Kart

Innhold

Kart over Frogn og Follo

 


Follokart er et samarbeid mellom kommunene i Follo. Vi har følgende kartløsninger:

Kommunekart
Kommunekart er en kartløsning for PC, nettbrett og mobil og inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, arealplaner og andre utvalgte karttema som turkartdata. Kommunekart skal fungere på alle nettlesere og plattformer.
I Kommunekart er det også lagt inn 3D bygg utifra bygningene i kommunens kartbaser.

Du kan laste ned appen her: GooglePlay/AndroidAppstore/iPhone

Follokart

Follokart  Grunnkart med reguleringsplaner og kommuneplan og andre temadata

Temakart i Kommunekart

Kretser     Skolekretser, valgkretser med mer
Kartlag for opptakssoner til barneskolen er gjeldende for skoleåret 2020/21 og etterfølgende år.
Tilsvarende er det for opptakssoner for ungdomsskolekretser.
Se vedtatt forskrift om skoletilhørighet i Frognskolen, kommunestyresak 55/19 i møte 13.05.2019.

Kultur       Kulturminner, sefrak og andre kulturtema

Natur og miljø  Natur og miljødata

Planinnsyn

Plandialog
Her får du oversikt over kommunens arealplaner og planprosessen.

Kommunens planarkiv (WebPlan) er tilgjengelig her:
https://webhotel3.gisline.no/webplan_3022/gl_planarkiv.aspx?

Turkart

Turkart løsningen som det var lenket opp til tidligere har ikke oppdaterte kartdata.
Fotruter og andre turkartdata ligger nå i Follokart og i Kommunekart-appen for mobil og nettbrett (se lenker over)

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil og mangler i turkartdataene.

Kartløsninger for web3 (Internet explorer)

WEB3 KARTLØSNINGENE SLUTTET Å FUNGERE CA. 1. JUNI 2019
De er erstattet med Kommunekart. Kartdataene blir ikke oppdatert i disse løsningene.

3D kart

Frogn i 3D inneholder terrengmodell med flybilder drapert oppå, bygninger i 3D, eiendomsgrenser og vedtatte reguleringsplaner. Kartet blir utviklet videre med andre karttema og 3D data etterhvert.

WebMapApplication for Frogn kommune i 3D

Om dataene: Terrengmodellen er laget fra laserdata fra 2014 (0,25 m nøyaktighet), Flybilder er fra 2017, Bygningsdata er fra mai 2018, Stiplede eiendomsgrenser angir usikre grenser