Folkemøte om markagrense

Har du meninger om ny markagrense og framtidig arbeid med friluftsliv og nærmiljø i Frogn? Nå inviteres du til digitalt folkemøte 9. november 2020 kl 17.00-20 .00.

Innhold

Kommunestyret har satt ned et politisk arbeidsutvalg som skal foreslå ny markagrense for Frogn og overordnede rammer for videre arbeid med friluftsliv og nærmiljø i kommunen vår.

Kommunestyreutvalg for friluftsliv og nærmiljø har utarbeidet et foreløpig forslag, både til markagrense og overordnede rammer. Utvalget har hatt direkte dialog med Frogn idrettsråd, Frogn friluftsforum og flere lag og foreninger underveis i prosessen, og ønsker nå ytterligere dialog med innbyggerne. Av smittevernhensyn vil møtet bli gjennomført digitalt.

Her finner du lenken for å logge deg inn på møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU3ZGI5YWYtM2FjYy00NDIxLWJhYjctYTRiNjc1MzUzNDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22607d08b1-318d-403a-aa47-3dcafa44e3d5%22%2c%22Oid%22%3a%22b8542491-9ade-4db0-89da-f89f46957015%22%7d

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/kommunestyrekomite-for-friluftsliv-og-narmiljo/ .

Her kan du også se utvalgets forslag til ny markagrense, forslag til formål for markagrensen og overordnede rammer for videre arbeid med friluftsliv og nærmiljø. Forslaget til ny markagrense kan også sees i en åpen kartklient https://kommunekart.com/klient/follo/markaplan_ny_frogn.

Som det framgår, er markagrensa vist i to alternativ for noen områder; på Høiås og en del hytteområder i kommunen. Forslagene vil bli nærmere presentert i møtet. Hensikten med folkemøtet er å få innspill og synspunkter på arbeidet som er gjort så langt.

Agenda:

  • Velkommen v/ Rita Hirsum Lystad, leder av utvalget
  • Gjennomgang av utvalgets foreløpige forslag og videre prosess
  • Innspill og spørsmål fra medvirkende
  • Dialog med utvalget

Delta og si din mening!