Drøbaksbadet vedtatt

Kommunestyret har vedtatt bygging av Drøbaksbadet og rehabilitering av Frognhallen.

Drøbaksbadet klart i 2018!

I tillegg er det vedtatt å bygge en etasje over svømme-/badeanlegget til utleie for en treningssenteraktør og en ekstra etasje med kontorfasiliteter over kontorfløyen i Frognhallen.

Frognhallen vil bli stengt ved anleggsstart 1. april 2016. Midlertidige kontorer og garderober i tilknytning til Seiersten idrettspark etableres på sørsiden av idrettsanlegget.

Vinneren av anbudskonkurransen for bygging av Drøbaksbadet og konkurransen om leie av arealer til treningssenter offentliggjøres i forbindelse med en egen markering på rådhuset 7. april 2016.

For å ivareta den kommersielle og operative driften av Drøbaksbadet og Frognhallen har kommunestyret vedtatt at Drøbaksbadet KF etableres med virkning fra 1.januar 2017. Drøbaksbadet KF skal i tillegg koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark. Drøbaksbadet KF skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen.

Med folkehelseperspektivet i bunn skal folk flest ha både lyst til og råd til å bruke Drøbaksbadet og det skal drives på en forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null. Det er valgt et interimsstyre bestående av ordfører Odd Haktor Slåke, varaordfører Rita Hirsum Lystad, rådmann Harald Karsten Hermansen og leder av Frogn idrettsråd Anders G. Johansen. Interimsstyrets første oppgave er ansette foretakets daglige leder og vil fungere til foretaksstyre er på plass fra nyttår.    

Drøbaksbadet og treningssenteret vil etter planen åpnes for bruk 1. januar 2018 mens rehabiliteringen av Frognhallen med byggingen av en ekstra etasje over  kontorfløyen ferdigstilles i april 2018.