftsliv er det i mudringstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt en rekke vilkår som skal innfris. Dette omfatter krav til blant annet overvåkning og målinger, bestemmelser om hvilke områder som kan mudres når på året og krav knyttet til deponeringen av massene.

Hold god avstand

Kystverket ber om at fartøy holder sakte fart og respekterer sikkerhetsavstanden ved passering av anleggsstedet, og at publikum følger henvisninger fra personell på vaktbåt og holder god avstand til sprengningsrigg og lekter.

Horten VTS gir informasjon til den kommersielle skipstrafikken i farleden. Fartøyene må følge reglene om lytteplikt på VHF-kanal 16 og i tillegg lytte på VHF-arbeidskanal 19, hvor Horten VTS gir relevant informasjon til fartøyer.

Sjøfarende må navigere med varsomhet og rette seg etter signal fra utdypingsenheten som lytter/sender på VHF kanal 19. Sprenging blir også varslet med sirene.

Farleden kan bli stengt i korte perioder under sprengning.

Wasa Dredging er entreprenør for prosjektet, mens HR Prosjekt har byggeledelsen.

Mer informasjon om prosjektet og oppdatert framdriftsplan finner du på www.kystverket.no/innseilingoslo og www.facebook.com/innseilingoslo.