Årets siste saker

Trafikkskilt, parkering, planprogram… Liker du å følge med på hva som skjer? Her er et lite sammendrag av alle de politiske sakene som skal opp i møter og utvalg i november – og i årets siste ordinære kommunestyremøte 11. desember.

Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag

Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for 2018- 2021. Rådmannen har for fireårsperioden foreslått å videreføre et høyt nivå på det kommunale tjenestetilbudet. Forslaget til handlingsprogram har et driftsresultat under anbefalt nivå (1,75 prosent) i hele perioden. Det vises til rådmannens forslag til handlingsprogram med tilhørende vedlegg for detaljer.

 

Husleie/garanti i kommunale boliger

Rådmannen har gjennomgått praksisen for utleie av kommunale boliger i Frogn. Med bakgrunn i denne, samt praksis i andre kommuner, anbefaler rådmannen at følgende prinsipper for utleie av kommunale boliger skal gjelde:

Rådmannens innstilling:

Følgende prinsipper gjelder for utleie av kommunale boliger:

1. Rådmannen legger prinsippet om gjengs leie til grunn ved fastsettelse av husleie i alle kommunale boliger

2. Rådmannen kan tilstå kommunalt botilskudd til leietakere med varig nedsatt funksjonsevne/alderspensjon og behov for bolig med særlig tilpasning. Rådmannen kan i tillegg tilstå kommunalt boligtilskudd der det foreligger andre særskilte forhold.

3. Leietaker stiller depositum/garanti ved leie av kommunale boliger. Leietakere med varig nedsatt funksjonsevne og behov for bolig med særlig tilpasning må ikke stille slik garanti. .

4. Rådmannen kan inngå tidsbestemte leiekontrakter for kommunale boliger. Dette gjelder ikke for leietakere med varig nedsatt funksjonsevne og behov for bolig med særlig tilpasning.

 

Ferieturer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og som har behov for assistent/ledsager i forbindelse med ferieturer.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i sine møter tatt opp spørsmål om ferieturer for beboere i omsorgsboliger. Rådet har bedt om at det settes av midler i budsjett, slik at det kan ytes tilskudd til utgifter ved reise, opphold og kost, for ledsagere til ferieturer. Rådmannen anbefaler ingen endring i gjeldende ordning, det vil si at ferie- og fritidstilbud ivaretas gjennom brukermedvirkning og individuelt tilrettelagte tilbud.

Rådmannens innstilling:

Dagens ordning for ferieturer eller kortere reiser for beboere i omsorgsboliger som har behov for assisten/ledsager videreføres. Dette innebærer at ferieturer og kortere reiser planlegges og gjennomføres, basert på brukermedvirkning og individuelt tilrettelagte tilbud.  

 

Lokale retningslinjer om tildeling av tilskudd til private barnehager

Lokale retningslinjer: Kommunene har gjennom «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» FOR-2015-10-09-1166 (og rundskriv Udir 7-2014, Utdanningsdirektoratet) blitt gitt myndighet til å fastsette forhold som blant annet utforming av lokale retningslinjer. Frogn kommune benytter Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon(KS)/Private barnehagers landsforbund(PBL) modell for beregning av tilskudd. Lokale retningslinjer revideres som følge av vesentlige endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Vedtak om sats: Sats for tilskudd til private barnehager skal etter forskriftens § 9. Vedtak om sats, fattes innen 31.oktober i året før tilskuddsåret.

 

Rådmannens innstilling:

Lokale retningslinjer om tildeling av tilskudd til private barnehager, vedtas som de fremgår i vedlegg 1. Retningslinjene gjelder fra tilskuddsåret 2018.

 

2. gangsbehandling - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Frogn kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Denne skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommunestyret vedtok 19. juni 2017 å sende forslag til planprogram for planarbeidet på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist var 18. september. 5 innkomne høringsuttalelser til planprogrammet er oppsummert tematisk i saksframlegg og per høringsinstans i vedlegg til saksframlegget. I vedlagte planprogram har rådmannen synligjort endringer i rødt som følge av høringsinnspillene. Rådmannen anbefaler at planprogrammet vedtas med disse endringene.

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar «Planprogram til andregangsbehandling» i medhold av plan og bygningslovens § 11-13, datert oktober 2017 etter høringsinnspill.

 

Ny hovedplan drikkevann 2017-2060

Eksisterende hovedplan for drikkevann er utdatert og ikke tilpasset utvikling innen bebyggelse, forbruk og framtidig behov. I tillegg har kommunen en ny avtale med vannleverandør Glitre som går ut i 2037. Rådmannen har utarbeidet en plan med et mer langsiktig tidsperspektiv. Planen har et perspektiv frem til 2060, men prognosen for drikkevannsforbruket er beregnet til år 2115. Dette etter samarbeid med Follo-kommunene om drikke- og reservevannsbehov. Planen omfatter kommunens fremtidige behov i tillegg til behov for fremtidig regionalt samarbeid innen vannforsyning.

Rådmannens innstilling:

1. Hovedplan drikkevann av 21.06.2017 vedtas

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå dialog med Glitre og kommuner i Follo om fremtidig vannleveranse også etter 2037.

 

Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2022

Hovedrenseanlegget for Frogn kommune ligger på Skiphelle, anlegget tilfredsstiller dagens rensekrav, men risikerer i fremtiden at det stilles krav om nitrogen eller biologisk rensetrinn ved en betydelig økning i antall PE (personekvivalent/tilføying av avløp).

Klimaendring er et faktum og økt nedbør påvirker rensekapasitet. Hovedplanens mål i planperioden setter fokus på separering av spillvann og overvann. Dette vil frigjøre kapasitet på ledningsnettet og på renseanlegg og redusere overløp til vannmiljø. Separering sees i sammenheng med øvrig behov for utskifting av ledningsnettet og i sammenheng med tilsvarende behov for vannforsyning.

Mål for vannforekomster er at bekker og fjord skal oppnå tilstandsklasse god samt at badesteder skal ha god badevannskvalitet. Overløp fra avløpsanlegg er identifisert som en av flere forurensningskilder. Overvåking av vassdrag er et krav stilt av overordnede myndighet. Dette krever bl.a. investering i måleutstyr for logging av overløpsdata fra pumpestasjoner og ledningsnett for å dokumentere overløpsdrift.

Rådmannens innstilling:

Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2022 av 20.01.2017 vedtas.

Kostnadene fra tiltaksplanen innarbeides i handlingsprogrammet 2019-22.

Rådmannen gis fullmakt til å starte dialog med kommunene Vestby og Ås for mulig felles avløpshåndtering.

Det forutsettes at et mulig samarbeid om avløpshåndtering inkluderer Frogn kommune som en andelseier av Søndre Follo renseanlegg.

 

Ny sykehjemsforskrift - økonomiske konsekvenser

13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgns tjenester. Kommunene fikk også plikt til å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold.

Frogn kommune har en befolkningsprognose med stadig økende andel eldre over 80 år. Det legges til grunn en sykehjemdekning på 20 % av innbyggerne over 80 år. Ullerud Helsebygg åpnet i 2017 med totalt 160 sykehjemsplasser. Per tiden er 117 plasser tatt i bruk og 43 plasser står ledig med tanke på å dekke fremtidige behov. Beregninger basert på prognosen for befolkningsutvikling og med dagens praksis for tildeling av sykehjemsplass vil Ullerud Helsebygg nå full kapasitet i løpet av året 2022/2023.

Frogn kommune la frem en sak til politisk behandling med innstilling til lokal forskrift om tildeling av sykehjemsplass og tilsvarende bolig. Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet for innbyggerne, samt best mulig utnyttelse av kommunens langtidsplasser.

Kommunestyret vedtok forskriften 4. september 2017 med endringer knyttet til ventelistetid og samboergaranti som medfører så store økonomiske konsekvenser at rådmannen legger frem ny sak for å avklare dette.

Rådmannens innstilling:

Kommunestyrets vedtak i sak 111/17 justeres slik:

Det vedtas å ikke innføre maksimal ventetid på 3 måneder og samboergaranti.

 

Midlertidig innfartsparkering ved Kvistmottaket

Innfartsparkering ved Måna er etablert og i full drift. Det er etablert 61 plasser og tilbudet er godt benyttet av brukere. Rådmannen opplever at eksisterende tilbud ikke er tilstrekkelig. Økt tilbud på innfartsparkering er etterlyst av brukere, for at flere skal velge kollektiv. Rådmannen har identifisert et egnet område og anbefaler at en midlertidig innfartsparkering etableres på kommunalt areal ved kvistmottaket.

Rådmannens innstilling:

1 - Rådmannen gis fullmakt til å etablere en midlertidig innfartsparkering ved kvistmottaket.

2 - Det forutsettes at innfartsparkering avvikles ved realisering av ny Fv 152 Måna – Gislerud.

3 - Det forutsettes at Skanseveien fysisk stenges for inn- og utkjøring fra Ottarsrudveien.

4 - For etablering av midlertidig vei forutsettes det at det inngås en avtale med grunneier.

5 - Skiltplan 26.10.2017 vedtas i sin helhet.

6 - Skiltplanen sendes til Statens vegvesen for godkjenning.

7 -  Kostnader for etablering belastes trafikksikkerhetstiltak.

 

Ny vurdering av oppstart av nye planarbeid innenfor planområdet til Områderegulering Gamle Drøbak

Rådmannen har fått i oppdrag å vurdere om det kan lettes på vedtaket om å avvise nye reguleringsforslag innenfor Gamle Drøbak til arbeidet med områdereguleringen er fullført. Utarbeidelse og behandling av ny områderegulering for Gamle Drøbak har dratt ut i tid, og det gjenstår fremdeles mye arbeid før planen kan sluttføres. Med bakgrunn i planens mandat og ambisjonsnivå, så anser allikevel rådmannen at det er av avgjørende betydning av områdereguleringen vedtas og eventuelle innsigelser løses før det igangsettes nye planarbeid innenfor området. Det vises også til den generelle bemanningssituasjonen ved enhet for samfunnsplanlegging, som tilsier at det uansett ikke er kapasitet til å behandle flere planforslag nå.

Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker fastholder sitt vedtak i sak 104/14 den 20.10.2014: «Innenfor planområdet avvises nye detaljreguleringer fram til områdereguleringen Gamle Drøbak er endelig vedtatt."

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker ønsker å prioritere ferdigstillelse av områderegulering for Gamle Drøbak som en overordnet plan for å avklare muligheter for bruk og vern innenfor området, før det igangsettes arbeid med nye detaljreguleringer. Hovedutvalget fastholder derfor sitt vedtak i sak 104/14 den 20.10.2014: «Innenfor planområdet avvises nye detaljreguleringer fram til områdereguleringen Gamle Drøbak er endelig vedtatt."

 

Trafikksikkerhet Skiltplan Holterkollveien Holter industriområde

Holter industriområde er en etablert næringspark syd for Drøbak City. Villparkeringen i området, og særlig innerst i Holterkollveien hindrer lastebiler å komme fram til lagerlokalene i området. Rådmannen anbefaler at det innføres parkeringsforbud soner for å ivareta flyt og trafikksikkerhet.   

Rådmannens innstilling:

1 - Skiltplanen for Holter industriområdet vedtas i sin helhet.

2 - Skiltplanen sendes Politiet og Statens Vegvesen for godkjenning.

3 - Kostnader for innkjøp og etablering av skilt belastes allerede bevilgede midler for trafikksikkerhet.

 

Trafikksikkerhet - Skiltplan - Kroketønna

Kroketønna er en gammel og svært smal gate i Drøbak sentrum med gjennomgangstrafikk fra sentrumsbygget/Bankløkka til Drøbak båthavn. Rådmannen har mottatt bekymringsmeldinger knyttet til trafikksikkerheten i området og fremmer med dette en sak for regulering av parkering. Rådmannen anbefaler at det innføres parkeringsforbud langs veien slik at trafikksikkerheten bedre kan ivaretas. 

Rådmannens innstilling:

1- Skiltplanen for Kroketønna vedtas i sin helhet.

2- Skiltplanen sendes Politiet og Statens Vegvesen for godkjenning.

3- Kostnader for innkjøp og etablering av skilt belastes allerede bevilgede midler for trafikksikkerhet.

 

Trafikksikkerhet - Skiltplan Elleveien - Parkeringsforbud og fartsbegrensning

Elleveien er en smal veg som går fra Vestbyveien til Skiphelle. Veien er tidvis uoversiktlig, og det er trangt for to biler å møtes. Videre har strekningen tre forskjellige fartsgrenser: 30, 40 og 50 km/t. Dette fremstår inkonsekvent, uryddig og ikke heldig i forhold til trafikksikkerhet. Rådmannen fremmer saken til behandling og tilråder innføring av parkeringsforbud-sone og 30 km-sone.

Rådmannens innstilling:

1-Skiltplanen for Elleveien vedtas i sin helhet. Det innføres parkeringsforbud og 30 km/t hele veien. Tiltaket gjennomføres med soneskilting.

2-Skiltplanen sendes Politiet og Statens Vegvesen for godkjenning.

3-Kostnader for innkjøp og etablering av skilt belastes allerede bevilgede midler for trafikksikkerhet.

 

Avklaring av mandat for mekling i innsigelsessak - Kommunedelplan for Nordre Frogn

Frogn kommune har utarbeidet ny kommunedelplan for Nordre Frogn med bakgrunn i ønsket om å styrke Dal-Brevik som tettsted. Målet er å øke befolkningstallet i Dal skolekrets og øke elevtall på Dal skole med minst 30 elever. Veksten skal konsentreres rundt Dal-Brevik. Det har kommet inn innsigelser fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune som er forsøkt imøtegått i drøftingsmøte. Innsigelse fra vegvesenet og fylkeskommunen trekkes under forutsetning av at Garder tas ut, samt at det ved utbygging av Svenneløkka kreves planskilt kryssing over fylkesveien til Svenneløkka, mens fylkesmannen fastholder sin innsigelse. Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker gir ordfører og rådmannen mandat til å gjennomføre mekling i innsigelsessaken knyttet til kommunedelplan for Nordre Frogn iht. plan- og bygningsloven § 5-6.

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker gir rådmannen mandat til å gjennomføre mekling i innsigelsessaken knyttet til kommunedelplan for Nordre Frogn iht. plan- og bygningsloven § 5-6.

Meklingen gjelder innsigelse fremmet av Fylkesmannen av brev datert 15.08.2016 som gjelder nye boligområder innenfor planområdet. Hovedutvalget viser til brev som ble sendt til Fylkesmannen med anmodning om å trekke innsigelsen, datert 30.06.2017, som grunnlag for meklingen.

Mandatet omfatter følgende endringer:

-   Garder (boligområde) endres til LNF-formål

-   Svenneløkka (fremtidig boligområde) endres til kombinert formål bolig/fritidsbolig

-   Lindskau/Slåttebråtan (fremtidig boligområde) endres til LNF-formål

 De nye foreslåtte boligområdene Kjøya og Brevik sørvest fastholdes.

 

Fastsetting av revidert lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg etter høring

Gjeldende lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg ble vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011. Med revidert forskrift ønsker Rådmannen å endre rensedistriktene og soneinndelingen av Frogn kommune for å oppnå enhetlige avløpsløsninger for de ulike områdene i Frogn. I tillegg mener Rådmannen at endringen vil bidra til raskere opprydding i avløpsforhold og dermed bedre mulighetene for å nå kravet i vannrammedirektivet som er satt til 2021.

Forslag til nye lokale forskrifter ble vedlagt lagt ut til høring av Kommunestyret den 13.02.17, KS 25/17. Høringsfrist var 28.04.17, men denne ble forlenget til 12.05.17. Det er kommet inn 20 innspill til forskriften, hvorav fem kom etter at høringsfristen var gått ut. Alle innspillene er vurdert. Rådmannen tilrår at reviderte forskrifter vedtas.

Rådmannens innstilling:

Foreliggende forslag til lokale forskrifter om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, Akershus, datert 18.10.17 vedtas. Ikrafttredelsesdato 01.01.18.

 

Status for plan- og byggesaksbehandling

Ordfører har bedt rådmannen om å fremme en sak der det vurderes hva som skal til for at plan- og byggesaksbehandling kommer i balanse innen juni 2018. I dette saksfremlegget belyser rådmannen dagens situasjon når det gjelder bemanning, antall restanser, håndtering av restanser, organisering og prioritering av arbeidet fremover.

Rådmannens innstilling:

Saken tas til orientering.

 

Endring av vedtekter for SFO og kommunale barnehager - høring

Det foreslås en vedtaksendring i vedtekter for SFO og for kommunale barnehager. Rådmannen ønske rå endre tidspunktet for start av barnehage/SFO året fra 15.august til 1.august. Videre foreslås det å gi barnehagetilbud gjennom hele sommeren og ikke ha 2 uker stengt i uke 28 og 29.

Vedtektene for SFO og barnehager er kommunale forskrifter, og skal sendes på høring med frist 10. 01. 2018. Etter høringen kan kommunestyret vedta de endrede forskriftene. 

Rådmannens innstilling:

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager og SFO i Frogn kommune sendes på høring med høringsfrist: 10.01.2018.

 

Søknad om salgsbevilling for netthandel - NG Meny Østlandet AS - Utsalgssted Meny Ski Storsenter

Dagligvarekjeden Meny driver netthandel.  Meny Ski Storsenter søker om salgsbevilling for å drive netthandel med utlevering av alkohol direkte hjem til forbruker i Frogn.

Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

Rådmannens innstilling:

I medhold av alkoholloven § 1-7 gis det salgsbevilling frem til og med 30.09.2020 med følgende spesifikasjon:

Bevillingshaver: NG MENY ØSTLANDET AS

Adresse utsalgssted: Meny Ski Storsenter, Jernbanesvingen 6, 1400 Ski

Det gis tillatelse til at leverandør kan levere alkohol i gruppe 1 direkte hjem til kunder i Frogn kommune. Salgsbevilling gjelder for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent.