Avtale for Follo medisinske senter

Tommel opp for Follo medisinske senter! Rådmennene fra Frogn, Enebakk og Ås kom til Nordre Follo rådhus torsdag 22. oktober for å signere en avtale. Ikke en hvilken som helst avtale, men avtalen om samarbeidsavtalen om Follo medisinske senter.

Innhold

Follo Medisinske senter vil bli et godt tilbud til våre innbyggere. Gjennom denne avtalen er innbyggerne sikret et stabilt og robust lokalmedisinsk senter. Vi har sett frem til å signere avtalen, sier en fornøyd rådmann Harald K. Hermansen i Frogn kommune. 

Kommunene har i samarbeid utarbeidet en Samarbeidsavtale om administrativ vertskommune- samarbeid ved Follo medisinske senter. Nå skulle avtalen signeres.

Kommunestyrene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Ås kommune og Nordre Follo kommune behandlet og vedtok i juni 2020 saken om Samarbeidsavtalen om administrativ vertskommune og et samarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter.

Kostbart å være alene
Legevakt og kommunale akutte døgnplasser innenfor både somatisk helse og rus/psykiatri er kompliserte og kostnadskrevende tjenester som skal leveres hele døgnet hele året. 

Det er kostnadsdrivende med drift fra fagspesialister gjennom hele døgnet og det er store fordeler ved samdrift og samlokalisering. 

Kvalitetsmessig er det store fordeler å samle det akutt medisinske tilbudet og den akutt medisinske kompetansen, slik at innbyggerne og de som oppholder seg i kommunene ytes god og forsvarlig øyeblikkelig hjelp ved akutte situasjoner og ulykker. 

Litt om tjenestene 
Tjenesten ved Follo medisinske senter, skal tilby tjenester av god kvalitet, som ytes av faglig kvalifisert personell. 

Ved at kommunene ønsker å løse drift av døgnlegevakt, legevaktsentral og akutte døgnplasser i fellesskap vil løsningen ta høyde for å innfri lovkrav, sikre faglig nivå og kompetansekrav hos leger og sykepleiere og krav til sykebesøk og utrykning. 

I tillegg til å skape en forutsigbar akuttmedisinsk kjede for innbyggerne og sikre et driftsmessig godt grunnlag.

Historie
Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Ås og Nesodden har frem til 31. desember 2019 samarbeidet om tjenestene legevakt, legevaktsentral og kommunal akutt døgnenhet ved Follo Lokal medisinske senter IKS ved Ski sykehus. 

I desember 2018 vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård kommune å tre ut av Follo lokalmedisinske senter IKS med virkning fra 01. Januar 2020, og etablere tjenestene legevakt og kommunale akutte døgnplasser i egen regi. 

Kommunestyret i Nesodden vedtok også å si opp avtalen med Follo Lokalmedisinske senter per 31. desember 2018 og gikk ut av IKS- samarbeidet fra 01. Januar 2020. 

Kommunestyrene i Enebakk, Frogn og Ås vedtok i desember 2019 å tre ut av Follo lokalmedisinske senter IKS fra 01.januar 2020 og behandlet likelydende sak der det ble innstilt på et Follosamarbeid om tjenestene legevakt, legevaktsentral og kommunal akutt døgnenhet med de kommuner som ønsker det fra 2021. 

Nordre Follo kommune vedtok et samarbeid, organisert som vertskommunesamarbeid, om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser ved Follo medisinske senter i kommunestyret 12. februar 2020.

Fire fornøyde rådmenn som har signert samarbeidsavtalen for Follo medisinske senter. Fra venstre Trine Christensen fra Ås kommune, Kjersti Øiseth fra Enebakk kommune, Jane Short Aurlien fra Nordre Follo kommune og fra Frogn kommune, Harald Karsten Hermansen. (foto. Jan Walbeck, Nordre Follo kommune)