Økonomisk sosialhjelp

Beskrivelse

Det skal ytes økonomisk stønad til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeidsinntekt og/eller andre inntekter, f.eks. trygdeytelser.

For denne tjenesten foreligger det en serviceerklæring som er politisk vedtatt.
En serviceerklæring er et skriftlig dokument som skal synliggjøre hva innbyggerne kan forvente i sitt møte med  Frogn kommune.

 • Sosialhjelp er en rettighet når råd, veiledning og alt annet er prøvd. Det skal ytes økonomisk stønad til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeidsinntekt og/eller andre inntekter, f.eks. trygdeytelser.
 • Ved henvendelse til oss får du opplysninger om hvilke sosiale hjelpetiltak du kan dra nytte av.
 • Rådgivning og stønad skal ta sikte på å gjøre deg selvhjulpen.
 • Vi henviser deg til andre offentlige kontorer hvis det er nødvendig.
 • Vi tilbyr økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning.

Målgruppe

Alle personer som bor eller oppholder seg i Frogn kommune som ikke har andre muligheter til å forsørge seg selv.

Vilkår

Sosialtjenesten har anledning til å stille vilkår for at du skal få sosialhjelp. Forutsetningen er at vilkåret ikke er urimelig tyngende for deg. Vilkåret skal ha sammenheng med hjelpebehovet, og skal ha som siktemål å gjøre deg bedre i stand til å klare deg selv.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Vi lover....

 • En samtale med kurator for å kartlegge din situasjon
 • Søknaden blir behandlet etter Lov om sosiale tjenester og Forvaltningsloven
 • Skriftlig svar på søknaden din innen 3 uker
 • Søknad om nødhjelp blir avgjort innen 24 timer

For at vi skal oppfylle dette:

 • Søknadsskjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig og leveres sammen med nødvendig dokumentasjon i henhold til dokumentasjonslisten du får.
 • Vilje til å samarbeide med oss og følge de vilkår som blir lagt til grunn for vedtaket.
 • Vilje til å gi de opplysninger som er nødvendig for behandling av din sak.

Søknad om økonomisk sosialhjelp framsettes skriftlig på eget skjema som fås på Servicetorget eller i sosialtjenesten. Her fås samtidig en huskeliste/ dokumentasjonsliste. Det skal gis fullstendige opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld, som skal være dokumentert med kvitteringer, regninger og lignende. Du kan få hjelp med utfyllingen av søknaden.

Uriktige opplysninger eller fortielse av opplysninger fra søkerens side vil få økonomiske konsekvenser og kan føre til politianmeldelse.
Alle som arbeider i sosialtjenesten har taushetsplikt.

Hvordan få mer informasjon?

For mer informasjon, kontakt Servicetorget på tlf. 64 90 60 00,
som vil hjelpe deg til å få kontakt med en saksbehandler.

Åpningstider: kl. 09.00 til 15.00

Ansvarlig: NAV Frogn
www.nav.no
Enhetsleder: Gro Ravne
Postadresse: Postboks 20, 1441 Drøbak
Besøksadresse: Rådhusveien 6,1440 Drøbak
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.frogn@nav.no

Søkdnadsfrist

Saksbehandling

Kommunestyret har fastsatt veiledende normer for den økonomiske sosialhjelpen og utfyllende retningslinjer for myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker. Hver søknad blir behandlet etter en individuell og skjønnsmessig vurdering.

Alle som henvender seg for første gang, vil bli innkalt til en råd- og veilednings- samtale. Når saken er tilstrekkelig belyst, behandles den administrativt av sosialtjenesten. .

Klage

Klage på vedtak må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen rettes til sosialtjenesten, som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken behandlet i Klient- og pasientutvalget. Hvis utvalget opprettholder vedtaket blir saken oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse

Annen informasjon

Ris og ros:
Som et ledd i vår kvalitetssikring ønsker vi oss tilbakemeldinger fra våre brukere. Holder tjenesten mål eller er du misfornøyd med saksbehandlingstid/ventetid, måten du ble møtt på eller andre forhold? Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 64 90 60 00 eller send oss noen ord pr. brev, evt. på E-post, postmottak@frogn.kommune.no
 Din henvendelse vil bli registrert på Servicetorget og formidlet til rette vedkommende for videre oppfølging.

Relevante brosjyrer: ”Når alt annet er prøvd… ”(sosial- og helsedep.)

Søkeord

Beslektede tjenester

Publisert: 14.05.2009 / Sist endret: 30.01.2014

Kontaktinformasjon

NAV Frogn
Postboks 20, 1441 Drøbak
Besøksadresse: Rådhusveien 6
Telefon: 67 25 74 90
Telefaks: 67 25 74 91

www.nav.no

 

Søknadsskjema