Farlige trær må felles

Kirken og Frogn kommune har fått rapport om flere trær på kirkegården ved Drøbak kirke og ved Froens gård som er i så dårlig forfatning at de utgjør en sikkerhetsrisiko for omgivelsene. Deler av områdene vil derfor bli sperret av i dag, i påvente av felling av de farligste trærne.

Trærne det er aktuelt å felle er identifisert som risikotrær fordi kombinasjonen av plassering og mekanisk tilstand er av en slik art at de kan representere en betydelig risiko for ferdsel og opphold i området der disse trærne befinner seg, sies det i tilstandsrapportene utarbeidet av Arborconsult. Rapporten hevder at mange av trærne representerer en akutt fare for liv og helse, og at nødvendige tiltak må iverksettes umiddelbart.

Kirken og kommunens enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk samarbeider om fremdriften i arbeidet med å beskjære trær på kirkegårdene og langs tilstøtende veier. Kommunegartneren har foretatt befaring for å verifisere anbefalingene fra arboristen. I de tilfellene der både Arborconsult og kommunegartneren anbefaler strakstiltak, vil det bli iverksatt felling. 

Det nedsettes også en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med helhetlige tiltak for behandling av trær på og ved kirkegårdene i Drøbak og Frogn. Byantikvaren og enhetsleder for samfunnsutvikling involveres i dette arbeidet.